ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุง การกำหนดตำแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขันสอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุมตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูล บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนงานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพ ในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ และกำกับดูแลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในกองการเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารงานบุคคล และงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดังนี้
1.1 งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ       
1.1.1 การบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
1. การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เช่น การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา, การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือและประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่หรือผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ
2. การบรรจุและแต่งตั้ง เช่น การบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ, การบรรจุและแต่งตั้งทุกกรณี
3. การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และควบคุมอัตรากำลังของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
4. การต่อสัญญาพนักงานจ้าง
5. การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียก ชื่ออย่างอื่นของเทศบาล
6. การกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราตำแหน่ง
7. โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล
8. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล
9. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานภายใน
10. การสั่งพนักงานประจำเทศบาล
11. การสั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ
12. การขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
13. การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน การรายงานสถิติข้อมูลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
14. รายงานอัตรากำลัง
15. รายงานทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์
16. ยุบเลิกตำแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่ง เช่น งานปรับปรุงตำแหน่ง, งานปรับขยายระดับตำแหน่ง, งานปรับลดระดับตำแหน่ง, งานตัดโอนตำแหน่ง, งานเปลี่ยนแปลงเลขที่ตำแหน่ง, งานปรับปรุงและตัดโอนตำแหน่ง
17. ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
18. เพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลบุคคล เช่น เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล, คำนำหน้านาม, เปลี่ยนที่อยู่, เปลี่ยนแปลงสถานะภาพการสมรส, การเพิ่มข้อมูลบุตร คู่สมรส
19. การจัดทำประกาศเกษียณอายุราชการ
20. การจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
21. การจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล
22. การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
23. การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
24. หนังสือรับรองกรณีต่าง ๆ
25. งานระบบ e-laas
26. งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลังตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
27. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับหมายหมาย
1.1.2 การสรรหาและเลือกสรร
1. การคัดเลือกและการสอบคัดเลือก เช่น การสอบแข่งขัน, การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ, การสอบคัดเลือก, การคัดเลือก
2. การสอบเปลี่ยนสายงาน
3. การย้าย เช่น การย้ายเปลี่ยนเลขที่ตำแหน่ง, การย้ายสับเปลี่ยน, การย้ายเปลี่ยนสายงาน
4. การโอนและรับโอน เช่น การโอนและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น, การโอนและรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
5. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
6. เงินประจำตำแหน่งของสายบริหาร
7. เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
8. การให้พนักงานเทศบาลเป็นคณะกรรมการ/วิทยากร
9. ควบคุมบัญชีตำแหน่งว่างทุกประเภท
10. การรายงานตำแหน่งสายบริหารว่าง
11. การรายงานตำแหน่งสายทั่วไปและวิชาการว่าง
12. การแต่งตั้งหัวหน้างาน
13. การออกคำสั่งรักษาการแทนการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ
14. การรักษาการในตำแหน่ง
15. การมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน
16. การสรรหาพนักงานจ้าง
17 งานสรรหาและเลือกสรรตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
18. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับหมายหมาย
1.2 งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ     
1.2.1 การประเมินผลและเงินเดือน
1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. การปรับอัตราเงินเดือนกรณีต่าง ๆ เช่น การปรับอัตราเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี, การปรับเงินเดือนข้ามแท่ง, การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ
4. การขอรับเงินประจำตำแหน่ง (สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
5. งานการประเมินผลและเงินเดือนตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับหมายหมาย
1.2.2 การเลื่อนระดับ
1. งานเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล เช่น เลื่อนระดับประเภททั่วไป, เลื่อนระดับประเภทวิชาการ, เลื่อนระดับสายวิทยาศาสตร์ฯ
2. งานปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนระดับ เช่น ระดับอาวุโส, ระดับชำนาญการพิเศษ, ระดับเชี่ยวชาญ
3. งานเลื่อนระดับตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
4. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับหมายหมาย
1.2.3 สิทธิสวัสดิการและฝึกอบรม
1. การพัฒนาพนักงานเทศบาล
    - โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล
    - โครงการสัมมนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
    - งานศึกษาวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล และแผนพัฒนารายบุคคล
    - งานดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
2. การจัดทำคำสั่งเดินทางไปราชการ
3. การจัดทำคำสั่งเข้ารับการฝึกอบรม อบรม สัมมนา ร่วมกิจกรรม หน่วยงานภายในและภายนอก
4. งานจัดทำสถิติย้อนหลัง 3 ปี (ให้เก็บรวบรวมเอกสารทุกอย่างเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ เช่น บันทึก คำสั่ง รายงาน แบบ
เข้าร่วมการอบรม สถิติการเดินทางไปราชการ)
5. การเพิ่มวุฒิการศึกษา
6. การเพิ่มวุฒิการฝึกอบรม
7. การเสริมสร้างแรงจูงใจและความผาสุกในการปฏิบัติงาน
8. การลาทุกประเภท
9. การขอพระราชทานเครื่องราชฯ
10. กำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
    - โครงการกำหนดและจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
    - โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
11. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
12. เงินพิเศษสำหรับผู้ถึงแก่ความตาย
13. บำเหน็จตกทอด
14. การจัดสรรทุนการศึกษา
15. โครงการพนักงานเทศบาลดีเด่น
16. โครงการแสดงมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
17. งานประกันสังคม
18. งานระบบ LHR ของเทศบาลนครเชียงใหม่
19. งานระบบ สปสช.
20. งานสวัสดิการและงานพัฒนาพนักงานเทศบาลตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
21. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับหมายหมาย
2. กลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษา  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารงานบุคคล และงานส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
2.1 งานบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานสรรหาพนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง งบประมาณอุดหนุน
2. การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานครูเทศบาล
3. การประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น (เกณฑ์การประเมินแบบเก่า 2559/เกณฑ์ใหม่ 2561)
4. การขอใช้บัญชีส่วนราชการอื่นเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานครู ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย”
5. การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูเข้ารับราชการใหม่ในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย”
6. การประเมินอย่างเข้ม กรณีบรรจุใหม่ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย”
7. งานการย้ายพนักงานครูภายในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
8. งานการให้โอน และรับโอน พนักงานครู/ข้าราชการครู
9. งานการช่วยราชการของพนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง งบประมาณอุดหนุน
10. งานการรักษาราชการแทน
11. งานการเกษียณอายุราชการของพนักงานครู และลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
12. งานการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างงบประมาณอุดหนุน
13. งานให้ออกจากราชการของพนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง (กรณีลาออก)
14. งานพนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างพ้นจากตำแหน่งกรณีเสียชีวิต ลาออก เกษียณ ฯลฯ
15. งานการยืมตัวพนักงานครูเทศบาลเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ
16. การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง งบประมาณอุดหนุน
17. การจัดทำฐานข้อมูลอัตรากำลัง, การรายงานอัตรากำลัง, การบันทึกข้อมูลอัตรากำลังของพนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างงบประมาณอุดหนุนในระบบการบันทึก ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรักษาพยาบาล, งานบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR), งานบันทึกข้อมูลระบบบำเหน็จบำนาญของพนักงานครู และลูกจ้างประจำ
18. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
19. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
20. การเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ
21. งานทะเบียนประวัติพนักงานครู (ก.พ.7), ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้าง
22. งานออกหนังสือรับรองสถานภาพพนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างงบประมาณอุดหนุน
23. งานการหารือ/ตอบข้อหารือ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารบุคคลครูแก่เพื่อนร่วมงานพนักงานครู และเทศบาลอื่นๆ
24. งานควบคุม จัดเก็บ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา
25. งานควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติและข้อมูลอัตรากำลังของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง (งบประมาณอุดหนุน) ให้เป็นปัจจุบัน
2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. การบริหารงานบุคคลครู
2. การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
3. การตรวจสอบและรายงานผลการมาปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรสนับสนุนการสอนในโรงเรียนประจำเดือน
4. งานจัดการความรู้ และการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานครู, บุคลากรสนับสนุนการสอน
5. งานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศของผู้อำนวยการ สถานศึกษา และพนักงานครูเทศบาล
6. งานฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรสนับสนุนการสอนจากหน่วยงานภายนอก
7. การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรสนับสนุนการสอนรายบุคคล
8. การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
9. งานเกี่ยวกับการศึกษาต่อของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรสนับสนุนการสอน
10. งานจัดทำข้อมูล สถิติ การฝึกอบรมของพนักงานครูเทศบาล
11. การประเมินผลและติดตามผลที่เกิดจากการฝึกอบรมของพนักงานครูเทศบาล
12. การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล
13. งานการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานครูเทศบาล)
14. งานการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของพนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งบประมาณอุดหนุน
15. งานการให้พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างงบประมาณอุดหนุน ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
16. การให้พนักงานครูเทศบาลได้รับเงินเพิ่มปรับตามคุณวุฒิ
17. การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานครู ลูกจ้าง พนักงานจ้างตามมติ ครม.
18. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
19. การขอรับเหรียญเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส
20. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
21. การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลครูผ่านระบบ Line (น้อง ก.จ.(ครู) ทน.ชม.
22. การตรวจประเมิน LPA ที่เกี่ยวข้องกับงานสายงานการศึกษา
23. งานการให้พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างงบประมาณอุดหนุนได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
24. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวินัย และงานส่งเสริมคุณธรรม ดังนี้
3.1 งานวินัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานสอบสวนข้อเท็จจริง
2. งานการดำเนินการทางวินัย(สอบสวนวินัย) แยกเป็นกรณีมีมูลว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและกรณีมีมูลว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
3. งานอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
4. งานสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
5. งานวินัยตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับหมายหมาย
3.2 งานส่งเสริมคุณธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานจัดทำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
2. งานอบรมปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต
3. งานเผยแพร่ ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและวินัย
4. งานดูแลและรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับหมายหมาย
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารงานทั่วไป ดังนี้
4.1 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
4.1.1 สารบรรณ
1. รับ - ส่ง หนังสือของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (เช่น ส่งหนังสือเวียนทั่วไป ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ ประกาศ)
2. งานเสนอหนังสือ การตรวจทานหนังสือราชการต่าง ๆ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม
3. งานจัดเก็บหนังสือราชการที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้เป็นหมวดหมู่ (เช่น สลิปเงินเดือน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ หนังสือประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ อาทิ อบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกิจกรรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ)
4. งานนักศึกษาฝึกงาน/สัมภาษณ์/นิเทศก์นักศึกษา/ตอบแบบ สอบถาม
5. งานรวบรวมและสรุปวันลาประจำเดือน ทุก สำนัก กอง แขวง
6. งานประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม ของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ขอความร่วมมือให้งานประชาสัมพันธ์แจ้งทุกหน่วยงาน (เสียงตามสาย)
7. งานทะเบียนหนังสือ(คำสั่ง) ส่งงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล
8. งานทะเบียนหนังสือส่งจังหวัด
9. งานจองห้องประชุม
4.1.2 การเงิน
1. จัดทำฎีกาและเอกสารประกอบ เบิกจ่ายเงินประกันสังคม ในระบบ e-laas ทั้งฎีกาตามงบประมาณ และฎีกานอกงบประมาณ (สีฟ้า)
2. จัดทำฎีกาและเอกสารประกอบ เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในระบบ e-laas
3. จัดทำแบบค่ารักษาพยาบาล (แบบ ร.บ 3) และนำข้อมูลเจ้าสู่ระบบ สปสช.
4. จัดทำฎีกาเบิกค่าสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเล่าเรียน
5. งานจัดทำบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ(ค่าลงทะเบียน ค่าตอบแทนกรรมการประกันสังคม)
6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักการคลัง เช่น แจ้งงดรับฎีกา
7. งานประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ
8. งานส่งคำสั่งให้ทุกส่วนราชการ
9. งานสรุปการลงเวลาปฏิบัติงานประจำวันรายงานปลัดเทศบาล
10. งานนำส่งไปรษณีย์
11. งานเกี่ยวกับงานพิเศษ (โควิด 19)
12. งานศึกษาดูงานทุกกรณี
13. งานเกี่ยวข้องกับใบเสร็จรับเงิน
14. งานบริหารงานทั่วไปของกองการเจ้าหน้าที่ตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
4.2 งานงานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
4.2.1 แผนและงบประมาณ
1. การจัดทำงบประมาณ (งบบุคลากร/งบดำเนินการ/งบลงทุน)
2. งานควบคุมภายใน / บริหารความเสี่ยง
3. งานรายกงานการติดตามและประเมินผล
6. งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี
7. งานจัดทำแผนดำเนินงาน
7. งานจัดทำเทศบัญญัติ
8. งานโอนงบประมาณ
7. งานแผนและงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
9. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับหมายหมาย
4.2.2 พัสดุและทรัพย์สิน
1. งานจัดซื้อและการจ้าง วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ที่ใช้ในฝ่ายการเจ้าหน้าที่
2. งานดำเนินการและควบคุมการเบิก – จ่าย วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว
3. งานดำเนินการและควบคุมครุภัณฑ์ทุกประเภท (ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะ)
4. รายงาน ผท. 1 , 2 , 3, 5 (จัดทำบันทึกพร้อมเอกสารประกอบ)
5. รายงานวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี (ตามแบบฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน)
6. เก็บรักษา ควบคุมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ ของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ให้เป็นระเบียบและอยู่ในสภาพดี รวมทั้งการรายงานการใช้วัสดุต่าง ๆ
7. งานพัสดุและทรัพย์สินของกองการเจ้าหน้าที่ตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
8. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับหมายหมาย
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่