BD14981 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
BD14981 ระเบียบเทศบาลนครเชียงใหม่ว่าด้วยการการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการ
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๕
  [เปิดอ่าน]
BD14981 ระเบียบเทศบาลนครเชียงใหม่ว่าด้วยการขอใช้พื้นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓  [เปิดอ่าน]
BD14981 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [เปิดอ่าน]
BD14981 คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [เปิดอ่าน]
BD14981 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ [เปิดอ่าน]
BD14981 กฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ [เปิดอ่าน]
 

 

 BD14981 เทศบัญญัติ
BD14981 เทศบัญญัติเมืองเก่า ฉบับสมบูรณ์  [เปิดอ่าน]
BD14981 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ พ.ศ. ๒๕๔๗ [เปิดอ่าน] และ ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ [เปิดอ่าน]


 

 

 BD14981 แบบฟอร์มดาวน์โหลด
BD14981 แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร  [Download]

 

 

 BD14981 คู่มือประชาชน
BD14981 คู่มือประชาขน เทศบาลนครเชียงใหม่  [เปิดอ่าน]
BD14981 หนังสือสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน  [Download]
BD14981 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนพร้อมรายละเอียดแนบท้าย

 

 

 BD14981 เทศบาลพาชิม (Guide to Clean Food Good Taste Restaurant by Chiang Mai Municipality)
BD14981 Guide to Clean Food Good Taste Restaurant by Chiang Mai Municipality  [เปิดอ่าน]