ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีแขวงเม็งราย ได้รับการคัดเลือกรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี ระดับเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งในการประชุมได้มีการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานและตำแหน่งทางการบริหารโดยที่ประชุมได้มีมติคัดเลือก นางนภาพร ยามศิริ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีแขวงเม็งราย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธาน คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี นางสาวพรผกา ตาระกา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางสาวธนธรณ์ ไพรวัลย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ แขวงกาวิละ นางสาวรุ่งทิพย์ จันคง สมาชิกสภาเทศบาลฯ แขวงศรีวิชัย นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว.
23 กันยายน 2564
13
อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายแกนนำสุขภาพ รุ่นที่ 2 วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายแกนนำสุขภาพ เทศบาลนครเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 แกนนำสุขภาพชุมชน เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญด้านการดูแลสุขภาพของ ประชาชนใสระดับชุมชน เป็นบุคคลที่อุทิศตนทำงานด้วยจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งๆขึ้นไป โดยได้รับความรู้ จากสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และในการดังกล่าวนางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Test และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่.
23 กันยายน 2564
7

���������������������������������

1 of 50
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่