ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > สถานธนานุบาล

 
    สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

 
ทรัพย์สินที่รับจำนำได้
ได้แก่ ทองคำ / นาก / เพชร-พลอย / เงิน / นาฬิกา / เครื่องใช้ไฟฟ้า

ทรัพย์สินที่รับจำนำไม่ได้
ได้แก่ - ทรัพย์สินที่มีทะเบียน เช่น อาวุธปืน / รถจักรยานยนต์ / รถยนต์
- ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน

อัตราดอกเบี้ย
เงินต้นไม่เกิน 500 บาท ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
เงินต้นไม่เกิน 3,000 บาท ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน
เงินต้นไม่เกิน 50,000 บาท แบ่งเป็น 2 ช่วง
คือ 2,000 บาท ร้อยละ 2.00 ต่อเดือน
ส่วนที่เกิน 2,000 บาท คิดร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ
จำหน่ายในวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน

วันหยุด
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 08.00 น.- 16.00 น.)
หยุด วันเสาร์-อาทิตย์
วันสำคัญทางพุทธศาสนา และหยุดตามประกาศของสำนักงาน จ.ส.ท

หากว่าท่านต้องการใช้บริการ เชิญปรึกษาได้ที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ (ในเวลาราชการ)
 
สถานธนานุบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ มี 5 แห่ง 

     1.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 (สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่)
ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
เบอร์โทรศัพท์ 053-234-612 

     2.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 2 (สถานีขนส่งช้างเผือก)
ตั้งอยู่เลขที่ 108-112 ถนนสนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-213-066

     3.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 3 (ข้างสถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่)
ตั้งอยู่เลขที่ 25/2 ซ.5 ถนนบำรุงบุรี ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-276-944

     4.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 (ข้างอำเภอเมืองหลังเก่า)
ตั้งอยู่เลขที่  3/3-5 ถนนอินทวโรรส ซ.1 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-326-092 

     5.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 5 (ข้างสถานีดับเพลิงสันป่าข่อย)
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 171 ถนนท่าสะต๋อย ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000
เบอร์โทรศัพท์ 053-242-229  

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่