ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข้อมูลบริการ > E-Service

การลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว งานสัตวแพทย์เทศบาลนครเชียงใหม่


20 มกราคม 2566 913
การลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว
งานสัตวแพทย์เทศบาลนครเชียงใหม่
 
 
 
**ไม่แนะนำกรณีเป็นสุนัขที่มีหน้าสั้น หรือสัตว์ที่อายุมากกว่า 6 ปี เนื่องจากที่ศูนย์ฯใช้การวางยาแบบฉีดยามิใช่แบบดมยา***
ขั้นตอนการรับบริการ
1. ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์/หรือผ่านแบบลงทะเบียนที่งานสัตวแพทย์ หรือหน่วยบริการเทศบาลฯเคลื่อนที่
2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการนัดวันและเวลาให้บริการทางโทรศัพท์ หรือ e-mail ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อมูลการลงทะเบียน ท่านต้องนำสัตว์มาตามวันและเวลานัดหมายเท่านั้น
3. ก่อนวันรับบริการเจ้าของต้องดำเนินการดังนี้
    3.1 ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ที่สถานพยาบาลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเทศบาลนครเชียงใหม่  หรือตามสถานพยาบาลสัตว์เอกชน  การตรวจเลือดก่อนผ่าตัดจะลดความเสี่ยงในการสูญเสียขณะวางยา(สามารถติดต่อตรวจเลือดได้ในสถานพยาบาลเอกชน หรือที่ศูนย์สุขภาพสัตว์) โดยผลเลือดต้องนำมา ณ วันผ่าตัด
    3.2 "อดน้ำและอาหารก่อนทำหมันอย่างเคร่งครัด อย่างน้อย 12 ชั่วโมง" ก่อนมารับบริการ
4. วันรับบริการเจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติดังนี้
    4.1 นำเอกสารรับรองการฉีดวัคซ๊น การตรวจตรวจสุขภาพก่อนผ่าตัด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่(ถ้ามี)
    4.2 แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตามที่ลงทะเบียนไว้ หากไม่สามารถนำสัตว์มารับบริการได้ด้วยตนเองต้องมีใบมอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
    4.3 เจ้าของต้องดำเนินการจับบังคับสัตว์
           4.3.1 สุนัขต้องใส่สายจูง หรือกรง หรืออุปกรณ์ที่เจ้าของสามารถจับบังคับได้
           4.3.2 แมวต้องใส่กรง หรือตระกร้า
    4.4  เจ้าของต้องอยู่รอจนกว่าสัตว์จะพื้นสลบ ห้ามทิ้งสัตว์ไว้ ณ สถานที่รับบริการ
    4.5  เจ้าของสัตว์ต้องลงรายมือชื่อ และกรอกรายละเอียดในแบบอนุญาตวางยาสลบและทำศัลยกรรม
    4.6  เจ้าของต้องปฎิบัติตามที่นายสัตวแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ของงานสัตวแพทย์อย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ เมื่อสัตว์มีปัญหาหลังผ่าตัด กรุณางานสัตวแพทย์ เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการต่อไป

งานสัตวแพทย์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ โทร 053-259136

*****ลงทะเบียนจอง (Google form) กดที่นี่*****

***หากเจ้าขอสัตว์ไม่ปฏิบัติตาม หรือไม่ยินยอมปฏิบัติตามงานสัตวแพทย์ขอสงนสิทธิในการงดให้บริการ***
***กรณีที่สัตว์ไม่ผ่านการประเมินสุขภาพ ทางงานสัตแพทย์ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้บริการ*****


กรุณาดู วิธีการลงทะเบียน ที่  
https://youtu.be/KmtQ7J9wD3w (กรณีผ่านคอมพิวเตอร์)
https://youtu.be/zyoZ2OR9W3o (กรณีมือถือ)

 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่