ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > สำนักคลัง

สำนักการคลัง 

สำนักคลัง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆการจัดทำบัญชีทุกประเภท งานสถิติการคลัง ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆการควบคุมการเบิกจ่าย  งานระเบียบการคลัง งานการจัดซื้อและการจัดจ้างของเทศบาล งานบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนารายได้ งานเร่งรัดรายได้ ในการจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษี งานทะเบียนทรัพย์สิน งานบริการข้อมูล งานจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์สิน งานจดทะเบียนพาณิชย์ และกำกับดูแลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในสำนักคลัง ดังนี้
1. ส่วนบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  และฝ่ายสถิติการคลัง ดังนี้.-
1.1  ฝ่ายการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ของงานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับสถานการณ์เงินการคลัง
1.1.1  งานการเงินและบัญชี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
2. งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
3. งานจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
4. งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
5. งานจัดทำบันทึกบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร
6. งานจัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินสะสม เงินอุดหนุน
7. งานรายงานสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง
8. งานจัดทำงบแสดงฐานะการเงินของเทศบาล
9. งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.1.2 งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน และรายงานอื่น ๆ
2. งานจัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ
3. งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
4. งานจัดทำบันทึกบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร
5. งานจัดทำสถิติรายรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินสะสม เงินอุดหนุน
6. งานการรายงานสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.2  ฝ่ายสถิติการคลัง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ของงานสถิติการคลัง และงานระเบียบการคลัง       
1.2.1  งานสถิติการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. บริหารงานและควบคุม วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ให้ความเห็นชอบ เสนอแนะบังคับบัญชาสั่งการ กำกับดูแลบุคลากรในหน่วยงาน ในฐานะหน่วยหน้าหน่วยงาน
2. วางแผน กำกับดูแล ควบคุม งานด้านสถิติการคลัง การรับเงินสะสม
3. วางแผน กำกับดูแล ควบคุม งานด้านสถิติรายรับ และรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
4. จัดทำเช็คและรายงานจัดทำเช็คค่าตอบแทน
5. จัดทำเช็คและรายงานจัดทำเช็คให้กับร้านค้าและบุคคลภายนอก
6. วางแผน กำกับดูแล ควบคุม งานด้านสถิติรายรับ และรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ
7. จัดทำใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับร้านค้าและบุคคลภายนอก                  
8. งานจัดทำรายงานสถานการณ์การคลัง
9. หักภาษี ณ ที่จ่าย                                            
10. ควบคุมตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานตามระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan)
11. ควบคุมตรวจสอบการนำข้อมูลด้านงานคลังเข้าสู่ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)
12. วางแผน กำกับดูแล ควบคุม งานด้านรายละเอียดเงินประกันสัญญาซื้อ – จ้าง ประจำทุกเดือน
13. งานจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสีย – หายต่างๆ
14. งานรับเงินและออกใบเสร็จ  เงินประกันซอง เงินประกันสัญญา และเงินรับฝากอื่นๆ พร้อมทั้งสรุปนำส่งเงินประจำวัน
15. งานควบคุมการเบิกจ่ายและทำทะเบียนเงินยืมสะสมงานตรวจสอบฏีกาเบิกจ่ายเงินสะสม พร้อมควบคุมงบประมาณไม่ให้เกินงบประมาณที่มีอยู่ ให้ถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
16. ตรวจสอบและดูแลงบประมาณของฝ่ายสถิติการคลังและระเบียบการคลัง
17. เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของสำนักการคลัง เพื่อเสนอผลงานแจ้งปัญหาและอุปสรรค และรับแนวทางปฏิบัติ
18. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2.2  งานระเบียบการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณา  ทำความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องระเบียบการคลัง
2. จัดทำคู่มือในการให้ความรู้ ด้านระเบียบการคลังในการดำเนินงานของเทศบาล
3. พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงาน
4. งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล
5.งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านงานคลังโดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
6. การติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
7. วางแผน กำกับดูแล ควบคุม เงินยืมงบประมาณ และเงินรับฝากทุกประเภท
8. งานทะเบียนเงินยืมควบคุม ติดตามทวงถามผู้ไม่ส่งเงินยืมภายในกำหนด
