ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข้าราชการประจำ

ทำเนียบผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำเทศบาลนครเชียงใหม่
                                                                                                                                                                            
     CM-mayor62
                                                           
                                                              นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ                                                            
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
 
nopiccmmayor-surapon

นายประสงค์ เรือนสอน  

นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง

นายสุรพล ภู่บุบผา
      รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่            รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่                รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่     
 
สำนักปลัด

นางศุภรัศมิ์  จันทร์ต๊ะธง
หัวหน้าสำนักปลัด

 
สำนักการช่าง

นายณภัทร  ประเสริฐดี
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
         
นายวิสาขะ  ปัญญาช่วย        

นายวราวุฒิ  โตคณิตชาติ
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาลผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง

นายอติชาติ  ชูวงศ์

นายเอกพันธ์  พรหมประสิทธิ์
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา       ผู้อำนวยการส่วนออกแบบ    
และก่อสร้าง

 
สำนักการสาธารณสุข

นางเยาวเรศ  บุญถม
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
nopic

-

นายดนัย  สารพฤกษ์  
ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
       ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข      

 
สำนักการคลัง

นางบุษบา  สหกิจวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

นางสุรี  ทักษิณิกวร

นายจิรัฐภาคย์ อิ่นแก้ว
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลังผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้

 
สำนักการศึกษา

นายวิชาญ  จองรัตนวนิช
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

นางอัญชิสา  ควัฒน์กุล
รองผู้อำนวยการ​​​​​​​สำนักการศึกษา

 
กองวิชาการและแผนงาน

นายวรเชษฐ์  ไชยหล้า
ผู้อำนวยการ​​​​​​​กองวิชาการและแผนงาน

 
กองสวัสดิการสังคม

นางภัทรวดี  ปรินแคน
ผู้อำนวยการ​​​​​​​กองสวัสดิการสังคม

 
แขวงนครพิงค์แขวงกาวิละ

นายประเทือง สุวรรณโน

นายวิษณุ จักษุธารา
หัวหน้าแขวงนครพิงค์หัวหน้าแขวงกาวิละ

 
แขวงศรีวิชัยแขวงเม็งราย
 
นายชาตรี กันทวี

​​​​​​​ว่าที่ร.ต.เจษฎา พงศธรบริรักษ์
หัวหน้าแขวงศรีวิชัยหัวหน้าแขวงเม็งราย
                                                    
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   - ข้อมูลทั่วไป   - บุคลากร   - หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   - ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   - ประกาศราคากลาง   - ประกาศสมัครงาน   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - คู่มือประชาชนคลังความรู้/กฎหมาย   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่