ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล   


สำนักปลัดเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานการเลือกตั้ง งานรัฐพิธีและกิจการสภา งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริหารงานทั่วไป งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้ .- 
1. ฝ่ายอำนวยการ  รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับ การควบคุม วางแผน ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน มอบหมายงาน ติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำ ปรึกษา สนับสนุนและอำนายความสะดวก ติดตามประเมินผลและพัฒนาการปฏิบัติงานของงานการพาณิชย์ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานวิเทศสัมพันธ์ และงานกิจการขนส่ง  ดังนี้
1.1  งานการพาณิชย์ 
1.2  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1.3 งานกิจการขนส่ง  
2. ฝ่ายปกครอง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคงดังนี้
2.1  งานทะเบียนราษฎร  
2.2  งานบัตรประจำตัวประชาชน
2.3  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.4  งานรักษาความสงบเรียบร้อย
2.5 งานนิติการ
2.5.1 งานนิติกรรมสัญญา การตราเทศบัญญัติ การปฏิบัติตามกฎหมาย
2.5.2 งานดำเนินคดีและการบังคับคดี
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ      งานธุรการ งานรัฐพิธีและกิจการสภา  ดังนี้
3.1 งานธุรการ  
3.2 งานรัฐพิธีและกิจการสภา


  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่