ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข้าราชการประจำ

ทำเนียบผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำเทศบาลนครเชียงใหม่
                                                                                                                                                                            
     CM-mayor62
                                                           
                                                              นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ                                                            
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อ 053-259000
 
nopiccmmayor-surapon

นายประสงค์ เรือนสอน  

นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง

นายสุรพล ภู่บุบผา
      รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่     รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่     รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่     
หมายเลขติดต่อ 053-259000หมายเลขติดต่อ 053-259000หมายเลขติดต่อ 053-259000
 
สำนักปลัด

นางศุภรัศมิ์  จันทร์ต๊ะธง
หัวหน้าสำนักปลัด
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9050

 
สำนักการช่าง

นายณภัทร  ประเสริฐดี
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9095
         
นายวิสาขะ  ปัญญาช่วย        

นายวราวุฒิ  โตคณิตชาติ
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาลผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9116หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9103

นายอติชาติ  ชูวงศ์

นายเอกพันธ์  พรหมประสิทธิ์
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา       ผู้อำนวยการส่วนออกแบบ    
และก่อสร้าง
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9112หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9108

 
สำนักการสาธารณสุข

นางเยาวเรศ  บุญถม
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9121
 
nopic

-

นายดนัย  สารพฤกษ์  
ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
       ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข      
หมายเลขติดต่อ 053-259000หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9128

 
สำนักการคลัง

นางบุษบา  สหกิจวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9075

นางสุรี  ทักษิณิกวร

นายจิรัฐภาคย์ อิ่นแก้ว
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลังผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9079หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9087

 
สำนักการศึกษา

นายวิชาญ  จองรัตนวนิช
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9106

นางอัญชิสา  ควัฒน์กุล
รองผู้อำนวยการ​​​​​​​สำนักการศึกษา
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9161

 
กองวิชาการและแผนงาน

นายวรเชษฐ์  ไชยหล้า
ผู้อำนวยการ​​​​​​​กองวิชาการและแผนงาน
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9142

 
กองสวัสดิการสังคม

นางภัทรวดี  ปรินแคน
ผู้อำนวยการ​​​​​​​กองสวัสดิการสังคม
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9173

 
แขวงนครพิงค์แขวงกาวิละ

นายประเทือง สุวรรณโน

นายวิษณุ จักษุธารา
หัวหน้าแขวงนครพิงค์หัวหน้าแขวงกาวิละ
หมายเลขติดต่อ 053-259036หมายเลขติดต่อ 053-259044

 
แขวงศรีวิชัยแขวงเม็งราย
 
นายชาตรี กันทวี

​​​​​​​ว่าที่ร.ต.เจษฎา พงศธรบริรักษ์
หัวหน้าแขวงศรีวิชัยหัวหน้าแขวงเม็งราย
หมายเลขติดต่อ 053-259008หมายเลขติดต่อ 053-259007
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่