พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบเทศบาลนครเชียงใหม่ว่าด้วยการการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการ
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๕
  [เปิดอ่าน]
ระเบียบเทศบาลนครเชียงใหม่ว่าด้วยการขอใช้พื้นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓  [เปิดอ่าน]
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [เปิดอ่าน]
คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [เปิดอ่าน]
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ [เปิดอ่าน]
กฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ [เปิดอ่าน]
(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ พ.ศ. ๒๕๔๗ [เปิดอ่าน] และ ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ [เปิดอ่าน]

 

  แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี ๒๕๖๑  [Download]
แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี ๒๕๖๐  [Download]
แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๙  [Download]

 

  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐[เปิดอ่าน]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓-๒ ประจำปี ๒๕๖๐[เปิดอ่าน]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓-๑ ประจำปี ๒๕๖๐[เปิดอ่าน]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒-๒ ประจำปี ๒๕๖๐[เปิดอ่าน]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒-๑ ประจำปี ๒๕๖๐[เปิดอ่าน]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑-๒ ประจำปี ๒๕๖๐[เปิดอ่าน]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑-๑ ประจำปี ๒๕๖๐[เปิดอ่าน]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐[เปิดอ่าน]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐[เปิดอ่าน]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙[เปิดอ่าน]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙[เปิดอ่าน]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙[เปิดอ่าน]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙[เปิดอ่าน]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙[เปิดอ่าน]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙[เปิดอ่าน]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙[เปิดอ่าน]

 

  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐[เปิดอ่าน].
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐[เปิดอ่าน].
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐[เปิดอ่าน].
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐[เปิดอ่าน].
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐[เปิดอ่าน].
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐[เปิดอ่าน].
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐[เปิดอ่าน].
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐[เปิดอ่าน].
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐[เปิดอ่าน].
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙[เปิดอ่าน].
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙[เปิดอ่าน].
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙[เปิดอ่าน].
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙[เปิดอ่าน].
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙[เปิดอ่าน]
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙[เปิดอ่าน]
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙[เปิดอ่าน]
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙[เปิดอ่าน]
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙[เปิดอ่าน]

 

  รายงานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
รายงานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐  [เปิดอ่าน]

 
  สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น “จ่วยกึด จ่วยกอย ฮักฮอย ฮีตเฮา” 
เอกสารสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น “จ่วยกึด จ่วยกอย ฮักฮอย ฮีตเฮา” [Download]
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จ่วยกึด จ่วยกอย ฮักฮอย ฮีตเฮา” [Download]
บทสรุปผู้บริหาร                                                                     [Download]

 

  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร  [Download]

 

  คู่มือประชาชน
คู่มือประชาขน เทศบาลนครเชียงใหม่  [เปิดอ่าน]
หนังสือสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน  [Download]

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