bullet bar แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๖๐-๒๕๖๒) (ทั้งเล่ม)

แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๖๐-๒๕๖๒) (ทั้งเล่ม)
cover60-62 resize
bullet arrow คำนำ+สารบัญ
bullet arrow บทที่ ๑ บทนำ
bullet arrow บทที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ผ่านมา
bullet arrow บทที่ ๓ การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ     บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒
       ยุทธศาสตร์ที่ ๓
       ยุทธศาสตร์ที่ ๔
       ยุทธศาสตร์ที่ ๕
bullet arrow บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผลโครงการ
บทที่ ๖ การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผล