ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข้อมูลสภาพปัญหาแหล่งน้ำ

ลักษณะของแหล่งน้ำ
           ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีลำน้ำสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำปิง และน้ำแม่แตง โดยน้ำแม่แตงมีคลองชลประทานแม่แตงเป็นคลองดาดขนานกับแม่น้ำปิงจากเหนือลงใต้ ส่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค ส่วนในช่วงฤดูฝนรับน้ำหลากจากพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเมืองแล้วผันออกผ่านตัวเมือง ทำให้ปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในตัวเมืองลดลงอย่างมาก ซึ่งองค์ประกอบของลำน้ำธรรมชาติที่เกี่ยวข้องแต่ละพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่

           แม่น้ำปิง แม่น้ำปิงที่ผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ มีพื้นที่รับน้ำ 6,355 ตารางกิโลเมตร มีความลาดชันของท้องแม่น้ำค่อนข้างราบในเขตเมือง แม่น้ำปิงมีจุดทางระบายน้ำที่ปล่อยน้ำลงคลองแม่ข่าเป็นทางระบายน้ำสายหลักของพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ฝั่งตะวันตกแล้วไหลลงทางทิศใต้ เพื่อการชลประทานลงในแม่น้ำปิง

           คลองแม่ข่า เป็นทางน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง เป็นทางระบายน้ำหลักที่ใช้รับน้ำฝนและน้ำทิ้งของชุมชนเมือง ไหลบรรจบกับแม่น้ำปิงที่บ้านดอนชัย ซึ่งอยู่ทางใต้เขตเทศบาลประมาณ 3 กิโลเมตร คลองแม่ข่าอยู่ในพื้นที่รับน้ำทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง

           ลำคูไหว เป็นทางน้ำอีกสายหนึ่งของคลองแม่ข่าที่มีความสำคัญต่อการระบายน้ำของตัวเมือง คลองลำคูไหวนี้เริ่มต้นบริเวณแจ่งกู่เฮือง ซึ่งเป็นมุมตะวันตกเฉียงใต้ของคูเมือง และรับน้ำจากร่องระบายน้ำ เปิดดาดคอนกรีตที่มาตามถนนบุญเรืองฤทธิ์ ในขณะเดียวกันก็รับน้ำที่ระบายออกจากคูเมือง ลำคูไหวจะแคบในตอนต้นและกว้างออกในตอนท้ายน้ำ คลองสายนี้จะไหลเวียนขนานไปกับกำแพงดิน และเชื่อมต่อกับแม่ข่าที่ปลายถนนสุริยวงศ์ พื้นที่รับน้ำของลำคูไหวเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่รับน้ำจากคลองแม่ข่า

           คูเมืองเชียงใหม่ มีความกว้างประมาณ 10 เมตร ลึกประมาณ 1.3 เมตร เป็นคลองขุดซึ่งมีความลาดชันลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในฤดูแล้งคูเมืองจะได้รับน้ำหล่อเลี้ยงจากคลองชลประทาน ในฤดูฝนน้ำหลากจากพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันตกของคลองชลประทานบางส่วนจะไหลมาตามท่อระบายน้ำทั้งสองข้างของถนนห้วยแก้ว แล้วไหลลงคูเมืองที่มุมตะวันตกเฉียงเหนือ น้ำจากคูเมืองสามารถไหลออกได้ 5 จุด คือ

1. มุมตะวันออกเฉียงเหนือ (แจ่งศรีภูมิ)  
2. มุมตะวันออกเฉียงใต้ (แจ่งขะต๊ำ)
3. ประตูเชียงใหม่
4. มุมตะวันตกเฉียงใต้ (แจ่งกู่เฮือง)
5. จุดบนถนนมณีนพรัตน์ ห่างจากแจ่งหัวรินประมาณ 700 เมตร
น้ำจากทั้งสามจุดแรกไหลลงแม่ข่าโดยตรง ส่วนน้ำจากสองจุดสุดท้ายจะไหลลงลำคูไหว และแม่ท่าช้างตามลำดับ
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่