ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
 ตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภา
     เทศบาลนครเชียงใหม่
 
nopic
ประธานสภาเทศบาล
นางบงกช ตุวานนท์
nopic
รองประธานสภาเทศบาล
นางนภาพร ยามศิริ
 

 สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงนครพิงค์
 
nopicnopicnopic
นางสาวพรฤดี พุทธิศรีนายประสิทธิ์ พวงสำลีนายกันต์กวี อินทธิรา
 
nopicnopicnopic
นายศักดิ์พล ยอดบางเตยนายศิริวัฒน์ บุญเชื้อนายดุสิต บูรณะพิมพ์
 

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงกาวิละ
 
nopicnopicnopic
นางสาวธนธรณ์ ไพรวัลย์นายสุรพงษ์ พงศ์สิมภากรณ์นายปราชญา สุทธิพันธ์
 
nopicnopicnopic
นางพรรณตรี เชื้อมโนชาญนางสาวญานิศา ศรีศิลปนันท์นางมณฑา กิติแก้ว
 

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงเม็งราย
 
nopicnopicnopic
นายสาคร ขัติยะนายสุธี สายมาธิปัญญานายราชิน ตันตรานนท์
 
nopicnopicnopic
นายอาคม กันทวงค์นายสิทธิพันธ์ เจิมจันทร์นางนภาพร ยามศิริ
 

 สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงศรีวิชัย
 
nopicnopicnopic
นางสาวรุ่งทิพย์ จันคงนายปิยศักดิ์ เรืองศรีนายประสิทธิ์ ขันแก้ว
 
nopicnopicnopic
นายชัยพร แสนปิงนางบงกช ตุวานนท์นายกฤตธัช พรามไทย
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่