ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

 วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

“นครแห่งความสุข ภายใต้วิถีใหม่”
(City of Happiness : Transforming Our Lives Through a New Normal)
 

นิยามวิสัยทัศน์ 

 
       
            นคร        : เทศบาลนครเชียงใหม่
            ความสุข : ความสุขของประชาชนทั้งทางร่างกาย จิตใจ อันมาจากคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ระบบบริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
            วิถีใหม่   : รูปแบบการดำเนินชีวิตและการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืนในสถานการณ์ ที่พัฒนาไปในอนาคตโดยยังรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

พันธกิจหลักการพัฒนา


        (1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกของเมืองให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
          (2) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
          (3) ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
          (4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในท้องถิ่น
          (5) ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          (6) ส่งเสริมศาสนาและสืบสาน ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
          (7) สร้างเสริมสุขภาพประชาชนให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
          (8) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชนทุกช่วงวัย
          (9) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มทางสังคมรวมถึงสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
          (10) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
          (11) พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่


          เทศบาลนครเชียงใหม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3. การส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองและการท่องเที่ยว
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในเชิงรุก
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 

 
nobin jqk41 thaibet55 anime39 peeoen
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่