หน่วยงานภายใน
สำนักการคลัง สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขฯ สำนักการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล
สำนักการทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม หน่วยงานตรวจสอบภายใน สถานธนานุบาล
แขวงนครพิงค์  แขวงศรีวิชัย  แขวงกาวิละ  แขวงเม็งราย  

แขวงกาวิละ | แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น   ดังนี้

9chart-state-kaveela           

1. งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานสารบรรณ

 2.  งานดูแล  รักษา จัดเตรียม  ประสานงาน  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อ

และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

3.  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

4.  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

5.  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

6.  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

7.  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

8.  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและ

ลูกจ้าง

9.  งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำฎีกาเบิก-จ่ายเงิน

1.        งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และประกาศเกียรติคุณ

11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานทะเบียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                   1. งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

2. งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

                    3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

         3.  งานคลัง   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นรายได้ของเทศบาลทุกประเภท

2. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย

3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานช่าง  มีหน้าที่เช่นเดียวกับกองหรือฝ่ายช่างในส่วนที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานผังเมือง

งานสถาปัตยกรรม  งานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

          5.  งานสุขาภิบาล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                   1. งานควบคุมทะเบียนใบอนุญาตการค้าตามเทศบัญญัติ

                   2. งานตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหาร

                   3..งานเร่งรัดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ

                   4.  งานตรวจแนะนำแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญตามหนังสือร้องทุกข์

                   5. งานรับเรื่องขออนุญาตพร้อมออกใบอนุญาต

                   6. งานอนุญาตเผาศพในสุสาน

                   7. งานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

                   8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          6.  งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานด้านการเก็บกวาด

2. งานด้านการรักษาความสะอาด

3. งานด้านการควบคุมตรวจสอบการเก็บขยะมูลฝอยของเอกชน

4. งานด้านการควบคุมป้องกันแก้ไขเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด

5. งานด้านการดำเนินการตามเทศบัญญัติ

6. งานด้านการควบคุมดูแลติดตั้งป้ายโฆษณาตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

                   7. งานด้านการควบคุมตรวจสอบและดำเนินการตามข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับเทศบัญญัติ

                   8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                               

                        7. งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                   1.  งานพัฒนาชุมชน

                   2.  งานสังคมสงเคราะห์

                   3.  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

                                4.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย