แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ

 

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม 4 มิติ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

9

1,409,800

11

0

6

806,500

2

0

28

2,216,300


โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม 4 มิติ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

9

1,398,000

11

0

6

526,000

2

0

28

1,924,000


การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม 4 มิติ

แผนฯ

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เบิกจ่ายจริง

แผนฯ

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เบิกจ่ายจริง

แผนฯ

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เบิกจ่ายจริง

แผนฯ

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เบิกจ่ายจริง

แผนฯ

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เบิกจ่ายจริง

1,409,800

1,398,000

47,850

0

0

0

806,500

526,000

40,025

0

0

0

2,216,300

1,924,000

87,875


สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการทั้งหมด

บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ไม่สามารถดำเนินการได้

รวมทั้งสิ้น

รอรายงานผล

28

17

3

17

8

28

0


แสดงการรายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ของเทศบาลนครเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการทั้งหมด

บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ไม่สามารถดำเนินการได้

รวมทั้งสิ้น

โครงการที่รอการรายงานผล

ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ

28

28

3

17

8

28

0

ปานกลาง


ตารางสรุปผลการนำแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รอบการรายงาน

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ จำแนกรายมิติ รอบ 6 เดือน

ชื่อ อปท.

มิติ

โครงการ

งบประมาณ

ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน

ดำเนินการแล้ว

ตามแผน

ใช้จริง

โครงการ

งบประมาณ

เทศบาลนครเชียงใหม่

             

1

9

2

1,409,800

0

22.22

0.00

2

11

11

0

0

100.00

0.00

3

6

2

806,500

0

33.33

0.00

4

2

2

0

0

100.00

0.00

รวม

28

17

2,216,300

0

0.00

0.00

แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม 4 มิติ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

9

1,409,800

11

0

6

806,500

2

0

28

2,216,300


โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม 4 มิติ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

9

1,398,000

11

0

6

526,000

2

0

28

1,924,000


การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม 4 มิติ

แผนฯ

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เบิกจ่ายจริง

แผนฯ

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เบิกจ่ายจริง

แผนฯ

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เบิกจ่ายจริง

แผนฯ

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เบิกจ่ายจริง

แผนฯ

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เบิกจ่ายจริง

1,409,800

1,398,000

47,850

0

0

0

806,500

526,000

40,025

0

0

0

2,216,300

1,924,000

87,875


สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการทั้งหมด

บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ไม่สามารถดำเนินการได้

รวมทั้งสิ้น

รอรายงานผล

28

17

3

17

8

28

0


แสดงการรายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ของเทศบาลนครเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการทั้งหมด

บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ไม่สามารถดำเนินการได้

รวมทั้งสิ้น

โครงการที่รอการรายงานผล

ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ

28

28

3

17

8

28

0

ปานกลาง


ตารางสรุปผลการนำแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รอบการรายงาน

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ จำแนกรายมิติ รอบ 12 เดือน

ชื่อ อปท.

มิติ

โครงการ

งบประมาณ

ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน

ดำเนินการแล้ว

ตามแผน

ใช้จริง

โครงการ

งบประมาณ

เทศบาลนครเชียงใหม่

             

1

9

2

1,409,800

0

22.22

0.00

2

11

11

0

0

100.00

0.00

3

6

2

806,500

0

33.33

0.00

4

2

2

0

0

100.00

0.00

รวม

28

17

2,216,300

0

0.00

0.00