หน่วยงานภายใน
สำนักการคลัง สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขฯ สำนักการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล
สำนักการทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม หน่วยงานตรวจสอบภายใน สถานธนานุบาล
แขวงนครพิงค์  แขวงศรีวิชัย  แขวงกาวิละ  แขวงเม็งราย  

 แขวงนครพิงค์ | แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น  ดังนี้

8chart-state-nakhonping           

1.  งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานสารบรรณ

2.  งานดูแล  รักษา จัดเตรียม  ประสานงาน  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อ

และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

4.  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

5.   งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

6.   งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

7.   งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

8.   งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและ

ลูกจ้าง

9.  งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำฎีกาเบิก-จ่ายเงิน

1.        งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และประกาศเกียรติคุณ

11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานทะเบียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

2.  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

3.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          3.  งานคลัง   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                    1.  มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นรายได้ของเทศบาลทุกประเภท

                    2.  จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย

                   3.  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                   4.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.  งานช่าง  มีหน้าที่เช่นเดียวกับกองหรือฝ่ายช่างในส่วนที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานผังเมือง

งานสถาปัตยกรรม  งานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานสุขาภิบาล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                   1.  งานควบคุมทะเบียนใบอนุญาตการค้าตามเทศบัญญัติ

                   2.  งานตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหาร

                   3.  งานเร่งรัดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ

                   4.  งานตรวจแนะนำแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญตามหนังสือร้องทุกข์

5.  งานรับเรื่องขออนุญาตพร้อมออกใบอนุญาต

                   6.  งานอนุญาตเผาศพในสุสาน

                   7.  งานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

8.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          6.  งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานด้านการเก็บกวาด

2.  งานด้านการรักษาความสะอาด

3.  งานด้านการควบคุมตรวจสอบการเก็บขยะมูลฝอยของเอกชน

4.  งานด้านการควบคุมป้องกันแก้ไขเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด

5.  งานด้านการดำเนินการตามเทศบัญญัติ

6.  งานด้านการควบคุมดูแลติดตั้งป้ายโฆษณาตาม พรบ.รักษาความสะอาดและ ความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

7. งานด้านการควบคุมตรวจสอบและดำเนินการตามข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบัญญัติ

8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

7.  งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานพัฒนาชุมชน

2.  งานสังคมสงเคราะห์

3.  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

4.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย