ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลองแม่ข่า


“น้ำแม่ข่า” หรือ “คลองแม่ข่า” ลำน้ำธรรมชาติ ที่ก่อกำเนิดจากลำน้ำลำห้วย ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ไหลผ่านเมือง อ้อมผ่านเวียง “เมืองเชียงใหม่” ที่มีปลายสายน้ำ ไหลลง “แม่น้ำปิง” ด้วยระยะทาง กว่า 30 กิโลเมตร

“คลองแม่ข่า” นี้ ถือเป็น 1 ใน 7 ชัยมงคล ประกอบในการที่ พญามังราย เลือกชัยภูมิบริเวณนี้ในการสร้างเวียงสร้างเมือง “เชียงใหม่” ใน พ.ศ. 1839

เส้นทางการไหลของน้ำใน “คลองแม่ข่า” จากทิศเหนือ เข้าผ่านตัวเมือง ได้ไหลอ้อมตัวเวียงที่ล้อมรอบด้วย คูเมือง ในบริเวณใกล้ “แจ่งศรีภูมิ”  อ้อมเวียงทางทิศตะวันออก จึงเปรียบเสมือนคูเมืองชั้นนอก และยังเป็นลำคลองสำคัญ ที่เคยหล่อเลี้ยงด้วยน้ำสะอาด เป็นแหล่งอาหาร เป็นเส้นทางสัญจรของชุมชนผู้คนในเมืองเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน

ด้วยการขยายตัวของผู้คน ที่อยู่อาศัย ที่พัฒนาตามโลกาภิวัตน์ ได้ส่งผลกระทบอย่างเลวร้ายต่อ “คลองแม่ข่า” ด้วยปัญหาลำคลองที่แคบลง น้ำสะอาดไหลผ่านได้น้อยและไม่สะดวก มีสิ่งปฏิกูลของเสียลงสู่ลำคลองมาก จึงทำให้น้ำในลำคลองเน่าเสียอย่างรุนแรง

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และนักวิชาการทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการพัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองแม่ข่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นประธาน ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่า มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพลิกฟื้นคืนชีวิตให้ "คลองแม่ข่า" เป็นต้นมา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ได้รับพระกรุณาคุณ จากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จมายังสวนสัตตมังคละ บริเวณคลองแม่ข่า

โครงการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียสองฝั่งคลองแม่ข่า พร้อมปรับภูมิทัศน์ ระยะที่ 1 (สะพานระแกง – ประตูก้อม) ได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2565 ในสมัยของ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่ามีความเป็นไปได้ในการฟื้นคืนชีวิต คืนความสำคัญ คืนความเป็นประโยชน์ อันเคยมีมาแต่โบราณ และอาจจะดีได้ยิ่งกว่า ตามโลกาภิวัตน์ร่วมสมัย

ความร่วมมือร่วมใจ การปรับทัศนคติ ความคิดรวบยอด ร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในสิ่งที่ ผู้คนเคยคิดว่า เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ ในที่สุด

ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยและทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันจนนำมาสู่ความสำเร็จ ณ คลองแม่ข่าแห่งนี้
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่