ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > โครงสร้างองค์กร

 

รูปแบบการปกครองของเทศบาลนครเชียงใหม่แบ่งออกได้ ดังนี้ 
 ๑.นายกเทศมนตรี
           นายกเทศมนตรี ๑ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเท่านั้น โดยการกำหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการบริหารงานของเทศบาลและสามารถแต่งตั้งรอง นายกเทศมนตรีช่วยบริหารงานได้โดย ในส่วน ของเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีรองนายกเทศมนตรี จำนวน ๔ คน และนายกเทศมนตรีจะมีวาระการทำงาน ๔ ปี
 ๒.สมาชิกสภาเทศบาล
           เทศบาลนครเชียงใหม่ มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวน ๔ เขตเลือกตั้ง (แบ่งตามแขวง ได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย และแขวงกาวิละ) เขตละ ๖ คน และมีวาระการทำงาน ๔ ปี เช่นเดียวกับนายกเทศมนตรี
โครงสร้างส่วนการบริหารงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ แบ่งเป็น ๑๐ ส่วน ดังนี้
 
 
สำนักปลัดเทศบาลสำนักคลัง สำนักช่าง สำนักสาธารณสุขฯ สำนักการศึกษากองยุทธศาสตร์ฯ
 กองสวัสดิการฯ  กองการเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายในสถานธนานุบาลแขวง 
 
  สำนักปลัดเทศบาล 
           รับผิดชอบด้านเอกสาร สารบรรณ งานสภาเทศบาล งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานทะเบียนราษฎร การเลือกตั้ง งานด้านบุคลากร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รวมถึงงานด้านรัฐพิธีและกิจการสภา
  สำนักคลัง 
           รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีงานพัสดุและทรัพย์สิน งานสถิติการคลัง งานพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและงานด้านผลประโยชน์ต่างๆ แบ่งส่วนความรับผิดชอบออกเป็น
           - ส่วนบริหารงานคลัง 
           - ส่วนพัฒนารายได้
 สำนักช่าง 
           รับผิดชอบงานด้านการก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภค งานผังเมืองและงานควบคุมอาคารและ การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งส่วนราชการรับผิดชอบออกเป็น
           - ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
           - ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

           - ส่วนการโยธา
           - ส่วนช่างสุขาภิบาล
    
 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
           รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขต่างๆ งานด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานให้บริการด้านการรักษาพยาบาลประชาชนทั่วไป
    
 สำนักศึกษา 
           รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษาในเขตเทศบาล รวมถึงการส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
    
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
           รับผิดชอบงานด้านวิชาการ การวางแผนพัฒนาเทศบาล งานด้านสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ งานวิจัยและประเมินผลและงานด้านกฎหมาย
    
  กองสวัสดิการสังคม
           รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในเขต เทศบาล งานด้านสังคมสงเคราะห์และ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
    
   กองการเจ้าหน้าที่
          รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
           รับผิดชอบงานด้านการควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและงานอื่นๆ โดยขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล
           
 สถานธนานุบาล 
           รับผิดชอบงานด้านการรับจำนำทรัพย์สินจากประชาชน เพื่อป้องกันการกู้หนี้นอกระบบ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ มีสถานธนานุบาล ทั้งสิ้น ๕ แห่ง
             ๙.๑.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๑ (ท่าแพ)
                           ๙.๒.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๒ (ช้างเผือก)
                           ๙.๓.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๓ (ประตูเชียงใหม่) 
                           ๙.๔.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๔
                           ๙.๕.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๕
     ทรัพย์สินที่รับจำนำได้
                 ได้แก่ ทองคำ / นาก / เพชร-พลอย / เงิน / นาฬิกา / เครื่องใช้ไฟฟ้า
                 
                 ทรัพย์สินที่รับจำนำไม่ได้
                 ได้แก่ - ทรัพย์สินที่มีทะเบียน เช่น อาวุธปืน / รถจักรยานยนต์ / รถยนต์
                 - ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน
                 
                 อัตราดอกเบี้ย
                 เงินต้นไม่เกิน ๕๐๐ บาท ร้อยละ ๐.๗๕ ต่อเดือน
                 เงินต้นไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๑.๐๐ ต่อเดือน
                 เงินต้นไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๒ ช่วง
                 คือ ๒,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒.๐๐ ต่อเดือน
                 ส่วนที่เกิน ๒,๐๐๐ บาท คิดร้อยละ ๑.๒๕ ต่อเดือน
                 
                 การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ
                 จำหน่ายในวันเสาร์ที่ ๒ ของทุกเดือน
                 
                 วันหยุด
                 เวลาเปิดทำการ
                 วันจันทร์-ศุกร์ (เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น.)
                 หยุด วันเสาร์-อาทิตย์
                 วันสำคัญทางพุทธศาสนา และหยุดตามประกาศของสำนักงาน จ.ส.ท
                 
                 หากว่าท่านต้องการใช้บริการ เชิญปรึกษาได้ที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ (ในเวลาราชการ)
 ๑๐แขวง ๔ แขวง 
           ได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย โดยมีสำนักงานแขวง ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อกระจาย การให้บริการไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
             - งานธุรการ
                           - งานทะเบียน
                           - งานคลัง
                           - งานช่าง
                           - งานสุขาภิบาล
                           - งานรักษาความสะอาด
                           - งานสวัสดิการสังคม
                           - งานนิติการ (แขวงศรีวิชัย)
    
   
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่