เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ทั้งเล่ม)

 

ปกหน้า
สารบัญ
ส่วนที่1 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
       รองปกงบประมาณส่วนที่ 1
       คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ส่วนที่2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
       รองปกงบประมาณส่วนที่ 2
       เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ส่วนที่3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณ
       รองปกงบประมาณส่วนที่3
       ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
       รายจ่ายงบกลาง
       รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
             สำนักปลัดเทศบาล
           หน่วยงานตรวจสอบภายใน
           กองวิชาการและแผนงาน
           สำนักการคลัง
           สำนักการช่าง
           สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           สำนักการศึกษา
           กองสวัสดิการสังคม
           แขวงนครพิงค์
           แขวงกาวิละ
           แขวงเม็งราย
           แขวงศรีวิชัย
ส่วนที่4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
       รองปกงบประมาณส่วนที่4
       สถานธนานุบาล1
       สถานธนานุบาล2
       สถานธนานุบาล3
       งานกิจการเดินรถประจำทางหรือขนส่ง
       สถานีขนส่งผู้โดยสาร
ปกหลัง