ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > สำนักช่าง

สำนักช่าง 

สำนักช่าง  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคางานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบ คุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุง ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานบำรุงรักษาสวนสาธารณะ งานเพาะชำและขยายพันธุ์ งานตกแต่งเมืองและพื้นที่สาธารณะ งานระบบการจราจรงานวิเคราะห์และวางระบบจราจร งานสัญญาณไฟและเครื่องหมาย งานสถานีขนถ่ายขยะและโรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ งานจัดการวัสดุใช้แล้ว งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำงานบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบระบายน้ำ และกำกับดูแลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในสำนักช่าง ดังนี้
งานธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. จัดระบบการดำเนินงานด้านงานสารบรรณและงานธุรการ
2. งานดูแลจัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ
3. ประสานงานระหว่างส่วนต่างๆ ในสำนักช่าง และส่วนราชการอื่นๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่
4. ตรวจสอบการดำเนินการงานธุรการ งานสารบรรณ การรับส่งการลงทะเบียน การบันทึกและการคัดแยกประเภท และการจัดส่งหนังสือ เอกสารของทางราชการ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
5. ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการต่างๆ โดยต้องมีการเตรียมเอกสาร การนำเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมหรืองานพิธีการต่างๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานราชการ
6. ติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าหน่วยงาน รวมทั้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
7. วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ ผลการติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงาน รวมทั้งเรื่องร้องเรียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลและข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการบริหารงาน
8. วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนัก กอง ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
9. งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และงบประมาณในความรับผิดชอบ
10. งานสวัสดิการของสำนัก
11. งานประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกของประชาชน
12. ประสานการทำงานร่วมกันโดยการมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
13. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน และหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น
14. อำนวยความสะดวก ติดต่อประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุมและการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลาและบรรลุวัตถุประสงค์
15. งานจัดเตรียมเรื่องและเตรียมการประชุม และรายงานอื่นๆ
16. งานจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ของกองยุทธสาสตร์และงบประมาณ และของเทศบาล ตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
17. ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
18. งานเสนอขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงาน ลูกจ้างประจำ สำนักช่าง
19. งานวางแผนและประเมินผลระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
20. งานเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อ-จัดจ้าง ควบคุมดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของสำนักช่าง
21. งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ควบคุมดูแลการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติ งบประมาณเพิ่มเติม และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้สำนักช่างมีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎหมายและเวลาที่กำหนดไว้
2. งานจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของสำนักช่าง
3. งานรวบรวมและจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักช่าง
4. งานจัดทำหนังสือโต้-ตอบ เกี่ยวกับการเงินและการเบิกจ่ายเงิน
5. การเบิกจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการ พนักงาน ลูกจ้าง และข้าราชการถ่ายโอน
6. งานจัดส่งเงินรายได้เข้างานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
7. งานรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทุกประเภท
8. งานรวบรวมข้อมูลการนำส่งเงินสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
9. งานประสานงานขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับบุคลากรถ่ายโอน
10. งานโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการยืมเงินสะสม จ่ายขาดเงินสะสม ในกรณีที่เงินเดือนและ ค่าตอบแทนไม่พอจ่าย
11. งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสนับสนุนยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง ให้สอดคล้องกับบริบทของเมืองในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมือง หรือพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเมือง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมือง รวมทั้งจัดทำแผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยประสานงานกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
2. ดำเนินการวางและจัดทำโครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
3. ดำเนินการศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินการพัฒนาเมือง และเทคโนโลยีนวัตกรรม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
5. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
6. บริหารจัดการระบบการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและชุมชนสู่นวัตกรรมดิจิทัล
8. ให้คำปรึกษา พัฒนาระบบงานวิจัยและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
9.งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  ประกอบด้วย
1.1 ฝ่ายควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานขออนุญาต และงานตรวจสอบอาคาร แบ่งออกเป็น
1.1.1 งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  
1.1.2 งานขออนุญาต 
1.1.3 งานตรวจสอบอาคาร 
1.2 ฝ่ายผังเมือง  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานจัดทำ      ผังเมือง และงานควบคุมผังเมือง แบ่งออกเป็น
1.2.1 งานจัดทำผังเมือง  
1.2.2 งานควบคุมผังเมือง  
2. ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง  ประกอบด้วย
2.1 ฝ่ายวิศวกรรมโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ    งานวิศวกรรม 1, งานวิศวกรรม 2 และงานวิศวกรรม 3 ให้เป็นไปตามกฎหมาย แบ่งออกเป็น
2.1.1 งานวิศวกรรม 1 
2.1.2 งานวิศวกรรม 2  
2.1.3 งานวิศวกรรม 3  
2.2 ฝ่ายสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสถาปัตยกรรม 1, สถาปัตยกรรม 2 และงานสถาปัตยกรรม 3 แบ่งออกเป็น
2.2.1 งานสถาปัตยกรรม 1 
2.2.2 งานสถาปัตยกรรม 2  
2.2.3 งานสถาปัตยกรรม 3 
3. ส่วนการโยธา ประกอบด้วย
3.1 ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานบำรุงรักษาทางและสะพาน งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ   แบ่งออกเป็น
3.1.1 งานบำรุงรักษาทางและสะพาน 
3.1.2 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
3.ฝ่ายสวนสาธารณะ  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานบำรุงรักษาสวนสาธารณะ งานเรือนเพาะชำและขยายพันธ์   และงานตกแต่งเมืองและพื้นที่สาธารณะ   แบ่งออกเป็น
3.2.1  งานบำรุงรักษาสวนสาธารณะ
3.2.2 งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์  
3.2.3 งานตกแต่งเมืองและพื้นที่สาธารณะ 
3.3 ฝ่ายระบบการจราจร มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์  วางแผนงาน ปฏิบัติงานด้านระบบจราจร รวมถึงการพัฒนาระบบโครงข่ายถนน ระบบการจราจรและขนส่ง การจัดไห้มีและอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งสิ่งเสริมความปลอดภัยด้านการจราจรและชนส่งในเขตพื้นที่ แบ่งออกเป็น
3.3.1  งานวิเคราะห์และวางระบบจราจร 
3.3.2  งานสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร 
4. ส่วนช่างสุขาภิบาล ประกอบด้วย
4.1 ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว  มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในการจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานสถานีขนถ่ายขยะและโรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และงานจัดการวัสดุใช้แล้ว    แบ่งออกเป็น
4.1.1  งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.1.2  งานสถานีขนถ่ายขยะและโรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
4.1.3  งานจัดการวัสดุใช้แล้ว 
4.2 ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ แบ่งออกเป็น
4.2.1 งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
4.2.2  งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
4.2.3 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่