bullet bar แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔) (ทั้งเล่ม)

แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔) (ทั้งเล่ม)
cover resize
bullet arrow สารบัญ
bullet arrow บทที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครเชียงใหม่
bullet arrow บทที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตามแผนพัฒนาเทศบาล
bullet arrow บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
bullet arrow บทที่ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
       บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     บัญชีสรุปคุรุภัณฑ์
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   บัญชีคุรุพันธ์
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     บัญชีคุรุพันธ์
       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม     บัญชีคุรุพันธ์
       ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย     บัญชีคุรุพันธ์
       ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร     บัญชีคุรุพันธ์
  บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผล