ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม |
กองสวัสดิการสังคม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคมและด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชนงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสงานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี๊ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมองงานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อนไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัยงานสงเคราะห์ครอบครัวที่ ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯลฯ งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ และกำกับดูแลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในกองสวัสดิการสังคม ดังนี้
งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานสารบรรณ
2. งานตรวจสอบ จัดลำดับ ความสำคัญ ความเร่งด่วนของเอกสาร หนังสือรับและหนังสือส่งก่อนนำเสนอผู้อำนวยการรกองสวัสดิการสังคมทราบหรือสั่งการ
3. จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบเพิ่มเติม
4. ควบคุมและรับรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีของทุกหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม
5. จัดทำและปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี
6. จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่และงบประมาณของกองสวัสดิการสังคม
7. งานเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
8. งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
9. งานประสานงานเกี่ยวกับงานประชุมต่าง ๆ
10. ควบคุมจัดทำทะเบียนรับ - จ่ายพัสดุครุภัณฑ์
11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
12. งานการลงระบบจัดซื้อ - จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
13. งานการตั้งเบิกจ่ายฎีกาค่าวัสดุ - อุปกรณ์และวางฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ ทั้งเงินตามงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ e-LAAS
14. งานรายงานแผนการเบิกระบบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทางอิเล็กทรอนิกส์มายัง Website ให้ทางสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
15. งานควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม
16. งานรักษาความสะอาด และความปลอดภัยของสถานที่ราชการกองสวัสดิการสังคม
17. การเสนอญัตติต่อสภา
18. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันสำหรับยานพาหนะในกองสวัสดิการ
19. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำกองสวัสดิการสังคม
20. งานการประชุมกองสวัสดิการสังคม
21. งานรับคำร้องและออหนังสือรับรองติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำประปา
22. งานการออกใบรับแจ้งผู้ประสงค์แสดงความสามารถในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
23. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ สาธารณภัยต่าง ๆ
2. งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
3. งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
4. งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการตามนโยบายรัฐบาล
5. งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
6. งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
7. งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ
8. งานสงเคราะห์บุคคลผู้ไร้ที่พึ่ง อนาถา เร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง
9. งานประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
10. งานปกป้อง คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
11. งานการฌาปนกิจสงเคราะห์
12. งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ
13. งานสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับโครงการด้านการถ่ายโอนภารกิจของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ
14. งานศูนย์บริการคนพิการ
15. งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
16. งานอนุญาตเป็นผู้แสดงความสามารถในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
17. งานประสานให้ความช่วยเหลือผู้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ
18. งานควบคุมดูแลบุคคลเร่ร่อนขอทานในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่
19. งานประสานให้ความช่วยเหลือ ควบคุมดูแลผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษและที่พ้นโทษแล้ว
20. งานศูนย์ประสานงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC
21. งานควบคุม ดูแลผู้ถูกคุมประพฤติ
22. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
1. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน
2. งานให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้มีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน
3. งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถาไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง
4. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ
5. งานรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
6. งานคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ถูกกระทำรุนแรง
7. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
8. งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและยาวชน
9. จัดทำแผนดำเนินการประจำปี และการดำเนินกิจกรรมโครงการงานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
9.1 งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชนและครอบครัวที่ประสบปัญหาเดือนร้อนให้ได้รับการแก้ไขปรับปรุง
9.2 งานประเมิน เก็บสถิติข้อมูล วอเคราะห์ วิจัย โครงการที่รับผิดชอบ
9.3 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย           
1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนและงานพัฒนาเมือง  ดังนี้
1.1 งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน / ข้อมูลพื้นฐาน  
2. ควบคุมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3. การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
5. การให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
6. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่
7. การฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
8. รับผิดชอบโครงการพัฒนาองค์กรชุมชน
9. งานรับคณะศึกษาดูงาน
10. งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทศบาลนครเชียงใหม่
11. งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
12. รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
13. รับผิดชอบออกหนังสือรับรอง OTOP
14. งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) กองสวัสดิการสังคม
15. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำโครงการต่างๆ ให้แก่สมาชิกชุมชน รวมทั้งให้   ความช่วยเหลือในการติดต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกับชุมชนต่างๆ
16. งานรับคำร้องศูนย์พัฒนาครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต    ในครอบครัว
17. งานประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน ศูนย์บริการประชาชนศรีวิชัย
18. งานพัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน
19. งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความสมดุล   ในการพัฒนาชุมชน
20. ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายประชาชน
21. งานฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน
22. งานสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยสามารถนำมาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
23. พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นำชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
24. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานพัฒนาเมือง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ            
1. การจัดทำ / ปรับปรุง  ระเบียบเทศบาลนครเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชนและดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 
2. การจัดตั้งชุมชน
3. การจัดระเบียบชุมชน  จัดทำ / ปรับปรุง  แผนที่แนวเขตชุมชน
4. การจัดทำ/ปรับปรุง ระเบียบเทศบาลนครเชียงใหม่ ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
5. งานคัดเลือก/เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
6. งานจัดตั้ง/รับรอง องค์กรพัฒนาชุมชน
7. งานการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมชุมชน
8. งานเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชน
9. งานกองทุนสวัสดิการชุมชน
10. งานหอพักตาม พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
11. ควบคุมกำกับการแก้ไขเรื่องระบบเครื่องเสียงตามสายชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
12. งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
13. การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
14. งานรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อการแก้ไขและพัฒนา
15. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
16. งานส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
17. การประสานหน่วยงานอื่นเพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปสู่ชุมชน
18. ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกชุมชนและประชาชนทั่วไปที่ต้องการความช่วยเหลือ   ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
19. งานส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆเพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทำแผนชุมชน
20. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่