ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร


25 พฤษภาคม 2566 43

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการอาหาร 

ซึ่งในการอบรมดังกล่าวได้รับความรู้จากวิทยากรของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
- หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย 
- มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร 
- การฝึกปฏิบัติต่างๆ  

เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอาหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร ส่งผลทำให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สะอาด และปลอดภัย

โดยมี นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลฯ นางสาวดารารัตน์ พงศ์รัตนามาน ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายพิศาล พันธุ์เสนีย์ ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขฯ เข้าร่วม ณ วัดบ้านท่อ อำเภอเมืองเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่