หน่วยงานภายใน
สำนักการคลัง สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขฯ สำนักการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล
สำนักการทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม หน่วยงานตรวจสอบภายใน สถานธนานุบาล
แขวงนครพิงค์  แขวงศรีวิชัย  แขวงกาวิละ  แขวงเม็งราย  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน | มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1.  งานตรวจสอบบัญชี  ทะเบียน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  2.  งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

  3.  งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท

                   4.  งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน

  5.  งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้

6.  งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา

7.  งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล

8.  งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล

                             9.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย