แผนพัฒนาเทศบาล
BD14981

cover61-1

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๖๑(ครึ่งหลัง)

 BD14981

cover61-64edit 

แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ๔ ปี ฉบับเพิมเติมและแก้ไข

BD14981

cover-61-s1

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๖๑

BD14981

cover61

แผนการดำเนินงานเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๖๑

BD14981  

 cover61

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๖๐

BD14981

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่เรื่องการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

BD14981

แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔)

BD14981 แผนการดำเนินงานเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๖๐
BD14981 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๙
BD14981

แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๖๐-๒๕๖๒)

BD14981  แผนการดำเนินงานเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๙
BD14981  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๘
BD14981

แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๕๙-๒๕๖๑)

BD14981

 แผนการดำเนินงานเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๘

BD14981

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ

BD14981

แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๕๘-๒๕๖๐)

BD14981

แผนการดำเนินงานเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๗

BD14981 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปีรายงานติดตามประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๖
BD14981 แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๕๗-๒๕๕๙)
BD14981

แผนการดำเนินงานเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๖

BD14981 ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่เรื่องการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
BD14981 ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่เรื่องการรายงานผลการดำเนินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
BD14981 แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๕๓-๒๕๕๕)
BD14981 แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๕๔-๒๕๕๖)
BD14981 แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๕๕-๒๕๕๗)
BD14981 แผนการดำเนินงานเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๕
BD14981

แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๕๖-๒๕๕๘)  ..