หน่วยงานภายใน
สำนักการคลัง สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขฯ สำนักการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล
สำนักการทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม หน่วยงานตรวจสอบภายใน สถานธนานุบาล
แขวงนครพิงค์  แขวงศรีวิชัย  แขวงกาวิละ  แขวงเม็งราย  

แขวงเม็งราย | แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น   ดังนี้

                  10chart-state-mengrai  

               1. งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                   1. งานสารบรรณ

2. งานดูแล  รักษา จัดเตรียม  ประสานงาน  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

5. งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

6. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

7. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

8. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงาน

และลูกจ้าง

 9.  งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำฎีกาเบิก-จ่ายเงิน

10. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และประกาศ

เกียรติคุณ

         11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

                              12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          2. งานทะเบียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          1. งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

          2. งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

          3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          3. งานคลัง   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          1.  มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นรายได้ของเทศบาลทุกประเภท

                             2.  จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย

3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          4. งานช่าง  มีหน้าที่เช่นเดียวกับกองหรือฝ่ายช่างในส่วนที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานผังเมือง 

งานสถาปัตยกรรม  งานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          5. งานสุขาภิบาล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             1.  งานควบคุมทะเบียนใบอนุญาตการค้าตามเทศบัญญัติ

                              2.  งานตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหาร

                             3.  งานเร่งรัดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ

                                      4.  งานตรวจแนะนำแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญตามหนังสือร้องทุกข์

          5.  งานรับเรื่องขออนุญาตพร้อมออกใบอนุญาต

          6.  งานอนุญาตเผาศพในสุสาน

          7.  งานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

          8.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          6. งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานด้านการเก็บกวาด

2.  งานด้านการรักษาความสะอาด

3.  งานด้านการควบคุมตรวจสอบการเก็บขยะมูลฝอยของเอกชน

4.  งานด้านการควบคุมป้องกันแก้ไขเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด

5.  งานด้านการดำเนินการตามเทศบัญญัติ

6.  งานด้านการควบคุมดูแลติดตั้งป้ายโฆษณาตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

7.  งานด้านการควบคุมตรวจสอบและดำเนินการตามข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับเทศบัญญัติ

8.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          7. งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานพัฒนาชุมชน

2.  งานสังคมสงเคราะห์

3.  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

4.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย