ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข้อมูลบริการ > E-Service

การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่


27 พฤษภาคม 2562 2,995
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่
ADD Line Official account
เพื่อลงทะเบียนทำหมัน สุนัข,แมว หรือลงทะเบียนขอรับ EM

Line Official Account
สถานที่ตั้งหน่วยงานต่าง ๆ
1.ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ และ ศูนย์ผลิตน้ำจุลินทรีชีวภาพ เทศบาลนครเชียงใหม่
https://goo.gl/maps/R6pqSPjC6732

2.โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครเชียงใหม่
https://goo.gl/maps/52rc9v9iDdx

3.ห้องฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
https://goo.gl/maps/tt2fhbniKwz 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่