เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ทั้งเล่ม)

 

ปกหน้า
สารบัญ
ส่วนที่1 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
       รองปกงบประมาณส่วนที่ 1
       คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ส่วนที่2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
       รองปกงบประมาณส่วนที่ 2
       เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ส่วนที่3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
       รองปกงบประมาณส่วนที่3
       ประมาณการรายรับ รายจ่ายตามแผนงาน
       แผนงานบริหารทั่วไป
       แผนงานรักษาความสงบภายใน
       แผนงานการศึกษา
       แผนงานสาธารณสุข
       แผนงานสังคมสงเคราะห์
       แผนงานเคหะชุมชน
       แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
       แผนงานงบกลาง
ส่วนที่4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
       รองปกงบประมาณส่วนที่4
       สถานธนานุบาล1
       สถานธนานุบาล2
       สถานธนานุบาล3
       งานกิจการเดินรถประจำทางหรือขนส่ง
       สถานีขนส่งผู้โดยสาร
ปกหลัง