ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > สำนักสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานในหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการสาธารณสุขในด้านสุขภาพ ภาคประชาชน และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งานสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป แมลงและสัตว์พาหะ โรคไม่ติดต่อ งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสนับสนุนบริการสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานสุขาภิบาลชุมชน งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ งานเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ในการให้บริการประชาชนในงานบริการการแพทย์และการพยาบาล งานเวชระเบียน งานประกันสุขภาพ งานบริการด้านพยาธิวิทยา งานบริการด้านรังสีวิทยา งานกายภาพบำบัดและแพทย์ทางเลือก งานแพทย์แผนไทย งานคลินิกทันตกรรม และส่งเสริมป้องกันทันตสาธารณสุข งานเภสัชกรรมบริการ งานเภสัชกรรมชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพชุมชนและดูแลผู้สูงอายุ และกำกับดูแลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ การเงินและบัญชีของสำนัก ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสำนัก รวมทั้งเป็นหน่วยสนับสนุนงานด้านธุรการ การเงินและบัญชีให้ทั้งหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนัก ประกอบด้วย
1.1 งานธุรการ  สำนักการสาธารณสุข  
1.2 งานการเงินและบัญชี  
1.3 งานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข 
2. ส่วนบริการสาธารณสุข  มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประกอบด้วย 
2.1 ฝ่ายบริการสาธารณสุข  มีหน้าที่  ควบคุม  ดูแล  และรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงาน สร้างเสริมสุขภาพ  งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  และงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ดังนี้
2.1.1 งานสร้างเสริมสุขภาพ
2.1.2 งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
2.1.3 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
2.2  ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ และงานโรคไม่ติดต่อ และงานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด  ดังนี้
2.2.1 งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
2.2.2 งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์
2.2.3 งานโรคไม่ติดต่อ 
2.2.4 งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด 
2.3 ฝ่ายโรงพยาบาล มีหน้าที่ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษา แนะนำ  และปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกลุ่มงานและงานต่างๆ ในโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยมีโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่อยู่ภายใต้การบริหารงานของฝ่ายโรงพยาบาล ดังนี้
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 
งานธุรการ  
งานการเงินและบัญชี  
งานพัสดุ  
1. กลุ่มงานบริการการแพทย์ 
1.1  งานเวชปฏิบัติทั่วไป 
1.2  งานพยาธิวิทยาและรังสี
1.3  งานกายภาพบำบัดและแพทย์ทางเลือก
1.4  งานแพทย์แผนไทย            
2.  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงาน ในหน้าที่ของงานคลินิกทันตกรรม งานส่งเสริมและป้องกันทันตสาธารณสุข  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
2.1 งานคลินิกทันตกรรม 
2.2  งานส่งเสริมและป้องกันทันตสาธารณสุข                                                                                                                
3. กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุข  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานเภสัชกรรมบริการและคลินิก และงานเภสัชกรรมชุมชน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
3.1 งานเภสัชกรรมบริการและคลินิก  
3.2 งานเภสัชกรรมชุมชน
4. กลุ่มงานการพยาบาล  หน้าที่และความรับผิดชอบ บริหารการพยาบาล บริหารพัสดุ และควบคุมดูแลงานในหน้าที่ของงานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก ดังนี้
4.1  งานผู้ป่วย
4.2  งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน         
4.3  งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก    
5. กลุ่มงานสุขภาพชุมชน หน้าที่และความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล งานในหน้าที่ของ     งานประกันสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพชุมชน งานศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย งานศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย และงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
5.1. งานประกัน
5.3. ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย
5.4 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL = 0-11) 3 ตำบล ได้แก่ ต.ช้างม่อย ต.หนองหอย และ ต.ท่าศาลา โดยให้บริการพยาบาลที่บ้านเป็นการให้บริการเชิงรุกแบบผสมผสานอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติและต่อเนื่อง ตามสภาพปัญหาและความต้องการผู้ป่วยแต่ละราย มีการเชื่อมโยงและส่งต่อการดูแลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล หน่วยงาน และชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือหรือการดูแล จากครอบครัว ชุมชน สังคมตามความต้องการ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและการเกิดทุพพลภาพเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในครอบครัวและชุมชนได้ตามอัตภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย
3. ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานของ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม  และฝ่ายบริการสาธารณสุข  ประกอบด้วย
3.1 ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงานสนับสนุนบริการสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ งานรักษาความสะอาด  ดังนี้
3.1.1 งานสนับสนุนบริการสิ่งแวดล้อม 
3.1.2 งานสัตวแพทย์ 
3.1.3 งานรักษาความสะอาด
3.2 ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล .ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของงานส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลชุมชน งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ และงานเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ดังนี้
3.2.1 งานส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3.2.2 งานสุขาภิบาลชุมชน
3.2.3 งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ

3.2.4งานเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่