ข้อมูลด้านการบริการ
 แบบตรวจรับรองมาตรฐานฯ  เอกสารประกอบการอบรมฯ  งานสวัสดิการสังคม  ทะเบียนราษฏร  บัตรประชาชน
 ส่วนควบคุมอาคารฯ  ภาษี  สาธารณสุขฯ  การศึกษา  สนามกีฬาเทศบาล
หอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด
เชียงใหม่