หน่วยงานภายใน
สำนักการคลัง สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขฯ สำนักการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล
สำนักการทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม หน่วยงานตรวจสอบภายใน สถานธนานุบาล
แขวงนครพิงค์  แขวงศรีวิชัย  แขวงกาวิละ  แขวงเม็งราย  

 

กองสวัสดิการสังคม | แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น   ดังนี้

5chart-socialservice

                  ๑.  งานธุรการ

          ๑.  งานสารบรรณ

          ๒.  งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์  ยานพาหนะ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

๓.  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

4.  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

5.  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

6.  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

7.  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

8.  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและ

ลูกจ้าง

9. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ

10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.  งานสังคมสงเคราะห์

๑.  งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลนไร้ที่พึ่ง

๒.  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

๓.  งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ

๔.  งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการงบเทศบาลนครเชียงใหม่

๕.  โครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ

                   ๖.  งานสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์

                   ๗.  งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มา ขอรับบริการ

๘.  งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

๙.  งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

๑๐. งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ

๑๑. งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท

๑๒. งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

13  งานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

๑4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๓.  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

.  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ

๒.  งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถาไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง

๓.  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา

          ๔.  งานให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ฐานะยากจน ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฯลฯ

                   ๕.  งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ

๖.  งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็ก

และเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย

๗.  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

                   ๘.  งานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

                   ๙.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาชุมชน

                   ๑.   งานสำรวจและจัดตั้งชุมชน/กรรมการชุมชน

                   ๒.   งานจัดระเบียบชุมชน

                   ๓.   งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

                   ๔.   งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้

                   ๕.   งานพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมชุมชนแออัด/เสื่อมโทรม

๖.   งานพัฒนาองค์กรชุมชนและสภาองค์กรชุมชน

                   ๗.   งานกลุ่มพัฒนาสตรี

                   ๘.   งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

                   ๙.   งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน

๑๐. งานโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

                   ๑๑. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่

ชุมชน

12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย