ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > หน่วยงานที่อยู่นอกสำนักงานฯ

หน่วยงานที่แยกออกจากสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

    

    สำนักงานแขวงนครพิงค์
ตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างม่อยทั้งหมด ต.ป่าตันทั้งหมด ต.ศรีภูมิบางส่วน และ ต.ช้างเผือกบางส่วน
โทร. 053-259036 

    สำนักงานแขวงศรีวิชัย
ตั้งอยู่ที่ 1 ถนนช้างเผือก ซ.4 ต. ศรีภูมิ รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างเผือกบางส่วน ต.สุเทพบางส่วน ต.พระสิงห์บางส่วน ต.ศรีภูมิบางส่วน และต.ช้างเผือกบางส่วน
โทร. 053-259189 

    สำนักงานแขวงกาวิละ
ตั้งอยู่ที่ 171 ถนนท่าสะต๋อย ต.วัดเกตุ ใช้สถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าสะต๋อยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ฟ้าฮ่ามบางส่วน ต.หนองหอยบางส่วน ต.หนองป่าครั่งบางส่วน ต.ท่าศาลาบางส่วน ต.วัดเกตทั้งหมด
โทร.053-259556 

    สำนักงานแขวงเม็งราย
ตั้งอยู่ที่ 64 ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน ใช้สถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขช้างคลาน รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างคลานทั้งหมด ต. ป่าแดดทั้งหมด ต. หายยาทั้งหมด และ ต. พระสิงห์บางส่วน โทร.053-273708 
Fax : 053-449062 

    โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่ ถนนวิชยานนท์ ต . ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่ โทร. 233215-9 

    งานศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
ตั้งอยู่ที่ ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.053-259519 

    งานแพทย์แผนไทย
ตั้งอยู่ที่ ถนนบำรุงบุรี ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-259439 

    งานศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาล
ตั้งอยู่ที่ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-282380 

    สถานธนานุบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ มี 5 แห่ง คือ 
     1.         สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 (สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่)
ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
เบอร์โทรศัพท์ 053-234-612 

     2.         สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 2 (สถานีขนส่งช้างเผือก)
ตั้งอยู่เลขที่ 108-112 ถนนสนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-213-066

     3.         สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 3 (ข้างสถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่)
ตั้งอยู่เลขที่ 25/2 ซ.5 ถนนบำรุงบุรี ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-276-944

     4.         สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 (ข้างอำเภอเมืองหลังเก่า)
ตั้งอยู่เลขที่  3/3-5 ถนนอินทวโรรส ซ.1 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-326-092 

     5.         สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 5 (ข้างสถานีดับเพลิงสันป่าข่อย)
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 171 ถนนท่าสะต๋อย ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000
เบอร์โทรศัพท์ 053-242-229  

สถานีดับเพลิง มี 6 แห่ง คือ 
     1.         สถานีดับเพลิงเทศบาล (นครพิงค์)
ตั้งอยู่ที่ ถนนวิชยานนท์ ต.ช้างม่อย โทร.053-259199
     2.         สถานีดับเพลิงสันป่าข่อย (อินทนนท์)
ตั้งอยู่ที่ ถนนท่าสะต๋อย ต.วัดเกตุ โทร.053-259584
     3.         สถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่ (สุเทพ)
ตั้งอยู่ที่ ถนนบำรุงบุรี ต.พระสิงห์ โทร.053-259438
     4.         สถานีดับเพลิงศรีวิชัย (เอราวัณ)
ตั้งอยู่ที่ ถนนช้างเผือก ซ.3 ต.ศรีภูมิ โทร.053-259518
     5.         สถานีดับเพลิงบ้านเด่น
ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน โทร.053-259577
     6.         สถานีดับเพลิงกู้ภัยพิเศษ
ตั้งอยู่ที่ ถนนวังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย โทร.053-259353

    สำนักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่ 135 ถนนไปรษณีย์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ โทร.(053) 252557 , (053) 245032 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่