ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ธงฉัพพรรณรังสี โบกสะบัดเหนือสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมรับศรัทธาสาธุชนที่จะมารับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร


10 มิถุนายน 2566 66

 
ธงฉัพพรรณรังสี หมายถึง สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนานานาชาติ เป็นธงพระพุทธศาสนาที่ใช้กันในประเทศต่างๆ มี ๖ สี คือ สีเขียวเข้ม สีเหลือง สีแดง สีขาว สีหงสบาท (สีเหมือนดอกเซ่งหรือดอกหงอนไก่) และสีเลื่อมพรายประภัสสร คำว่า ฉัพพรรณรังสี แปลว่า แสงรัศมี ๖ ประการ ซึ่งเป็นสีที่พวยพุ่งแผ่ออกมาจากตรงจุดกึ่งกลางพระวรกายของพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า โดยให้ใช้ธงฉัพพรรณรังสีเป็นธงทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทั่วโลกนิยมประดับในวัด หรือสถานที่สำคัญต่างๆ

ที่มา: http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=87&t=53771

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่