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ของงานการจัดซื้อและการจ้าง งานบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ดังนี้
1.3.1 งานการจัดซื้อและการจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานการซื้อและการจ้าง งานพัสดุตามระเบียบฯ
2. งานการตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษาพัสดุตามระเบียบฯ
3. งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ
4. งานการจัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง ตามระเบียบ การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ/จ้าง
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2  งานบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์ของเทศบาล ฯลฯ
2. งานการตรวจสอบสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และทรัพย์สินของเทศบาลก่อนซ่อมบำรุง
3. งานการแลกเปลี่ยน การเช่าพัสดุ การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา
4. งานการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3.3  งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ    
1. งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ  ควบคุมและตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล
2. งานการแจกจ่ายพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล  การเตรียมและเบิก – จ่ายใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ
3. งานการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล ฯ
4. งานการตรวจสอบสภาพพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และทรัพย์สินของเทศบาลประจำปี และทำหน้าที่จำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ของงานงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ และงานเงินเดือนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ
1.4.1  งานเงินเดือนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานจัดทำ คำนวณ ตรวจสอบ เรื่องราวการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล
2. รายงานการรับ – จ่ายเงินบำนาญ  เงินช่วยพิเศษ
3. การจัดทำ คำนวณ ตรวจสอบรายการขอรับเงินบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย การเบิกจ่ายเงินบำนาญปกติ เงินช่วยค่าครองชีพ และเงินสวัสดิการข้าราชการบำนาญ
4. การจัดทำรายงานรายละเอียดเงินเดือนและค่าจ้าง
5.
 การจัดทำบัญชีจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของทุกสำนัก  กอง ฝ่าย
6. 
การรับรองเงินเดือน  รับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
7. งานรับ – จ่าย เงินเดือนและค่าจ้างและงบรายจ่ายเงินบำนาญ  ประจำเดือน
8. งานจัดทำและเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
9. งานจัดทำทะเบียนผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
10. งานจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำรงชีพของข้าราชการบำนาญ
11. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4.2 งานงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ   
1. งานจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
2. งานตรวจสอบรับรองยอดเงินงบประมาณคงเหลือในแต่ละหมวด/ประเภท ของทุกหน่วยงาน
3. งานตรวจสอบ ควบคุมการยืมเงินทดรองจ่ายของทุกหน่วยงาน
4. งานตรวจสอบ ควบคุมการยืมเงินสะสมหรือจ่ายขาดเงินสะสม

5. งานจัดทำบัญชีคุมงบประมาร (การ์ด) ของแต่ละหมวด/ประเภทของทุกหน่วยงาน
6. งานจัดทำบัญชีโอนเงินงบประมาณของหน่วยงาน
7. งานจัดทำงบแสดงฐานะการเงินด้านรายจ่ายของทุกหน่วยงาน
8. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2.  ส่วนพัฒนารายได้  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายจัดหาประโยชน์และกิจการพาณิชย์ และฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ดังนี้
2.1 ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานพัฒนารายได้  และงานเร่งรัดรายได้  ดังนี้
2.1.1 งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ         
1. งานศึกษาวิเคราะห์  เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย
2. งานวางแผน เสนอแนะ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
3. งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
4. งานดำเนินการตามแผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้านการแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ด้านการขยายระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมาย
5. งานรวบรวมคำร้องการอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อส่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด
6. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี
7. งานติดตามการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
8. งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.2  งานเร่งรัดรายได้   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานวางแผนและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเร่งรัดรายได้
2. งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการเร่งรัดรายได้ของเทศบาล
3. งานจัดทำหนังสือแจ้งแก่ผู้ค้างชำระภาษี (ลูกหนี้) ประจำปี 2535 – 2560
4. งานดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญ
5. งานเกี่ยวกับการประสานงานการดำเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาด
6. งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย    
2.2  ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน และงานจดทะเบียนพาณิชย์ ดังนี้  
2.2.1 งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. รับผิดชอบด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์และกำหนดจุดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์บริเวณถนนสายต่าง ๆ
2. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์
3. ดูแลรับผิดชอบควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์และจัดเก็บต้นขั้วเพื่อการตรวจสอบ
4. จัดเก็บค่ารักษาความสะอาดบริเวณจุดวางแผงลอยในเขตเทศบาลและตามงานเทศกาลต่าง ๆ
5. รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ของเทศบาล
6. การรับผิดชอบจัดเก็บค่าเช่าจากที่ดิน ตึกแถว สิ่งก่อสร้าง และทำสัญญาเช่า โอนสิทธิเปลี่ยนแปลงตัวผู้เช่า การต่ออายุสัญญาเช่า เงินประกันสัญญา
7. จัดทำทะเบียนผลประโยชน์และรายรับของเทศบาลเป็นประจำทุกเดือน
8. รับผิดชอบในการเก็บเงินและทำสัญญาเช่าแผงลอยตลาดเทศบาล ตลาดกลาง การค้าเกษตรหายยา
9. รับผิดชอบเก็บเงินค่าปรับจราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก เงินปันผลจากสถาน ธนานุบาล และรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ
10. รับผิดชอบเบิก – จ่ายใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท พร้อมทั้งเก็บรักษารักษาต้นขั้วใบเสร็จที่ใช้แล้ว                       
11. รับเงินรายได้ทุกประเภทที่เป็นรายได้ของเทศบาลฯ และตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงานต่างๆ ที่แยกเป็นหน่วยรับเงิน
12. ตรวจนับและสรุปนำส่งเงินรายได้ประเภทต่าง ๆ ประจำวันเพื่อนำฝากธนาคาร
13. จัดทำใบสรุปนำส่งรายรับประจำวันของเทศบาลฯ แยกเป็นประเภทต่างๆให้ถูกต้องรายงานผู้บริหารและส่งงานการเงินและบัญชีเพื่อบันทึกบัญชี
14. จัดทำใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน ตามระบบ E-LAAS เป็นประจำทุกวัน
15. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2.2  งานจดทะเบียนพาณิชย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.  รับจดทะเบียนพาณิชย์  (ตั้งใหม่)
     -  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
     -  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
2.  รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน
    -  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
    -  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
3.  รับจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
    -  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
    -  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
4.  การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีสูญหาย โดยออกใบแทนทะเบียนพาณิชย์
5.  คัดรับรองสำเนาเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์  ใบยกเลิกการประกอบพาณิชย์กิจ ฯลฯ
6.  รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ให้สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ทราบเป็นประจำทุกเดือน
7.  จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับผิดชอบ กรณีที่ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจ  ได้แจ้งย้ายสำนักงานแห่งใหม่
8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                       
2.3  ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานแผนที่ภาษี งานทะเบียนทรัพย์สิน  และงานบริการข้อมูล ดังนี้
2.3.1 งานแผนที่ภาษี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
2. สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3. งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษี
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผท.1)
3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง (ผท.2)
3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารชุด (ผท.2/1)
4.  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
5.  การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
6. ปรับข้อมูลในคอมพิวเตอร์กรณีที่มีการแบ่งแยกแปลงที่ดิน
7. งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
8.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3.2  งานทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ตรวจติดตาม ด้านทะเบียนทรัพย์สิน ทั้ง 4 แขวง คือ แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละแขวงเม็งราย และแขวงศรีวิชัย
2. จัดพิมพ์เอกสารบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ทั้งหมดทั้ง 4 แชวง ได่แก่แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละแขวงเม็งราย และแขวงศรีวิชัย ทุกรายเป็นรายบุคคล
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่