bullet bar แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง)

แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง)
cover61-64edit
bullet arrow บัญชีสรุปโครงการ (61 - 64) เพิ่มเติม
bullet arrow รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
bullet arrow ยุทธศาสตร์ที่ ๑
bullet arrow ยุทธศาสตร์ที่ ๒
bullet arrow ยุทธศาสตร์ที่ ๓
bullet arrow ยุทธศาสตร์ที่ ๔
 bullet arrow ยุทธศาสตร์ที่ ๕
 bullet arrow บัญชีครุภัณฑ์
 bullet arrow บัญชีอุดหนุน