เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ทั้งเล่ม)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ทั้งเล่ม)

 

ปกหน้า
สารบัญ
ส่วนที่๑ คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
       คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่๒ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐.
       เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่๓ รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
       ประมาณการรายรับ รายจ่ายตามแผนงาน
       แผนงานบริหารทั่วไป
       แผนงานรักษาความสงบภายใน
       แผนงานการศึกษา
       แผนงานสาธารณสุข
       แผนงานสังคมสงเคราะห์
       แผนงานเคหะชุมชน
       แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
       แผนงานงบกลาง
ส่วนที่๔ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
       คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
       สถานธนานุบาล๑
       สถานธนานุบาล๒
       สถานธนานุบาล๓
       สถานธนานุบาล๔
       งานกิจการเดินรถประจำทางหรือขนส่ง
       สถานีขนส่งผู้โดยสาร