ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก >

ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่

 
  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
  
nopic
นายอัศนี บูรณุปกรณ์
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
  หมายเลขติดต่อ 053-259000
  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
  
nopicnopic
นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา นายสุนทร ยามศิริ
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อ 053-259000หมายเลขติดต่อ 053-259000
  
 nopic nopic
นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ นางสาวรัชนี ชมชื่น
         รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่    รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อ 053-259000หมายเลขติดต่อ 053-259000
  
 

  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
  
 nopicnopic 
 นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์นายพีรนันท์  วิมุกตาคม 
 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
หมายเลขติดต่อ 053-259000หมายเลขติดต่อ 053-259000 
 
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
 
 nopicnopicnopic
นางสาวพรผกา ตาระกา  นายพิศุทธ์ พิศุทธกุลนางสาววรพรรณ  สุวรรณธนาทิพย์
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
 
 
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
 
 
 nopic 
นายสรวมไชย มีสมศักดิ์  นางสาวนัชชา บรรณจักร์ 
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
   
      
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่