แผนพัฒนาเทศบาล
BD14981

2-11 002


รายงานติดตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙ คลิกเพื่ออ่านประกาศ

BD14981

cover60-62 resize

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๖๐-๒๕๖๒)
แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๖๐-๒๕๖๒)เต็มเล่ม

BD14981

cover

แผนการดำเนินงานเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๙  

BD14981

cover58
รายงานติดตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘
    คลิกเพื่ออ่านประกาศ

BD14981

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๕๙-๒๕๖๑)
แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๕๙-๒๕๖๑)เต็มเล่ม 

BD14981

แผนการดำเนินงานเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๘ 

BD14981

รายงานติดตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๗ คลิกเพื่ออ่านประกาศ

BD14981

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ

BD14981

แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๕๘-๒๕๖๐)

BD14981

 แผนการดำเนินงานเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๗

BD14981 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปีรายงานติดตามประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๖
BD14981 แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๕๗-๒๕๕๙)
BD14981

แผนการดำเนินงานเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๖

BD14981 ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่เรื่องการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
BD14981 ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่เรื่องการรายงานผลการดำเนินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
BD14981 แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๕๓-๒๕๕๕)
BD14981 แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๕๔-๒๕๕๖)
BD14981 แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๕๕-๒๕๕๗)
BD14981 แผนการดำเนินงานเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๕
BD14981 แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี(๒๕๕๖-๒๕๕๘)