หน่วยงานภายใน
สำนักการคลัง สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขฯ สำนักการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล
สำนักการทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม หน่วยงานตรวจสอบภายใน สถานธนานุบาล
แขวงนครพิงค์  แขวงศรีวิชัย  แขวงกาวิละ  แขวงเม็งราย  

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้   

6chart-healthenv

งานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข มีหน้าที่ ควบคุมและรับผิดชอบงานในหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท นโยบาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของเทศบาลนครเชียงใหม่
2. วางแผน ควบคุม กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของสำนักการสาธารณสุข
3. วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ ประมวลผล โดยใช้โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์
4. พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายการวิเคราะห์งานระบบอุปกรณ์
Hardware และ Sofeware การติดตั้งและการบำรุงรักษา
5. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข จัดหา และสนับสนุนระเบียนรายงาน
6. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ทางวิชาการด้านสาธารณสุข
7. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานและจัดเตรียมสื่อ
เอกสารต่าง ๆ
2. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ การเงินและบัญชีของสำนัก ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสำนัก รวมทั้งเป็นหน่วยสนับสนุนงานด้านธุรการ การเงินและบัญชีให้ทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนัก ประกอบด้วย
 1.1 งานธุรการ สำนักการสาธารณสุข หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานสารบรรณ
2. ดูแลและจัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่, วัสดุอุปกรณ์, อำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆ
3. ตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร
4. ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก
5. งานสาธารณสุขกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
6. ดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานของสถานที่ราชการ
7. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญจักรพรรดิมาลา
8. จัดทำคำสั่งและประกาศ
9. งานขออนุมัติจัดซื้อ-จ้างพัสดุ
10. เงินเดือน/การเลื่อนขั้นเงินเดือน
11. การลาประเภทต่าง ๆ
12. การควบคุมพัสดุ-ครุภัณฑ์/ลงรหัสเลข/ซ่อมแซม
13. งานการประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลและพนักงาน
14. งานสวัสดิการของพนักงาน/ประชาสัมพันธ์
15. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานการเงินและบัญชี สำนักการสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รับจ่ายเงินทั้งในและนอกงบประมาณ
2. ตรวจสอบและเก็บรักษาเงินทุกประเภท
3. จัดทำบัญชีเกี่ยวกับเงินทุกประเภท
4. จัดทำงบประมาณประจำปี
5. เก็บรักษาและควบคุมเอกสารทางการเงิน
6. เบิก – จ่ายและควบคุมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์
7. รับเงินและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์
8. จัดทำรายงานและวิเคราะห์การเงินของสำนัก
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มงานป้องกันควบคุมโรค แบ่งเป็น
2.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงาน
สร้างเสริมสุขภาพ งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และงานสุขภาพจิต ดังนี้
 2.1.1. งานสร้างเสริมสุขภาพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. งานสร้างเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน วัยเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป
                          2. งานด้านการศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะสุขภาพประชาชน เพื่อวางแผนและหาแนวทางการให้การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
3. การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
4. งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.1.2. งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
1. งานผลิตและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
2. งานสวัสดิการ อสม. เทศบาล
3. งานควบคุม กำกับ ประสานงานและนิเทศงาน
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.1.3. งานสุขภาพจิต
1. งานสุขภาพจิตตามกลุ่มอายุ
2. งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
3. งานชมรมผู้สูงอายุและเครือข่าย
4. งานส่งเสริมการออกกำลังกายตามเกณฑ์มาตรฐานทุกกลุ่มอายุ
5. งานพัฒนารูปแบบการออกกำลังกาย
6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงาน ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ และงานโรคไม่ติดต่อ ดังนี้
2.2.1 งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
1. ป้องกันควบคุม/กำจัดโรคติดต่อทั่วไป
2. ติดตาม/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์/ประเมินสถานการณ์สอบสวนและรายงานโรคติดต่อทั่วไป
3. สนับสนุนอุปกรณ์/เวชภัณฑ์สำหรับดำเนินการควบคุมโรคติดต่อทั่วไปในเขตรับผิดชอบ
4. ส่งเสริมพัฒนาวิชาการและให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
5. งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในแรงงานต่างด้าว/อพยพ
6. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2.2 งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ
1. ป้องกันควบคุม/กำจัดโรคติดต่อนำโดยแมลงและสัตว์พาหะ ติดตาม/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์สอบสวนและรายงานโรคติดต่อที่นำโดยแมลงและสัตว์พาหะ
2. สนับสนุนอุปกรณ์/เวชภัณฑ์สำหรับดำเนินการควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลง
และสัตว์พาหะในเขตรับผิดชอบ
3. ส่งเสริมพัฒนาวิชาการและให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำ
โดยแมลงและสัตว์พาหะ
4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2.3 งานโรคไม่ติดต่อ
1. เฝ้าระวัง/ป้องกันควบคุมโรคไร้เชื้อตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ความรู้/เผยแพร่ทางวิชาการแก่บุคลากรและให้สุขศึกษาแก่ประชาชน
3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง/ป้องกันและควบคุมโรคไร้เชื้อเกี่ยวกับสาเหตุ
พฤติกรรม/พันธุกรรม
4. จัดกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในเขตเทศบาล เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน
สถานประกอบการ ฯลฯ
5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดนิทรรศการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเป้าหมาย
6. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานของ กลุ่มงานสนับสนุนสาธารณสุขชุมชน และกลุ่มงานสุขาภิบาล แบ่งเป็น
3.1 กลุ่มงานสนับสนุนสาธารณสุขชุมชน มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงานบริการสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้
3.1.1 งานบริการสิ่งแวดล้อม
1. งานด้านวิชาการ การศึกษา รวบรวมข้อมูล เผยแพร่ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
2. งานด้านการวางแผนการจัดทำโครงการด้านการรักษาความสะอาด
3. งานด้านการวางแผนการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและการแปรสภาพ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. การคัดแยกมูลฝอยในหน่วยงาน ชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการ
5. งานด้านการสนับสนุนประสานงานการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
6. การทำปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยหมัก เพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และห้องน้ำสาธารณะ
8. งานควบคุมดูแลการให้บริการห้องน้ำสาธารณะ
9. งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการห้องน้ำสาธารณะตามเทศบัญญัติ
10. การควบคุม ดูแล การให้เอกชนเช่าเพื่อประกอบกิจการ เก็บค่าใช้บริการ
ห้องน้ำสาธารณะ
11. การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ
12. การรับเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ การให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ห้องน้ำสาธารณะ
และการเก็บสิ่งปฏิกูล
13. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.1.2 งานสัตวแพทย์
1. งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
2. งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าหรือสัตว์ที่อาศัย
อยู่ตามธรรมชาติ
3. งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรค
4. งานควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์
5. งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
6. งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
7. งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานสัตวแพทย์
8. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ โรคระบาดในสัตว์ และโรคสัตว์สู่คน
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1.3 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. การจัดตั้งองค์กรและการดำรงความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและ
ชุมชน
- ศูนย์ปประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลนครเชียงใหม่
(ศปส.ทน.ชม.)
2. งานนโยบายของรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระ
แห่งชาติ
3. จัดระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (X-ray พื้นที่สำรวจประเมิน
สถานการณ์ยาเสพติด, จำแนกสถานะชุมชนเข้มแข็ง)
4. งานพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านข้อมูล/สถิติที่เกี่ยวข้อง
5. งานจัดทำและบูรณาการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณภายในและภายนอก
หน่วยงาน
6. งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
7. งานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในทุกกลุ่มประชากร / งาน To Be Number One
8. งานสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งและพลังแผ่นดิน
9. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
10. งานสนับสนุนการตรวจพิสูจน์การติดยาและสารเสพติด
11. งานค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสม /
ติดตามเยี่ยมดูแลหลังการบำบัด / งานการสงเคราะห์ผู้เสพ / ผู้ติดและครอบครัวด้านการบำบัดรักษา
12. งานจัดทำระบบรายงานประจำสัปดาห์/เดือน/งวด/ปี/สรุปผลงานประจำปี
13. จัดให้มีบริการด้านให้คำปรึกษาปัญหาจากยาเสพติดแก่ผู้ติดยา / ผู้ปกครอง /
ครอบครัว / ชุมชน และกลุ่มปัญหาอื่น ๆ
14. งานสนับสนุนวิชาการ
15. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของเทศบาลและร่วมปฏิบัติงานในกลุ่มงานและ
หน่วยงานอื่น ๆ
16. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 กลุ่มงานสุขาภิบาล มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน งานคุ้มครองผู้บริโภค และงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ดังนี้
3.2.1 งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน
1. ฝ้าระวังและดูแลมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ ประเภทสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หน่วยงาน อาคารสถานที่ ในพื้นที่รับผิดชอบ
2. แก้ไข ควบคุมเรื่องราวร้องทุกข์ เกี่ยวกับเหตุรำคาญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ
3. สนับสนุน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร วิชาการ เรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมแก่สถานประกอบการ หน่วยงาน และประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2.2 งานคุ้มครองผู้บริโภค
1. การบังคับใช้ตามกฎหมาย (Law Enforcement) ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติต่างๆ
2. เฝ้าระวังและดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและการบริการด้านสุขภาพให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่วางจำหน่ายในสถานประกอบการและสถานที่สาธารณะในชุมชน
3. บริการข้อมูลด้านอาหารและยาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพต่างๆ ประสานงานการ
ปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานอื่นๆ
4. พัฒนาพฤติกรรมการบริโภค ส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง
เผยแพร่และดำเนินการบริโภคศึกษาแก่ประชาชน
5. สร้างเสริมกลุ่มพลังเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในชุมชนให้เกิดการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในภาคประชาชนให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2.3 งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
1. ควบคุมดูแลสถานที่ปรุงอาหารและจำหน่ายอาหารให้เป็นไปตามระเบียบ หรือ
กฎที่เกี่ยวข้อง
2. ควบคุมดูแลสถานที่ผลิตและสะสมอาหาร ในการดำเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และเป็นไปตามระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการบริโภคอาหารและน้ำเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยต่อโรคที่ปะปนมากับอาหารและน้ำ
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4. โรงพยาบาลเทศบาล มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกลุ่มงานและงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลและงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ดังนี้

1. งานธุรการ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานสารบรรณ
2. งานควบคุม ดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การ
ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงาน
เทศบาล
4. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ
5. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
6. งานควบคุมรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
7. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำ
คุณประโยชน์
8. งานควบคุมการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบ การเบิกจ่ายพัสดุ ตาม
งบประมาณประจำปีและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
9. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
10. งานพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความ
ชอบเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง
11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
12. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
13. งานร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
14. รายงานพัสดุของเงินทุนหมุนเวียนและโครงการสุขภาพถ้วนหน้าและเงินงบประมาณ
15. งานบำรุงรักษาทรัพย์สินของโรงพยาบาล
16. จัดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ ของโรงพยาบาล การจัดสถานที่
การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการประชุม บันทึกการประชุม วาระการประชุมและการติดต่อประสานงาน
17. งานการเบิกจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค

18. งานสำรวจพนักงานและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุ , การจ้างลูกจ้างและสวัสดิการ
ของลูกจ้าง
19. งานบริการด้านการต่อภาษีรถยนต์ ,จักรยานยนต์
20. งานควบคุมภายใน
21. งานอบรมประชุม/สัมมนา ที่หน่วยงานภายนอกจัด
22. งานบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงบค่าเสื่อม
23. งานส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจ้างประจำและญาติ
24. งานขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน
25. งานเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.)
26. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานการเงินและบัญชี หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. จัดทำบัญชีเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์บัญชีรายรับ-รายจ่ายงบกระทบยอดประจำทุกเดือน
๒. การจัดทำรายงานบัญชีเงินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นประจำ ทุกเดือน
๓. การจัดทำสมุดคุมงบ/ตัดงบต่างๆ
๔. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีของเงินงบประมาณต่างๆ โรงพยาบาลเทศบาลฯ
๕. จัดพิมพ์ฎีกาต่างๆพร้อมทำสมุดคุมฎีกาของโรงพยาบาลเทศบาลฯ
๖. การจัดทำงบประมาณประจำปี
๗. การจัดทำเรื่องโอนเงินงบประมาณ
๘. การจัดทำเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม/ยืมเงินสะสม
๙. การออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๑๐. การจัดทำสมุดคุมเช็คต่าง ๆ
๑๑. จัดทำใบรายงานจัดทำเช็คต่างๆ โรงพยาบาล
๑๒. การจัดทำสมุดและใบรายงานรับเงินประเภทต่างๆ
๑๓ จัดทำรายงานการรับเงินประเภทต่าง ๆ ประจำวัน
๑๔. การจัดทำสมุดบัญชีแยกประเภทรายรับ-รายจ่าย เป็นประจำทุกวัน
๑๕ จัดทำสมุดคุมการรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มเล็ก (เบ็ดเตล็ด) และใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์
๑๖. ตรวจสอบใบนำส่งเงินและใบเสร็จรับเงินของแต่ละส่วนงานที่นำส่งเงิน
๑๗. นำเงินสดรับที่รับบันทึกการรับเงินในสมุดรับเงินเป็นประจำทุกวัน
๑๘ จัดทำใบสรุปรับส่งเงินสดเป็นประจำทุกวัน
1๙. เขียนใบนำฝากเงินของธนาคารเป็นประจำทุกวันโดยแยกใบฝากธนาคารตามประเภทของเงิน
๒๐. จัดทำใบรายงานสถานะการเงินเป็นประจำทุกวัน
๒๑. รับเงินผู้ป่วยนอกที่ห้องเภสัชกรเป็นประจำทุกวัน
22. จัดทำใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนอกสังกัดหรือโรงพยาบาลเอกชน
๒3. ตรวจสอบค่าชันสูตร (แล็ป) โรงพยาบาลกับบริษัทศิริเวชเมดิคอล จำกัด
๒4. การให้สถิติข้อมูลทางการเงินให้กับหน่วยงานที่มาขอข้อมูล
๒5. การบันทึกข้อมูลและจัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบส่วนราชการต่าง ๆ
๒6. ตรวจสอบฎีกาต่างๆ ของโรงพยาบาล
๒7. การจ่ายเช็คให้กับห้างร้าน/นิติบุคคล/บริษัทต่างและตามจ่ายส่วนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ
๒8. ควบคุมสมุดเงินฝากธนาคารต่างๆจำนวน 9 เล่ม พร้อมปรับสมุดเงินฝากธนาคาร
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
29. นำส่งใบเสร็จรับเงินตามหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมบัญชีกลางสำนักงาน
หลักประกันแห่งชาติและหน่วยงานอื่น
๓0. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าอาหารคนไข้พิเศษและคนไข้สำคัญของโรงพยาบาล
๓0. จัดทำรายงานการเก็บรักษาเงินของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเป็นประจำ
ทุกเดือน
4.1. กลุ่มงานบริการการแพทย์ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งกำกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆใน
ความดูแลรับผิดชอบ
2. วางแผนการดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่การตรวจรักษาพยาบาล ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา
นิเทศงานรวมทั้งศึกษาวิจัยงานทางด้านการแพทย์
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1.1 งานเวชปฏิบัติทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานวิชาการทางการแพทย์ เช่น
- ฝึกอบรมด้านวิชาการทางการแพทย์แก่บุคลากรต่างๆโรงพยาบาล
- ให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านวิชาการทางการแพทย์แก่บุคลากรใน
โรงพยาบาลและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ แก่ผู้ป่วยและญาติ ได้แก่ การปฏิบัติตัวของ
ผู้ป่วยและญาติระหว่างการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ
- นิเทศงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- ศึกษาวิจัยทางการแพทย์
2. งานบริการทางการแพทย์
- ตรวจรักษา พยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาล ทั้งตึกผู้ป่วยนอก
และตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาล
- ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือพิเศษ เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)
การตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์

- ผ่าตัดและการทำหัตถการด้านการแพทย์ต่าง ๆ เช่น การเจาะตรวจ
น้ำไขสันหลัง
- ตรวจเช็คสุขภาพประจำปีแก่เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป
- จัดระบบการบริการด้านการตรวจรักษาให้ถูกต้องตามหลักการแพทย์
4.1.2 งานพยาธิวิทยาและรังสีวิทยา หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานวิชาการทางการแพทย์
- ให้คำปรึกษา และสนับสนุนด้านวิชาการเทคนิคการแพทย์แก่บุคลากรใน
โรงพยาบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานชันสูตรทางการแพทย์ และงานด้านรังสีการแพทย์
2. งานบริการทางการแพทย์ (งานพยาธิวิทยา)
- งานตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก
- งานตรวจชันสูตรทางโลหิตวิทยา และน้ำเหลือง
- งานตรวจชันสูตรทางจุลทรรศน์ เช่น ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ ตรวจ
วิเคราะห์อุจจาระ
- งานตรวจชันสูตรด้านพยาธิวิทยา ตรวจชิ้นเนื้อ ตรวจหามะเร็ง
- งานตรวจชันสูตรทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
- งานตรวจชันสูตรทางจุลชีววิทยาคลินิก
- งานบริการโลหิตและธนาคารเลือด
3. งานบริการทางการแพทย์ (งานรังสีวิทยา)
- งานตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัยโดยการถ่ายภาพและบันทึกภาพเอกซเรย์
ทั่วไปด้วยเครื่องเอกซเรย์ตามใบสั่งแพทย์
- งานตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัยโดยการถ่ายภาพเอกซเรย์แบบตรวจพิเศษ ทางรังสี
ซึ่งจะต้องฉีดยาหรือให้สารทึบแสง (Contrast media) เข้าไปในร่างกาย
- งานตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นความถี่สูงอัลตร้าซาวด์ ( Ultrasound ) งานล้าง
ฟิล์มและควบคุมคุณภาพฟิล์มเอกซเรย์
- งานป้องกันรังสีแก่บุคลากรในโรงพยาบาลและประชาชนผู้มารับบริการ
- งานตรวจสอบ ซ่อมแซม อุปกรณ์ และสร้างเครื่องมือช่วยตรวจทางรังสีวินิจฉัย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1.3 งานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานวิชาการทางการแพทย์
- ให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านวิชาการทางด้านเวชกรรมฟื้นฟูแก่บุคลากร
ในโรงพยาบาลและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านวิชาการทางด้านการแพทย์ทางเลือกที่ได้รับ
การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแก่บุคลากรในโรงพยาบาลและ องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์แผนไทย ฝังเข็มรักษาโรค
- ศึกษาวิจัยและสร้างอุปกรณ์ช่วยในงานทางด้านเวชกรรมฟื้นฟูและกายภาพ
บำบัดและแพทย์ทางเลือก

2. งานบริการทางการแพทย์
- งานด้านเวชกรรมฟื้นฟูและกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย
- งานด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1.4 งานแพทย์แผนไทย หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้การบำบัด รักษา ส่งเสริมสุขภาพ ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย
2. งานข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนวิชาการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแพทย์แผนไทย
3. งานบริการนวดแผนไทย เพื่อการรักษา
4. งานสนับสนุน ส่งเสริม การรักษาด้วยพืชสมุนไพร
5. งานพัฒนาบุคลากร ด้านการแพทย์แผนไทย
6. งานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงาน ในหน้าที่ของงานคลินิกทันตกรรม งานส่งเสริมและป้องกันทันตสาธารณสุข ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.2.1 งานคลีนิกทันตกรรม หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม
2. ศัลยกรรมช่องปาก ได้แก่ งานถอนฟันแท้ ฟันน้ำนม แบบปกติ ถอนฟันโดยการผ่าตัด เช่น ฟันคุด การผ่าตัดตกแต่งกระดูกขากรรไกร และเนื้อเยื่ออื่น ๆ
3. ทันตกรรมคลองรากฟัน ได้แก่ การรักษาและฟื้นฟูพยาธิสภาพที่คลองรากฟัน
และปลายรากฟัน ทั้งฟันหน้า และฟันหลัง อาจะมีการรักษาร่วมกับงานศัลยกรรม
4. งานปริทันต์บำบัด ได้แก่ การรักษาโรคเหงือกอักเสบ โดยการขูดหินปูน Root Planning
Subgingival Curettage การให้การบริการด้านเทคนิคผ่าตัดเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ผิดปกติ และการทำการรักษาโดยการตัดเหงือกร่วมกับการใส่สารสังเคราะห์
5. งานหัตถการ ได้แก่ การอุดฟัน บูรณะฟัน โดยการอุดฟันแบบธรรมดาและการอุดฟันด้วย
เทคนิคพิเศษ เช่น Pin Retained , การปิดช่องฟันห่าง , การ Fixationฟันที่หลุดจากเบ้าฟันในระดับน้อยจนถึงหลุดออกมาทั้งซี่ ด้วยลวดไร้สนิม และวัสดุอุดฟันที่แข็งตัวด้วยแสง
6. งานทันตกรรมประดิษฐ์ ได้แก่ การใส่ฟันแบบถอดได้ที่ฐานฟันเป็นพลาสติก และ
แบบฐานฟันโลหะ การใส่ฟันแบบ Crown และแบบสะพานฟัน (BRIDGE) เดือยฟันหน้าและฟันหลัง
7. งานทันตกรรมเด็ก ได้แก่ อุด ถอน รักษารากฟัน Pulpectomy , sealant ,เคลือบ Fluoride จัดฟันแบบไม่ยุ่งยาก เช่น ใช้ Inclined plane , Space maintainer, Protrudtion plate
8. เอ็กซเรย์ฟัน
9. งานทันตกรรมจัดฟันอย่างง่าย
10. งานเวชศาสตร์ช่องปาก (รักษาด้วยยา)
11. งานผู้ป่วยฉุกเฉินทางทันตกรรม (จากอุบัติเหตุ)
12. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในฝ่ายแล้วแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการ
รักษาทันตกรรม
13. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


4.2.2 งานส่งเสริมและป้องกันทันตสาธารณสุข หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเทศบาลและโรงเรียนตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ประถม) โดยมีหน้าที่ดังนี้
1.1 เด็กนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพโดยทันตบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง และได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาในรายที่จำเป็น
1.2 ทันตบุคลากรให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ ซี่ที่ 1 และซี่ที่ 2
1.3 ให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ ในกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุสูง
2. งานส่งเสริมทันตสุขภาพ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเทศบาล และโรงเรียน
ตามโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (มัธยม) โดยมีหน้าที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและฝึกหัดเด็กนักเรียน ให้รู้จักการตรวจและการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง
3. งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายใน มีการประชุมเพื่อการพัฒนางานภายในหน่วยงานประมาณ เดือนละ 1 ครั้ง หรือปรึกษาหารือกันในปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขก่อนการทำงาน (การให้การปรึกษา
ด้านวิชาการ แก่ ทันตแพทย์ ทันตภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ พยาบาล และแพทย์)
4. งานทันตกรรมในชุมชน แบ่งหน้าที่เป็น 5 ข้อ ดังนี้
4.1 รณรงค์ และเผยแพร่ทันตสุขศึกษา
- ทางสื่อมวลชน เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ วารสารเทศบาล
- ในโรงเรียนเทศบาล
- ในโรงเรียนในเขตเทศบาล ตามโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ในชุมชน ในเขตเทศบาล
4.2 ตรวจสุขภาพช่องปากประจำปี และให้คำแนะนำทันตสุขศึกษาในกลุ่ม อายุ
15 – 59 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเน้นในผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้สูบบุหรี่ เพื่อตรวจค้นหามะเร็งในช่องปาก
4.3 ตรวจสุขภาพช่องปาก หญิงตั้งครรภ์
- ให้ทันตสุขศึกษาในเรื่องอาหาร การแปรงฟัน การดูแลสุขภาพช่องปาก
และรักษาโรคในช่องปาก ขูดหินน้ำลาย หรือส่งต่อเพื่อรักษาในรายที่จำเป็น
4.4 งานทันตสุขศึกษา ในเด็ก 0 – 2 ปี
- ให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก
- เด็กเล็กได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและรับการรักษาในรายที่จำเป็น
- เด็กเล็กได้รับการแจกแปรงสีฟันอันแรก
4.5 .งานทันตสุขศึกษา ในเด็ก 3 – 5 ปี ครูพี่เลี้ยงและครูอนุบาล
- จัดกิจกรรมให้ความรู้งานทันตสุขศึกษา แก่ ครูพี่เลี้ยง และครูอนุบาล
- เด็กได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากรปีละ 1 ครั้ง
และได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาในรายที่จำเป็น
- เด็กได้ฟลูออไรด์ในกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุสูง
- สนับสนุนให้มีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.3 กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานเภสัชกรรมบริการและคลีนิก
และงานเภสัชกรรมชุมชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.3.1 งานเภสัชกรรมบริการและคลีนิก หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดระบบการสำรองยาในคลังยาย่อย และชั้นวางยาเพื่อเตรียมจ่าย
2. กำหนดและควบคุมระบบการให้บริการด้านยาแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
3. ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งยาและยาก่อนจ่ายแก่ผู้ป่วย
4. ให้คำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยและ/หรือผู้ดูแล และบริการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย
5. กำหนดและควบคุมระบบการให้บริการด้านยานอกเวลาราชการ รวมทั้งจัดให้มีการสำรองรายการยาที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
6. สนับสนุนเวชภัณฑ์แก่หน่วยงานอื่นที่ขออนุเคราะห์ หน่วยปฐมพยาบาล
นอกสถานที่และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในภาวะเร่งด่วน
7. เฝ้าระวัง ดูแล และติดตามการใช้ยาในผู้ป่วย
8. เฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
9. พัฒนาระบบการให้บริการด้านยา เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
10. พัฒนาระบบเภสัชกรรมบริบาลและคลีนิก
11. กำหนดมาตรฐานการป้องกัน การเฝ้าระวัง ระบบรายงาน และการแก้ไขปัญหา ความคลาดเคลื่อนทางยา
12. รวบรวมสถิติ เพื่อประเมินและรายงาน
4.3.2 งานเภสัชกรรมชุมชน หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นตามมติคณะกรรมการยา แก่ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนในเครือข่าย
2. กำกับ ควบคุม ดูแล การให้บริการเภสัชกรรม ในศูนย์สุขภาพชุมชน
3. กำหนดมาตรฐานการจัดเก็บยาให้เป็นหมวดหมู่ และมีสภาพการเก็บ
รักษาที่เหมาะสม
4. จัดระบบการเบิก-จ่าย วัคซีนและการเก็บรักษาเพื่อใช้ในงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค
5. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านยาและออกนิเทศงานตามวาระ

6. จ่ายยาและให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วย ในศูนย์สุขภาพชุมชนที่จัดตั้งใน
โรงพยาบาล
7. ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย ที่มีปัญหาจากการใช้ยาเองที่บ้าน
8. ร่วมกับทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพชุมชน ในการดูแล
ผู้ป่วยแบบองค์รวม
9. ปฏิบัติหน้าที่เภสัชกรรมบริบาลสำหรับผู้ป่วยโครงการพิเศษ เช่น โครงการจ่าย
ยาต้านไวรัสเอดส์ โครงการผู้ป่วยวัณโรค
10. เผยแพร่ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์บริโภคแก่ผู้มารับบริการและประชาชนในชุมชน

11. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้ยาแก่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ต้องใช้ยา
เทคนิคพิเศษ
12. รวบรวมสถิติเพื่อประเมินและรายงาน
4.4 กลุ่มงานการพยาบาล หน้าที่และความรับผิดชอบ บริหารการพยาบาล บริหารพัสดุ และควบคุมดูแลงานในหน้าที่ของงานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยใน งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งานหน่วยจ่ายกลางและโภชนาการ ดังนี้
4.4.1 งานผู้ป่วยนอก หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานซักประวัติและคัดกรองผู้ป่วย
- ประเมินสัญญาณชีพผู้ป่วย และให้การพยาบาลเบื้องต้น
- ซักประวัติ อาการสำคัญที่มาตรวจอาการเจ็บป่วยปัจจุบัน อาการเจ็บป่วยในอดีตประวัติ การรักษากรณีเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยปัจจุบันประเมินอาการเพื่อวางแผนให้การพยาบาลเบื้องต้นตามกระบวนการพยาบาล
- ตรวจสอบใบสั่งยาให้ตรงกับข้อมูลในคอมพิวเตอร์
- ส่งตรวจวินิจฉัยก่อนพบแพทย์ตามใบ Refer จากศูนย์สุขภาพชุมชน
- ส่งตรวจสุขภาพประจำปีตามสิทธิ์ และคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- กรอกใบรับรองแพทย์ และส่งตรวจวินิจฉัย กรณีที่มีการตรวจเพิ่มเติม
- ติดตามผลการตรวจวินิจฉัยกรณีที่ผู้ป่วยมาฟังผลการตรวจ
- คัดกรอง แยกผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง เช่น SAR Avian flu
และ TB ให้ตรวจบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป รวมทั้งให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านสุขภาพทั่วไปและโรคเรื้อรัง
2. จุดนัด
- บันทึกการส่งตรวจ วินิจฉัย และหัตถการการทำกายภาพบำบัด ตรวจภายใน
- ส่งตรวจวินิจฉัยตามคำสั่งของแพทย์
- ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคที่เป็น แนะนำการรับประทานยา
- นัดหมายผู้ป่วยพบแพทย์ครั้งต่อไป (กรณีที่มีนัด)
- เฝ้าระวังโรคติดต่อที่ต้องรายงาน506และประสานงานPCUในการรายงาน
และ ควบคุมโรค
- แนะนำผู้ป่วยรับบริการพิเศษตามโครงการต่าง ๆ ที่แจ้งมา เช่น โครงการวิจัย
- ตรวจทานแผนการรักษาของแพทย์ เพื่อแนบหนังสือรับรองต่างๆ เช่น รับรองยานอก
บัญชียาหลัก การตรวจทางเทคนิคการแพทย์/พยาธิ ซื้อยา/ตรวจพิเศษที่ไม่มีในโรงพยาบาล
- รวบรวมรายงานประจำเดือน ฯลฯ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คลีนิกพิเศษ (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน)
- ประเมินสัญญาณชีพผู้ป่วย
- ซักประวัติอาการแทรกซ้อนหรือประวัติเจ็บป่วยอื่น ๆ

- ส่งตรวจวินิจฉัยตามแผนการรักษาและเพื่อคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตามมาตรฐานการ
คัดกรองผู้ป่วยเรื้อรัง
- ประเมินค่าดัชนีมวลกายและให้คำแนะนำ
- ติดตามผู้ป่วยที่ขาดการมารับยาตามนัดมากกว่า 2 เดือน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ประชาสัมพันธ์
- ต้อนรับผู้รับบริการ
- สอบถามความต้องการใช้บริการ เสียบบัตรคิว
- ช่วยกรอกข้อมูลผู้ป่วยทำบัตรใหม่
- ตรวจสอบสิทธิการรักษา
- แนะนำการใช้บริการต่าง ๆ การขึ้นทะเบียนบัตรทอง
- ช่วยประสานและแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5. จุดห้องตรวจ
- ทำความสะอาดโต๊ะตรวจ เตียงตรวจ จัดเตรียมอุปกรณ์การตรวจร่างกายให้แพทย์
- จัดลำดับผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ตามลำดับก่อนหลังและตามที่แพทย์นัด
- เรียกผู้ป่วยเข้าพบแพทย์
- ช่วยเหลือแพทย์ขณะตรวจ ช่วยจัดท่าตรวจ
- เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อพร้อมใช้ เช่น สมุด Refer ใบรับรอง แพทย์ใบ
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- ติดตามผลการตรวจวินิจฉัยและจัดลำดับกับ OPD Card
- อำนวยความสะดวกให้กับแพทย์
- เตรียมและช่วยแพทย์ตรวจภายใน
- ส่งของนึ่งหน่วยจ่ายกลาง นับผ้าส่งห้องซักผ้า
- ทำความสะอาดผ้าพัน cuff BP ทุกวันศุกร์
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6. เวชระเบียน
- ทำบัตรใหม่และบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
- เก็บรักษาเอกสารข้อมูลผู้ป่วยเช่น OPD Card , IPD Chart
- ควบคุมการเข้าออกของเวชระเบียนต่าง ๆ
- ค้นหาและจัดเก็บเวชระเบียน
- ส่งคิวผู้ใช้บริการเข้าในระบบคอมพิวเตอร์
- ปรับปรุงข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน
- ซ่อมแซมเวชระเบียนกรณีชำรุดฉีกขาด
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
7. เวชสถิติ
1. บันทึกรหัสโรคตามที่แพทย์ได้วินิจฉัยในโปรแกรม Hos-os ของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก แผนกทันตกรรม และแผนกายภาพบำบัด

2. พิมพ์ OPD card ของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก แผนกทันตกรรม และแผนกายภาพบำบัด
3. ให้บริการผู้ป่วยกรณีส่งตัวไปรักษาต่อโรงพยาบาลอื่น
4. ตรวจสอบสิทธิการรักษาผู้ป่วยกรณีส่งตัวไปรักษาต่อโรงพยาบาลอื่น
5. บันทึกข้อมูลการรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น
6. ตรวจสอบการส่งตัว กรณีที่มีการเรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาลที่รับการส่งต่อ
7. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ ผู้ป่วยนอกและข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดำเนินการแก้ไขในกรณีที่ข้อมูลขาดความสมบูรณ์
8. จัดส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทางระบบอินเทอร์เน็ต
9. รวบรวมรายงานการส่งต่อ และจัดส่งให้งานประกันสุขภาพ
10. รวบรวมรายงานผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.4.2 งานผู้ป่วยใน หน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้บริการผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยโดยให้การพยาบาลอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายและให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์ เฝ้าระวังอันตรายและภาวะแทรกซ้อนและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภาวะการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมเพื่อบรรเทาอาการและความทุกข์ทรมานของผู้เจ็บป่วย สอน แนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพเพื่อสามารถกลับไปดูแลตนเองและครอบครัวได้ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งทางด้านบริหาร บริการ และวิชาการ ดังนี้
งานด้านบริหาร
1. รับนโยบายจากกลุ่มงานการพยาบาล
2. วางแผนควบคุมกำกับงานบริการภายในงานผู้ป่วยในและห้องคลอด
3. วางแผนการพัฒนาระบบการให้บริการ ระเบียบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
4. นิเทศงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ และนักศึกษาฝึกงาน
5. ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ พัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
6. จัดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้เพียงพอและเหมาะสมในการให้บริการผู้ป่วย
7. ร่วมจัดหา ควบคุมการใช้ การบำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในการให้บริการ
8. ประสานงานระหว่างบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาล
9. รวบรวมสถิติผู้ป่วย รวมทั้งผลงานการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยประจำเดือนและ
ประจำปี
10. วางแผนควบคุมและป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อโรค ภายในหอผู้ป่วย รวม
ทั้งตรวจสอบและควบคุมการใช้ยาฆ่าเชื้อ การทำลายเชื้อโรคในหอผู้ป่วยและแนะนำเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
11. จัดอัตรากำลังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และควบคุมตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
12. ควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาล โดยให้ครอบคลุมทั้งทางด้าน การรักษาพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้ป่วย ญาติ และประชาชน
งานด้านบริการ
1. ให้บริการแนะนำผู้ป่วยในการมารับบริการที่โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
2. จัดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละโรค และให้
ปลอดเชื้อ
3. เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยและสามารถวินิจฉัยการพยาบาล เพื่อช่วย
ป้องกันและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยใน ภาวะฉุกเฉินและวิกฤตร่วมกับทีมพยาบาลและแพทย์ได้ทันท่วงที โดยมีการผสมผสานทั้งทางด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดถึงการป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ
4. ผลัดกันเป็นหัวหน้าทีมการพยาบาล โดยเป็นผู้นำในการวางแผนการพยาบาล
ให้การพยาบาลตามปัญหาและความรับผิดชอบ
5. ช่วยเหลือแพทย์ทำการตรวจและทำหัตถการพิเศษ
6. วางแผนจัดเตรียมให้บริการรับผู้ป่วยใหม่ จำหน่ายผู้ป่วยเก่า และระบบส่งต่อ
7. บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ปัญหาด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงการ
ฟื้นฟู สภาพร่างกายและการปฏิบัติตัวที่บ้าน
8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานด้านวิชาการ
1. ประชุมปรึกษา ศึกษาผู้ป่วยรายบุคคลและวิชาการของหน่วยงาน
2. จัดบอร์ดให้ความรู้ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติภายในหน่วยงาน
3. จัดหาตำราและทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ร่วมจัดทำมาตรฐานการพยาบาลในหน่วยงาน
4. ประเมินผล ผลงานด้านบริการตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
4.4.3 งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านบริการ
1. งานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
2. งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
3. งานปฐมพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรและอุบัติเหตุทั่วไป
4. งานตรวจรักษาแทนแพทย์นอกเวลาราชการ
5. งานผ่าตัดเล็ก
6. งานทำคลอดฉุกเฉิน
7. งานตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
8. งานดูแลครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ให้เพียงพอพร้อมใช้ทั้งในและนอกเวลาราชการ
9. จัดเตรียมเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์สำหรับหน่วยปฐมพยาบาล
ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10. จัดเตรียมเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์สำหรับหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์
11. จัดเตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในรถปฐมพยาบาล
12. ทำหัตถการต่าง ๆ ตามหลักวิชาชีพและตามแผนการรักษา
13 ดูแล ติดตาม เฝ้าระวังโรค และป้องกันโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย
14. ดูแลความสุขสบายทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ของผู้มารับบริการ
15. ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค จัดสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อ การป้องกันโรคเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
16. ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่เหมาะสม
17. การให้สุขศึกษา คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป
18. บันทึกทะเบียนประวัติและสถิติ
19. ออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานประเพณีและงานอื่นๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่
20. สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการบริการในหน่วยงานเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
21. ร่วมดำเนินการโครงการต่างๆและงานอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย
22. ให้วัคซีนป้องกันบาดทะยักและโรคพิษสุนัขบ้า

23. บริการเปลขนส่งผู้ป่วยด้วยเปลนั่งและเปลนอนให้แก่ผู้ใช้บริการ
ด้านวิชาการ
1. จัดทำเอกสารแผ่นพับเพื่อประกอบการให้สุขศึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ป่วยและ
ประชาชนทั่วไป
2. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลและสำนักการ
สาธารณสุข
3. จัดทำบอร์ดสุขศึกษาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ
4. ร่วมประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
5. เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ ติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ
6. ให้ความรู้แก่พนักงานผู้ช่วย นักเรียนที่ฝึกปฏิบัติงาน
4.4.4 งานหน่วยจ่ายกลางและโภชนาการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งมาทำความ
สะอาด
2. จัดล้างทำความสะอาด อุปกรณ์ แต่ละชนิดให้ถูกวิธี
3. ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อส่งซ่อมและแยกจำหน่าย
4. จัดเตรียมและประกอบ Set ต่าง ๆ ตามมาตรฐานของแต่ละ Set
5. จัดทำอุปกรณ์ต่างๆให้สะอาดปราศจากเชื้อตามมาตรฐานของโรงพยาบาล
6. จัดส่งของที่สะอาดปราศจากเชื้อแก่หน่วยงานต่าง ๆ
7. ตรวจเช็คและจัดเบิกอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในหน่วยงานให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
8. ตรวจสอบเครื่องนึ่งทำความสะอาดอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานและความพร้อมใช้อยู่เสมอ
9. ทำหน้าที่เบิกวัสดุใช้สอยในหน่วยงานให้พอเพียงในการปฏิบัติงาน
10. ทำความสะอาด ปัดกวาด เช็ดถู บริเวณห้องซักฟอก เช่น อ่างซักล้างเครื่องซักผ้า,
ตู้อบ,ตู้เก็บเสื้อผ้าทุกวัน
11. คัดแยกผ้าชนิดของเสื้อผ้า เครื่องนอนออกเป็นหมวดหมู่ เช่น ผ้าเปื้อน, ผ้าเปื้อนมาก ผ้าติดเชื้อ
12. บริการ แช่ ปัดผ้าที่เปื้อนเลือด แยกผ้าตามความเหมาะสมซัก อบ และตากผ้าโดยคัดเลือก แยกผ้าตามความเหมาะสม
13. บริการเก็บ พับผ้า จัดให้เป็นหมวดหมู่ แยก ตรวจนับเพื่อส่งไปตามจุดต่าง ๆ
14. บริการสำรวจและแยกผ้าชำรุด นับจำนวนและลงบันทึก
15. รวบรวมสถิติและผลงานของหน่วยงานทุกอาทิตย์

16. ตรวจเช็คจำนวนผู้ป่วย พร้อมใบสั่งอาหารจากงานผู้ป่วยในฯ
17. จัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
18. จัดเตรียมอาหารต่าง ๆ ตามหลักโภชนาการและความเหมาะสมกับโรคของผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์
19. จัดเก็บล้างทำความสะอาดภาชนะต่าง ๆ ให้สะอาดและพร้อมใช้อยู่เสมอ
20. บริการอาหารว่างเครื่องดื่ม สำหรับผู้มาติดต่องานและงานประชุมต่าง ๆ
21. ตรวจเช็คและจัดเบิกวัสดุอุปกรณ์ในหน่วยงานเพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
22. ตรวจสอบอุปกรณ์บริเวณภายในหน่วยงานและอาคารให้สะอาดไม่เป็นบ่อเกิด
โรคติดต่อในทางเดินอาหาร
23. ตรวจเช็คสุขภาพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อป้องกันโรคติดต่อในระบบ
ทางเดินอาหาร
4.5 กลุ่มงานสุขภาพสุขชุมชน หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุม
โรคในเขตชุมชนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล
2. รับผิดชอบและวางแผนงาน การปฏิบัติ และประสานงานด้านโครงการประกัน
สุขภาพ
3. รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้านรวมถึงการจัดการดูแลแบบองค์รวม
4. ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา นิเทศงาน รวมทั้งศึกษาวิจัยงานทางด้านการเวชกรรมสังคม
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.5.1 งานศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาล หน้าที่และความรับผิดชอบการบริการ
1.1 ด้านการรักษาพยาบาล ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องต้น
1.2 ด้านส่งเสริมสุขภาพในสถานบริการ
- คลีนิกฝากครรภ์
- คลินิกวัณโรค
- คลีนิกสุขภาพเด็กดี
- คลีนิกรับยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ใหญ่
- คลีนิกวางแผนครอบครัว
- คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1.3 ด้านส่งเสริมสุขภาพนอกสถานบริการ
- ดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนและพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- ดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
- งานโภชนาการเด็ก 0 – 5 ปี
- ดูแลหลังคลอด
- กิจกรรมผู้สูงอายุ
- พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการออกกำลังกาย
1.4 งานด้านอื่น ๆ
- จัดทำ Family Folder และ Community Folder
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคล และครอบครัว
- ให้คำปรึกษา (counseling) และการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
1.5 ด้านป้องกันและควบคุมโรค
- ตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง
- ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็งเต้านม และมะเร็งปาก
มดลูก
- ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน
- เฝ้าระวังโรคตามระบบรายงานของกระทรวงสาธารณสุข(รง. 506) สอบสวนและ
ควบคุมโรค
- สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ สอบสวนและควบคุมโรค
ทันที ในพื้นที่เกิดโรค
1.6 ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ
- เยี่ยมบ้านและให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
- ประสานแหล่งประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

1.7 การบริหาร
- จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี
- รวบรวมผลการปฏิบัติงานและประเมินผลโครงการต่าง ๆ
- พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนให้มีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
1.8 ด้านวิชาการ
- ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา
- งานวิจัย ประเมินผลงานที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ชุมชน

4.5.2 งานศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย หน้าที่และความรับผิดชอบ
การบริการ
1.1 ด้านการรักษาพยาบาล
- ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคเบื้องต้น
- ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษากรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน
- ส่งต่อผู้ป่วยที่เกินขีดความสามารถเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
ระบบการส่งต่อ
1.2 ด้านส่งเสริมสุขภาพในสถานบริการ
- คลีนิกสุขภาพเด็กดี
- คลีนิกวางแผนครอบครัว
1.3 ด้านส่งเสริมสุขภาพนอกสถานบริการ
- ดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน และพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- ดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
- งานโภชนาการเด็ก 0 – 6 ปี
- ดูแลหลังคลอด
- กิจกรรมผู้สูงอายุ
- พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการออกกำลังกาย
1.4 งานด้านอื่น ๆ
- จัดทำ Family Folder และ Community Folder
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว
- ให้คำปรึกษา (counseling) และการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
1.5 ด้านป้องกันและควบคุมโรค
- ตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง
- ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็งเต้านม และมะเร็งปาก
มดลูก
- เฝ้าระวังโรคตามระบบรายงานของกระทรวงสาธารณสุข(รง. 506)
สอบสวนและควบคุมโรค
- สอบสวนและควบคุมโรคทันทีในพื้นที่เกิดโรค
1.6 ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ
- เยี่ยมบ้านและให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
- ประสานแหล่งประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
1.7 การบริหาร
- จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี
- รวบรวมผลการปฏิบัติงานและประเมินผลโครงการต่าง ๆ
- พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนให้มีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

1.8 ด้านวิชาการ
- ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา
- งานวิจัย ประเมินผลงานที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนใน พื้นที่ชุมชน
4.5.3 งานประกันสุขภาพ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานประกันสุขภาพ
- รับขึ้นทะเบียนสำหรับผู้มีสิทธิ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิ ให้คำปรึกษาและการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพประชาชนในเขตอื่น
- รวบรวมรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
นำเสนอผู้บังคับบัญชา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
- ทำรายงานการเรียก Claim ทุกชนิดทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทั้งกรณีเจ็บป่วยปกติ และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยวางแผนครอบครัว ผู้ป่วยฝากครรภ์ครั้งแรก (อุบัติเหตุฉุกเฉินและ IPD)
- เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานโครงการประกันสุขภาพและร่วมดำเนินการ
- งานการพยาบาลครอบครัวและชุมชน / งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับศูนย์
สุขภาพชุมชน
- ประสานงานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพส่วนกลาง สาขาเขต สาขาจังหวัด กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าทั้งหมด
- ทำแผนงบค่าเสื่อมเพื่อรับงบค่าเสื่อมจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. งานเรียกเก็บเงินจากผู้ที่เบิกได้จากราชการ
- รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ลงข้อมูลฝ่ายโปรแกรม เรียกเก็บไปยัง สกส. (สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ)
- รวบรวมกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกได้ของราชการ
- ส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกเบิกจ่ายตรงผ่านโปรแกรมส่งทางอินเทอร์เน็ต เรียก
ค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ไปยัง สกส. เพื่อรับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง ลงข้อมูลผู้ป่วยในผ่านโปรแกรมส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเรียกค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ไปยัง สกส. (สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ)
3. งานประกันสังคม
- ทำรายงานเรียกเก็บเงินไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัด
- รวบรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการประกันสังคม
- จัดส่งหลักฐานการรักษากรณีสำนักงานประกันสังคมต้องการ
4. งานด้านรักษา ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรค ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชน
- ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องต้น
- คลินิกสุขภาพเด็กดี ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชน
- คลินิกวางแผนครอบครัว
- คลีนิกวัณโรค TB.Clinic
- เฝ้าระวังโรคตามระบบรายงานของกระทรวงสาธารณสุข (รง 506)
สอบสวนและควบคุมโรค
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคลและให้คำปรึกษา Counseling
- คลีนิคฝากครรภ์ครั้งแรก