หน่วยงานภายใน
สำนักการคลัง สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขฯ สำนักการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล
สำนักการทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม หน่วยงานตรวจสอบภายใน สถานธนานุบาล
แขวงนครพิงค์  แขวงศรีวิชัย  แขวงกาวิละ  แขวงเม็งราย  

แขวงศรีวิชัย | แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น   ดังนี้

           11chart-state-srivichai        

1. งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

    1.   งานสารบรรณ 

    2.   งานดูแล  รักษา จัดเตรียม  ประสานงาน  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ 
         ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

     3.   งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

     4.   งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

     5.   งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

     6.   งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

     7.   งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

     8.   งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและ

ลูกจ้าง

                            

9.  งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำฎีกาเบิก-จ่ายเงิน

1.        งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และประกาศเกียรติคุณ

11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          2. งานทะเบียนมีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

2.  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

3.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.  งานคลัง   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นรายได้ของเทศบาลทุกประเภท

2.  จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย

3.  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

4.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          4. งานช่าง  มีหน้าที่เช่นเดียวกับกองหรือฝ่ายช่างในส่วนที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานผังเมือง 

งานสถาปัตยกรรม  งานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          5. งานสุขาภิบาล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             1.  งานควบคุมทะเบียนใบอนุญาตการค้าตามเทศบัญญัติ

                             2.  งานตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหาร

                             3.  งานเร่งรัดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ

                                      4.  งานตรวจแนะนำแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญตามหนังสือร้องทุกข์

          5.  งานรับเรื่องขออนุญาตพร้อมออกใบอนุญาต

          6.  งานอนุญาตเผาศพในสุสาน

          7.  งานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

          8.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          6. งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานด้านการเก็บกวาด

2.  งานด้านการรักษาความสะอาด

3.  งานด้านการควบคุมตรวจสอบการเก็บขยะมูลฝอยของเอกชน

4.  งานด้านการควบคุมป้องกันแก้ไขเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด

5.  งานด้านการดำเนินการตามเทศบัญญัติ

6.  งานด้านการควบคุมดูแลติดตั้งป้ายโฆษณาตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

7.  งานด้านการควบคุมตรวจสอบและดำเนินการตามข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับเทศบัญญัติ

8.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          7. งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานพัฒนาชุมชน

2. งานสังคมสงเคราะห์

3. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

           8. งานนิติการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                1. งานด้านการควบคุมตรวจสอบและดำเนินการตามข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

เทศบัญญัติ

                             2. งานด้านการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีเกี่ยวกับ

งานต่าง ๆ ในแขวง

                             3. งานด้านดำเนินการทางคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางกฎหมายและข้อกำหนด

ของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

                             4. งานด้านการพิจารณาความวินิจฉัยปัญหากฎหมาย , การดำเนินการทางคดี , การ

พิจารณาตอบข้อหารือและให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและการปฏิบัติทางกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่

                             5. งานด้านการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับแขวงในด้านกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ

                             6. งานด้านศึกษาให้ความเห็นทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในการสอบสวนการ

พิจารณาดำเนินคดี  การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่าง ๆ  หรือด้านอื่นที่หน่วยงานภายในแขวง

                             7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย