ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้   

งานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข มีหน้าที่ ควบคุมและรับผิดชอบงานในหน้าที่ ดังนี้
 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของเทศบาลนครเชียงใหม่
 2. วางแผน ควบคุม กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักการสาธารณสุข
 3. วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ ประมวลผล โดยใช้โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์
 4. พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายการวิเคราะห์งานระบบอุปกรณ์ Hardware และ Sofeware การติดตั้งและการบำรุงรักษา
 5. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข จัดหา และสนับสนุนระเบียนรายงาน
 6. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ทางวิชาการด้านสาธารณสุข
 7. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานและจัดเตรียมสื่อเอกสารต่าง ๆ
 8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ การเงินและบัญชีของสำนัก ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสำนัก รวมทั้งเป็นหน่วยสนับสนุนงานด้านธุรการ การเงินและบัญชีให้ทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนัก ประกอบด้วย
    1.1 งานธุรการ สำนักการสาธารณสุข หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. งานสารบรรณ
 2. ดูแลและจัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่, วัสดุอุปกรณ์, อำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆ
 3. ตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร
 4. ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก
 5. งานสาธารณสุขกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
 6. ดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานของสถานที่ราชการ
 7. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญจักรพรรดิมาลา
 8. จัดทำคำสั่งและประกาศ
 9. งานขออนุมัติจัดซื้อ-จ้างพัสดุ
 10. เงินเดือน/การเลื่อนขั้นเงินเดือน
 11. การลาประเภทต่าง ๆ
 12. การควบคุมพัสดุ-ครุภัณฑ์/ลงรหัสเลข/ซ่อมแซม
 13. งานการประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลและพนักงาน
 14. งานสวัสดิการของพนักงาน/ประชาสัมพันธ์
 15. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   1.2 งานการเงินและบัญชี สำนักการสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. รับจ่ายเงินทั้งในและนอกงบประมาณ
 2. ตรวจสอบและเก็บรักษาเงินทุกประเภท
 3. จัดทำบัญชีเกี่ยวกับเงินทุกประเภท
 4. จัดทำงบประมาณประจำปี
 5. เก็บรักษาและควบคุมเอกสารทางการเงิน
 6. เบิก – จ่ายและควบคุมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์
 7. รับเงินและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์
 8. จัดทำรายงานและวิเคราะห์การเงินของสำนัก
 9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 10. ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มงานป้องกันควบคุมโรค แบ่งเป็น
    2.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงานสร้างเสริมสุขภาพ งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และงานสุขภาพจิต ดังนี้
  2.1.1. งานสร้างเสริมสุขภาพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. งานสร้างเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน วัยเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 2. งานด้านการศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะสุขภาพประชาชน เพื่อวางแผนและหาแนวทางการให้การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
 3. การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
 4. งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
        2.1.2. งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
 1. งานผลิตและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
 2. งานสวัสดิการ อสม. เทศบาล
 3. งานควบคุม กำกับ ประสานงานและนิเทศงาน
 4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        2.1.3. งานสุขภาพจิต
 1. งานสุขภาพจิตตามกลุ่มอายุ
 2. งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
 3. งานชมรมผู้สูงอายุและเครือข่าย
 4. งานส่งเสริมการออกกำลังกายตามเกณฑ์มาตรฐานทุกกลุ่มอายุ
 5. งานพัฒนารูปแบบการออกกำลังกาย
6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงาน ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ และงานโรคไม่ติดต่อ ดังนี้
2.2.1 งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
1. ป้องกันควบคุม/กำจัดโรคติดต่อทั่วไป
2. ติดตาม/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์/ประเมินสถานการณ์สอบสวนและรายงานโรคติดต่อทั่วไป
3. สนับสนุนอุปกรณ์/เวชภัณฑ์สำหรับดำเนินการควบคุมโรคติดต่อทั่วไปในเขตรับผิดชอบ
4. ส่งเสริมพัฒนาวิชาการและให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
5. งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในแรงงานต่างด้าว/อพยพ
6. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2.2 งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ
1. ป้องกันควบคุม/กำจัดโรคติดต่อนำโดยแมลงและสัตว์พาหะ ติดตาม/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์สอบสวนและรายงานโรคติดต่อที่นำโดยแมลงและสัตว์พาหะ
2. สนับสนุนอุปกรณ์/เวชภัณฑ์สำหรับดำเนินการควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลง
และสัตว์พาหะในเขตรับผิดชอบ
3. ส่งเสริมพัฒนาวิชาการและให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำ
โดยแมลงและสัตว์พาหะ
4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2.3 งานโรคไม่ติดต่อ
1. เฝ้าระวัง/ป้องกันควบคุมโรคไร้เชื้อตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ความรู้/เผยแพร่ทางวิชาการแก่บุคลากรและให้สุขศึกษาแก่ประชาชน
3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง/ป้องกันและควบคุมโรคไร้เชื้อเกี่ยวกับสาเหตุ
พฤติกรรม/พันธุกรรม
4. จัดกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในเขตเทศบาล เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน
สถานประกอบการ ฯลฯ
5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดนิทรรศการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเป้าหมาย
6. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานของ กลุ่มงานสนับสนุนสาธารณสุขชุมชน และกลุ่มงานสุขาภิบาล แบ่งเป็น
3.1 กลุ่มงานสนับสนุนสาธารณสุขชุมชน มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงานบริการสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้
3.1.1 งานบริการสิ่งแวดล้อม
1. งานด้านวิชาการ การศึกษา รวบรวมข้อมูล เผยแพร่ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
2. งานด้านการวางแผนการจัดทำโครงการด้านการรักษาความสะอาด
3. งานด้านการวางแผนการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและการแปรสภาพ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. การคัดแยกมูลฝอยในหน่วยงาน ชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการ
5. งานด้านการสนับสนุนประสานงานการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
6. การทำปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยหมัก เพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และห้องน้ำสาธารณะ
8. งานควบคุมดูแลการให้บริการห้องน้ำสาธารณะ
9. งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการห้องน้ำสาธารณะตามเทศบัญญัติ
10. การควบคุม ดูแล การให้เอกชนเช่าเพื่อประกอบกิจการ เก็บค่าใช้บริการ
ห้องน้ำสาธารณะ
11. การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ
12. การรับเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ การให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ห้องน้ำสาธารณะ
และการเก็บสิ่งปฏิกูล
13. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1.2 งานสัตวแพทย์
1. งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
2. งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าหรือสัตว์ที่อาศัย
อยู่ตามธรรมชาติ
3. งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรค
4. งานควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์
5. งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
6. งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
7. งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานสัตวแพทย์
8. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ โรคระบาดในสัตว์ และโรคสัตว์สู่คน
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1.3 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. การจัดตั้งองค์กรและการดำรงความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและ
ชุมชน
- ศูนย์ปประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลนครเชียงใหม่
(ศปส.ทน.ชม.)
2. งานนโยบายของรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระ
แห่งชาติ
3. จัดระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (X-ray พื้นที่สำรวจประเมิน
สถานการณ์ยาเสพติด, จำแนกสถานะชุมชนเข้มแข็ง)
4. งานพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านข้อมูล/สถิติที่เกี่ยวข้อง
5. งานจัดทำและบูรณาการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณภายในและภายนอก
หน่วยงาน
6. งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
7. งานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในทุกกลุ่มประชากร / งาน To Be Number One
8. งานสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งและพลังแผ่นดิน
9. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
10. งานสนับสนุนการตรวจพิสูจน์การติดยาและสารเสพติด
11. งานค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสม /
ติดตามเยี่ยมดูแลหลังการบำบัด / งานการสงเคราะห์ผู้เสพ / ผู้ติดและครอบครัวด้านการบำบัดรักษา
12. งานจัดทำระบบรายงานประจำสัปดาห์/เดือน/งวด/ปี/สรุปผลงานประจำปี
13. จัดให้มีบริการด้านให้คำปรึกษาปัญหาจากยาเสพติดแก่ผู้ติดยา / ผู้ปกครอง /
ครอบครัว / ชุมชน และกลุ่มปัญหาอื่น ๆ
14. งานสนับสนุนวิชาการ
15. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของเทศบาลและร่วมปฏิบัติงานในกลุ่มงานและ
หน่วยงานอื่น ๆ
16. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 กลุ่มงานสุขาภิบาล มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน งานคุ้มครองผู้บริโภค และงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ดังนี้
3.2.1 งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน
1. ฝ้าระวังและดูแลมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ ประเภทสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หน่วยงาน อาคารสถานที่ ในพื้นที่รับผิดชอบ
2. แก้ไข ควบคุมเรื่องราวร้องทุกข์ เกี่ยวกับเหตุรำคาญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ
3. สนับสนุน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร วิชาการ เรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมแก่สถานประกอบการ หน่วยงาน และประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2.2 งานคุ้มครองผู้บริโภค
1. การบังคับใช้ตามกฎหมาย (Law Enforcement) ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติต่างๆ
2. เฝ้าระวังและดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและการบริการด้านสุขภาพให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่วางจำหน่ายในสถานประกอบการและสถานที่สาธารณะในชุมชน
3. บริการข้อมูลด้านอาหารและยาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพต่างๆ ประสานงานการ
ปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานอื่นๆ
4. พัฒนาพฤติกรรมการบริโภค ส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง
เผยแพร่และดำเนินการบริโภคศึกษาแก่ประชาชน
5. สร้างเสริมกลุ่มพลังเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในชุมชนให้เกิดการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในภาคประชาชนให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2.3 งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
1. ควบคุมดูแลสถานที่ปรุงอาหารและจำหน่ายอาหารให้เป็นไปตามระเบียบ หรือ
กฎที่เกี่ยวข้อง
2. ควบคุมดูแลสถานที่ผลิตและสะสมอาหาร ในการดำเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และเป็นไปตามระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการบริโภคอาหารและน้ำเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยต่อโรคที่ปะปนมากับอาหารและน้ำ
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4. โรงพยาบาลเทศบาล มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกลุ่มงานและงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลและงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ดังนี้

1. งานธุรการ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานสารบรรณ
2. งานควบคุม ดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การ
ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงาน
เทศบาล
4. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ
5. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
6. งานควบคุมรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
7. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำ
คุณประโยชน์
8. งานควบคุมการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบ การเบิกจ่ายพัสดุ ตาม
งบประมาณประจำปีและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
9. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
10. งานพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความ
ชอบเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง
11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
12. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
13. งานร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
14. รายงานพัสดุของเงินทุนหมุนเวียนและโครงการสุขภาพถ้วนหน้าและเงินงบประมาณ
15. งานบำรุงรักษาทรัพย์สินของโรงพยาบาล
16. จัดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ ของโรงพยาบาล การจัดสถานที่
การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการประชุม บันทึกการประชุม วาระการประชุมและการติดต่อประสานงาน
17. งานการเบิกจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค
18. งานสำรวจพนักงานและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุ , การจ้างลูกจ้างและสวัสดิการ
ของลูกจ้าง
19. งานบริการด้านการต่อภาษีรถยนต์ ,จักรยานยนต์
20. งานควบคุมภายใน
21. งานอบรมประชุม/สัมมนา ที่หน่วยงานภายนอกจัด
22. งานบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงบค่าเสื่อม
23. งานส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจ้างประจำและญาติ
24. งานขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน
25. งานเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.)
26. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานการเงินและบัญชี หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. จัดทำบัญชีเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์บัญชีรายรับ-รายจ่ายงบกระทบยอดประจำทุกเดือน
๒. การจัดทำรายงานบัญชีเงินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นประจำ ทุกเดือน
๓. การจัดทำสมุดคุมงบ/ตัดงบต่างๆ
๔. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีของเงินงบประมาณต่างๆ โรงพยาบาลเทศบาลฯ
๕. จัดพิมพ์ฎีกาต่างๆพร้อมทำสมุดคุมฎีกาของโรงพยาบาลเทศบาลฯ
๖. การจัดทำงบประมาณประจำปี
๗. การจัดทำเรื่องโอนเงินงบประมาณ
๘. การจัดทำเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม/ยืมเงินสะสม
๙. การออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๑๐. การจัดทำสมุดคุมเช็คต่าง ๆ
๑๑. จัดทำใบรายงานจัดทำเช็คต่างๆ โรงพยาบาล
๑๒. การจัดทำสมุดและใบรายงานรับเงินประเภทต่างๆ
๑๓ จัดทำรายงานการรับเงินประเภทต่าง ๆ ประจำวัน
๑๔. การจัดทำสมุดบัญชีแยกประเภทรายรับ-รายจ่าย เป็นประจำทุกวัน
๑๕ จัดทำสมุดคุมการรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มเล็ก (เบ็ดเตล็ด) และใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์
๑๖. ตรวจสอบใบนำส่งเงินและใบเสร็จรับเงินของแต่ละส่วนงานที่นำส่งเงิน
๑๗. นำเงินสดรับที่รับบันทึกการรับเงินในสมุดรับเงินเป็นประจำทุกวัน
๑๘ จัดทำใบสรุปรับส่งเงินสดเป็นประจำทุกวัน
1๙. เขียนใบนำฝากเงินของธนาคารเป็นประจำทุกวันโดยแยกใบฝากธนาคารตามประเภทของเงิน
๒๐. จัดทำใบรายงานสถานะการเงินเป็นประจำทุกวัน
๒๑. รับเงินผู้ป่วยนอกที่ห้องเภสัชกรเป็นประจำทุกวัน
22. จัดทำใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนอกสังกัดหรือโรงพยาบาลเอกชน
๒3. ตรวจสอบค่าชันสูตร (แล็ป) โรงพยาบาลกับบริษัทศิริเวชเมดิคอล จำกัด
๒4. การให้สถิติข้อมูลทางการเงินให้กับหน่วยงานที่มาขอข้อมูล
๒5. การบันทึกข้อมูลและจัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบส่วนราชการต่าง ๆ
๒6. ตรวจสอบฎีกาต่างๆ ของโรงพยาบาล
๒7. การจ่ายเช็คให้กับห้างร้าน/นิติบุคคล/บริษัทต่างและตามจ่ายส่วนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ
๒8. ควบคุมสมุดเงินฝากธนาคารต่างๆจำนวน 9 เล่ม พร้อมปรับสมุดเงินฝากธนาคาร
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
29. นำส่งใบเสร็จรับเงินตามหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมบัญชีกลางสำนักงาน
หลักประกันแห่งชาติและหน่วยงานอื่น
๓0. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าอาหารคนไข้พิเศษและคนไข้สำคัญของโรงพยาบาล
๓0. จัดทำรายงานการเก็บรักษาเงินของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเป็นประจำ
ทุกเดือน
4.1. กลุ่มงานบริการการแพทย์ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งกำกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆใน
ความดูแลรับผิดชอบ
2. วางแผนการดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่การตรวจรักษาพยาบาล ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา
นิเทศงานรวมทั้งศึกษาวิจัยงานทางด้านการแพทย์
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1.1 งานเวชปฏิบัติทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานวิชาการทางการแพทย์ เช่น
- ฝึกอบรมด้านวิชาการทางการแพทย์แก่บุคลากรต่างๆโรงพยาบาล
- ให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านวิชาการทางการแพทย์แก่บุคลากรใน
โรงพยาบาลและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ แก่ผู้ป่วยและญาติ ได้แก่ การปฏิบัติตัวของ
ผู้ป่วยและญาติระหว่างการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ
- นิเทศงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- ศึกษาวิจัยทางการแพทย์
2. งานบริการทางการแพทย์
- ตรวจรักษา พยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาล ทั้งตึกผู้ป่วยนอก
และตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาล
- ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือพิเศษ เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)
การตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์
- ผ่าตัดและการทำหัตถการด้านการแพทย์ต่าง ๆ เช่น การเจาะตรวจ
น้ำไขสันหลัง
- ตรวจเช็คสุขภาพประจำปีแก่เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป
- จัดระบบการบริการด้านการตรวจรักษาให้ถูกต้องตามหลักการแพทย์
4.1.2 งานพยาธิวิทยาและรังสีวิทยา หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานวิชาการทางการแพทย์
- ให้คำปรึกษา และสนับสนุนด้านวิชาการเทคนิคการแพทย์แก่บุคลากรใน
โรงพยาบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานชันสูตรทางการแพทย์ และงานด้านรังสีการแพทย์
2. งานบริการทางการแพทย์ (งานพยาธิวิทยา)
- งานตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก
- งานตรวจชันสูตรทางโลหิตวิทยา และน้ำเหลือง
- งานตรวจชันสูตรทางจุลทรรศน์ เช่น ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ ตรวจ
วิเคราะห์อุจจาระ
- งานตรวจชันสูตรด้านพยาธิวิทยา ตรวจชิ้นเนื้อ ตรวจหามะเร็ง
- งานตรวจชันสูตรทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
- งานตรวจชันสูตรทางจุลชีววิทยาคลินิก
- งานบริการโลหิตและธนาคารเลือด
3. งานบริการทางการแพทย์ (งานรังสีวิทยา)
- งานตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัยโดยการถ่ายภาพและบันทึกภาพเอกซเรย์
ทั่วไปด้วยเครื่องเอกซเรย์ตามใบสั่งแพทย์
- งานตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัยโดยการถ่ายภาพเอกซเรย์แบบตรวจพิเศษ ทางรังสี
ซึ่งจะต้องฉีดยาหรือให้สารทึบแสง (Contrast media) เข้าไปในร่างกาย
- งานตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นความถี่สูงอัลตร้าซาวด์ ( Ultrasound ) งานล้าง
ฟิล์มและควบคุมคุณภาพฟิล์มเอกซเรย์
- งานป้องกันรังสีแก่บุคลากรในโรงพยาบาลและประชาชนผู้มารับบริการ
- งานตรวจสอบ ซ่อมแซม อุปกรณ์ และสร้างเครื่องมือช่วยตรวจทางรังสีวินิจฉัย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1.3 งานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานวิชาการทางการแพทย์
- ให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านวิชาการทางด้านเวชกรรมฟื้นฟูแก่บุคลากร
ในโรงพยาบาลและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านวิชาการทางด้านการแพทย์ทางเลือกที่ได้รับ
การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแก่บุคลากรในโรงพยาบาลและ องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์แผนไทย ฝังเข็มรักษาโรค
- ศึกษาวิจัยและสร้างอุปกรณ์ช่วยในงานทางด้านเวชกรรมฟื้นฟูและกายภาพ
บำบัดและแพทย์ทางเลือก
2. งานบริการทางการแพทย์
- งานด้านเวชกรรมฟื้นฟูและกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย
- งานด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1.4 งานแพทย์แผนไทย หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้การบำบัด รักษา ส่งเสริมสุขภาพ ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย
2. งานข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนวิชาการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแพทย์แผนไทย
3. งานบริการนวดแผนไทย เพื่อการรักษา
4. งานสนับสนุน ส่งเสริม การรักษาด้วยพืชสมุนไพร
5. งานพัฒนาบุคลากร ด้านการแพทย์แผนไทย
6. งานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงาน ในหน้าที่ของงานคลินิกทันตกรรม งานส่งเสริมและป้องกันทันตสาธารณสุข ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.2.1 งานคลีนิกทันตกรรม หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม
2. ศัลยกรรมช่องปาก ได้แก่ งานถอนฟันแท้ ฟันน้ำนม แบบปกติ ถอนฟันโดยการผ่าตัด เช่น ฟันคุด การผ่าตัดตกแต่งกระดูกขากรรไกร และเนื้อเยื่ออื่น ๆ
3. ทันตกรรมคลองรากฟัน ได้แก่ การรักษาและฟื้นฟูพยาธิสภาพที่คลองรากฟัน
และปลายรากฟัน ทั้งฟันหน้า และฟันหลัง อาจะมีการรักษาร่วมกับงานศัลยกรรม
4. งานปริทันต์บำบัด ได้แก่ การรักษาโรคเหงือกอักเสบ โดยการขูดหินปูน Root Planning
Subgingival Curettage การให้การบริการด้านเทคนิคผ่าตัดเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ผิดปกติ และการทำการรักษาโดยการตัดเหงือกร่วมกับการใส่สารสังเคราะห์
5. งานหัตถการ ได้แก่ การอุดฟัน บูรณะฟัน โดยการอุดฟันแบบธรรมดาและการอุดฟันด้วย
เทคนิคพิเศษ เช่น Pin Retained , การปิดช่องฟันห่าง , การ Fixationฟันที่หลุดจากเบ้าฟันในระดับน้อยจนถึงหลุดออกมาทั้งซี่ ด้วยลวดไร้สนิม และวัสดุอุดฟันที่แข็งตัวด้วยแสง
6. งานทันตกรรมประดิษฐ์ ได้แก่ การใส่ฟันแบบถอดได้ที่ฐานฟันเป็นพลาสติก และ
แบบฐานฟันโลหะ การใส่ฟันแบบ Crown และแบบสะพานฟัน (BRIDGE) เดือยฟันหน้าและฟันหลัง
7. งานทันตกรรมเด็ก ได้แก่ อุด ถอน รักษารากฟัน Pulpectomy , sealant ,เคลือบ Fluoride จัดฟันแบบไม่ยุ่งยาก เช่น ใช้ Inclined plane , Space maintainer, Protrudtion plate
8. เอ็กซเรย์ฟัน
9. งานทันตกรรมจัดฟันอย่างง่าย
10. งานเวชศาสตร์ช่องปาก (รักษาด้วยยา)
11. งานผู้ป่วยฉุกเฉินทางทันตกรรม (จากอุบัติเหตุ)
12. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในฝ่ายแล้วแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการ
รักษาทันตกรรม
13. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2.2 งานส่งเสริมและป้องกันทันตสาธารณสุข หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเทศบาลและโรงเรียนตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ประถม) โดยมีหน้าที่ดังนี้
1.1 เด็กนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพโดยทันตบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง และได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาในรายที่จำเป็น
1.2 ทันตบุคลากรให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ ซี่ที่ 1 และซี่ที่ 2
1.3 ให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ ในกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุสูง
2. งานส่งเสริมทันตสุขภาพ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเทศบาล และโรงเรียน
ตามโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (มัธยม) โดยมีหน้าที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและฝึกหัดเด็กนักเรียน ให้รู้จักการตรวจและการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง
3. งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายใน มีการประชุมเพื่อการพัฒนางานภายในหน่วยงานประมาณ เดือนละ 1 ครั้ง หรือปรึกษาหารือกันในปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขก่อนการทำงาน (การให้การปรึกษา
ด้านวิชาการ แก่ ทันตแพทย์ ทันตภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ พยาบาล และแพทย์)
4. งานทันตกรรมในชุมชน แบ่งหน้าที่เป็น 5 ข้อ ดังนี้
4.1 รณรงค์ และเผยแพร่ทันตสุขศึกษา
- ทางสื่อมวลชน เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ วารสารเทศบาล
- ในโรงเรียนเทศบาล
- ในโรงเรียนในเขตเทศบาล ตามโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ในชุมชน ในเขตเทศบาล
4.2 ตรวจสุขภาพช่องปากประจำปี และให้คำแนะนำทันตสุขศึกษาในกลุ่ม อายุ
15 – 59 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเน้นในผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้สูบบุหรี่ เพื่อตรวจค้นหามะเร็งในช่องปาก
4.3 ตรวจสุขภาพช่องปาก หญิงตั้งครรภ์
- ให้ทันตสุขศึกษาในเรื่องอาหาร การแปรงฟัน การดูแลสุขภาพช่องปาก
และรักษาโรคในช่องปาก ขูดหินน้ำลาย หรือส่งต่อเพื่อรักษาในรายที่จำเป็น
4.4 งานทันตสุขศึกษา ในเด็ก 0 – 2 ปี
- ให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก
- เด็กเล็กได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและรับการรักษาในรายที่จำเป็น
- เด็กเล็กได้รับการแจกแปรงสีฟันอันแรก
4.5 .งานทันตสุขศึกษา ในเด็ก 3 – 5 ปี ครูพี่เลี้ยงและครูอนุบาล
- จัดกิจกรรมให้ความรู้งานทันตสุขศึกษา แก่ ครูพี่เลี้ยง และครูอนุบาล
- เด็กได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากรปีละ 1 ครั้ง
และได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาในรายที่จำเป็น
- เด็กได้ฟลูออไรด์ในกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุสูง
- สนับสนุนให้มีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.3 กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานเภสัชกรรมบริการและคลีนิก
และงานเภสัชกรรมชุมชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.3.1 งานเภสัชกรรมบริการและคลีนิก หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดระบบการสำรองยาในคลังยาย่อย และชั้นวางยาเพื่อเตรียมจ่าย
2. กำหนดและควบคุมระบบการให้บริการด้านยาแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
3. ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งยาและยาก่อนจ่ายแก่ผู้ป่วย
4. ให้คำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยและ/หรือผู้ดูแล และบริการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย
5. กำหนดและควบคุมระบบการให้บริการด้านยานอกเวลาราชการ รวมทั้งจัดให้มีการสำรองรายการยาที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
6. สนับสนุนเวชภัณฑ์แก่หน่วยงานอื่นที่ขออนุเคราะห์ หน่วยปฐมพยาบาล
นอกสถานที่และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในภาวะเร่งด่วน
7. เฝ้าระวัง ดูแล และติดตามการใช้ยาในผู้ป่วย
8. เฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
9. พัฒนาระบบการให้บริการด้านยา เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
10. พัฒนาระบบเภสัชกรรมบริบาลและคลีนิก
11. กำหนดมาตรฐานการป้องกัน การเฝ้าระวัง ระบบรายงาน และการแก้ไขปัญหา ความคลาดเคลื่อนทางยา
12. รวบรวมสถิติ เพื่อประเมินและรายงาน
4.3.2 งานเภสัชกรรมชุมชน หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นตามมติคณะกรรมการยา แก่ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนในเครือข่าย
2. กำกับ ควบคุม ดูแล การให้บริการเภสัชกรรม ในศูนย์สุขภาพชุมชน
3. กำหนดมาตรฐานการจัดเก็บยาให้เป็นหมวดหมู่ และมีสภาพการเก็บ
รักษาที่เหมาะสม
4. จัดระบบการเบิก-จ่าย วัคซีนและการเก็บรักษาเพื่อใช้ในงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค
5. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านยาและออกนิเทศงานตามวาระ

6. จ่ายยาและให้คำแนะนำการใช
 • Share this post!
แนะนำเทศบาล   - ข้อมูลทั่วไป   - บุคลากร   - หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   - ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   - ประกาศราคากลาง   - ประกาศสมัครงาน   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - คู่มือประชาชนคลังความรู้/กฎหมาย   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่