เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ทั้งเล่ม)

 

ปกหน้า
สารบัญ
ส่วนที่๑ คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
       คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่วนที่๒ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
       เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่วนที่๓ รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
       ประมาณการรายรับ รายจ่ายตามแผนงาน
       แผนงานบริหารทั่วไป
       แผนงานรักษาความสงบภายใน
       แผนงานการศึกษา
       แผนงานสาธารณสุข
       แผนงานสังคมสงเคราะห์
       แผนงานเคหะชุมชน
       แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
       แผนงานงบกลาง
ส่วนที่๔ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
       สถานธนานุบาล๑
       สถานธนานุบาล๒
       สถานธนานุบาล๓
       งานกิจการเดินรถประจำทางหรือขนส่ง
       สถานีขนส่งผู้โดยสาร