ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นต่อการเลิกดำเนินกิจการเดินรถโดยสารประจำทางของเทศบาลนครเชียงใหม่


19 มกราคม 2565 88

          ตามที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เปิดดำเนินกิจการเดินรถประจำทางตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการเดินรถประจำทาง รายได้ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครเชียงใหม่มาโดยตลอด ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสถานะการคลัง และผลการดำเนินงานของกิจการเดินรถประจำทางแล้วจะเห็นได้ว่า รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายมาโดยตลอด โดยเฉพาะในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้รถบริการสาธารณะ ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายปรับลดภาษีให้กับประชาชน ส่งผลกระทบให้รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง และที่รัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาลฯ ลดลงปีละ 300 กว่าล้านบาท และเทศบาลฯ ยังมีความจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดบริการสาธารณะที่จำเป็นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้รายได้ที่มีอยู่อย่างจำกัด และสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ให้ความเห็นชอบให้ยุติการดำเนินกิจการเดินรถประจำทาง และนำงบประมาณที่อุดหนุนให้กับกิจการเดินรถประจำทางไปใช้ในภารกิจอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าและตอบสนองต่อสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

          ในการนี้เทศบาลนครเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากประชาชนต่อการเลิกดำเนินกิจการเดินรถโดยสารประจำทางเทศบาลนครเชียงใหม่ และใช้ประกอบการพิจารณาและบริหารจัดการรถโดยสารประจำทางของเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-31 มกราคม 2565 ผ่านการสแกน QR code หรือ https://bit.ly/3FwWkxy
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่