หน่วยงานภายใน
สำนักการคลัง สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขฯ สำนักการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล
สำนักการทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม หน่วยงานตรวจสอบภายใน สถานธนานุบาล
แขวงนครพิงค์  แขวงศรีวิชัย  แขวงกาวิละ  แขวงเม็งราย  

สำนักการช่าง | แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น   ดังนี้

3chart-machanics                   

       1.  งานธุรการ      มีหน้าที่

                             1. งานสารบรรณของสำนัก

                             2. งานดูแลจัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ

                             3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล

                             4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                             5. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                             6. งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ

                             7. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน

                             8. งานด้านการบริหารงานบุคคล และงานแผนอัตรากำลัง 3 ปีของสำนัก

                             9. งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และงบประมาณในความรับผิดชอบ

                             10. งานสวัสดิการของสำนัก

                             11. งานประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกของประชาชน

                             12. งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          2.งานการเงินและบัญชี    มีหน้าที่

                    1. งานตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาเบิกเงินงบประมาณทุกประเภท

                    2. งานควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักการช่าง

                    3. งานจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของสำนักการช่าง

                    4. งานรวบรวมและจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักการช่าง

                    5. งานจัดทำหนังสือโต้-ตอบ เกี่ยวกับการเงินและการเบิกจ่ายเงิน

                    6. การเบิกจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน

                    7. งานจัดส่งเงินรายได้เข้างานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน

                    8. งานรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทุกประเภท

                    9. งานรวบรวมข้อมูลการนำส่งเงินสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

                    10. งานประสานงานขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับบุคลากรถ่ายโอน

                    11. งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          3.  กลุ่มงานออกแบบและควบคุมโครงการลักษณะพิเศษ      มีหน้าที่ควบคุม ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมการก่อสร้างต่าง ๆ  แบ่งออกเป็น

                  3.1  งานออกแบบโครงการ     มีหน้าที่

                        1. ออกแบบ  เขียนแบบทางด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ และภูมิทัศน์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                        2. งานวางโครงการ จัดทำผังทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ และภูมิทัศน์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                        3.  งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และภูมิทัศน์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                        4. งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ตามกฎหมายของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                        5. งานออกรายการทางวิศวกรรม  สถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เป็นโครงการลักษณะพิเศษ

                        6. งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานวิเคราะห์ วิจัย ทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ และภูมิทัศน์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                        7. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และภูมิทัศน์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                        8. งานบริการออกแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน

                        9.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          3.2  งานควบคุมโครงการ     มีหน้าที่

                   1. งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมด้านสถาปัตยกรรมงานถนน และสะพาน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า เขื่อน อุโมงค์ สะพานคนเดินข้าม และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทาง งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งเป็นโครงการตามรายจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี โครงการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ที่เป็นโครงการลักษณะพิเศษ

                   2. งานให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม งานถนน และสะพาน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า เขื่อน อุโมงค์ สะพานคนเดินข้าม และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทาง งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เป็นโครงการลักษณะพิเศษ

                   3. งานจัดทำบันทึกข้อมูลรายการละเอียดต่าง ๆ ที่ได้รับจากควบคุมการก่อสร้าง

                   4. งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระหว่างการก่อสร้าง

                    5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. กลุ่มงานขนส่ง    ประกอบด้วย

                    4.1 งานธุรการ     มีหน้าที่

                             1. งานสารบรรณ

                             2. ช่วยงานด้านการบริหารงานบุคคล

                             3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

                             4. งานจัดซื้อ จัดจ้าง ตลอดจนจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

                             5. งานจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน  ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์

                             6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                             7. การรับ-จ่ายเงิน ทั้งในและนอกงบประมาณ

                             8. จัดทำบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

                             9.  งานเก็บรักษาและควบคุมเอกสารทางการเงิน

                             10. งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                             11. การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการเงิน

                             12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   4.2  งานระบบขนส่งสาธารณะ   มีหน้าที่

                           รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับ ควบคุม ดูแล ประสานงานการดำเนินงานจัดให้มีการเดินรถขนส่งสาธารณะของเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน การศึกษาวิเคราะห์ พิจารณาโครงการทางด้านระบบขนส่งสาธารณะหลัก และระบบขนส่งสาธารณะเสริม  ระบบเชื่อมต่อและเปลี่ยนถ่ายของระบบการขนส่งสาธารณะ การสำรวจ  ออกแบบ  พิจารณาความเหมาะสมในการติดป้ายหยุดรถประจำทาง ศาลาที่พักผู้โดยสาร สถานที่จอดรถรับจ้าง ที่จอดรถสาธารณะ ( Park and Ride) การกำกับควบคุมการก่อสร้าง การติดตั้งให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญา และการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ และความเป็นได้ในการกำหนดรูปแบบการจัดระเบียบการขนส่งสาธารณะ การบำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพรถประจำทาง และอุปกรณ์ที่ประจำอยู่ในงานระบบขนส่งสาธารณะ 

                   4.3 งานสถานีขนส่งแห่งที่ 1 (ช้างเผือก)       มีหน้าที่ 

                             1. การบริหารช่องจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง

                             2. การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ

                             3. การจัดพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร

                             4. จัดระบบการจราจรภายในสถานี

                             5. การรักษาความสะอาดภายในสถานี

                             6. การรักษาความปลอดภัย

                             7. การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง

                             8. การควบคุม ดูแล การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี

                             9. การจัดให้มีการบริการห้องสุขา

                             10. การจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้า เบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม

                             11. การจัดให้มีบริการฝากของ

                             12. การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง

                             13. การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ

                             14. การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง

                             15. การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์

                   4.4 งานสถานีขนส่งแห่งที่ 2 (อาเขต)       มีหน้าที่  

                             1. การบริหารช่องจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง

                             2. การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ

                             3. การจัดพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร

                             4. จัดระบบการจราจรภายในสถานี

                             5. การรักษาความสะอาดภายในสถานี

                             6. การรักษาความปลอดภัย

                             7. การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง

                             8. การควบคุม ดูแล การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี

                             9. การจัดให้มีการบริการห้องสุขา

                             10. การจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้า เบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม

                             11. การจัดให้มีบริการฝากของ

                             12. การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง

                             13. การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ

                             14. การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง

                             15. การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์

5. ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง    ประกอบด้วย

                    1. งานธุรการ      มีหน้าที่

                             1. งานสารบรรณของส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

                             2. งานรับเรื่องราวขออนุญาตออกใบอนุญาตและคำสั่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

                             3. งานแจ้งการออกใบอนุญาต, ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

                             4. งานรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ของส่วน

                             5. งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ และร่างหนังสือโต้ตอบ

                             6. งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุของส่วน

                             7. งานควบคุมงบประมาณ และจัดทำแผน

                             8. งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

                             9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   2. ฝ่ายควบคุมอาคาร   มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคุมอาคารและงานขออนุญาตอาคาร   แบ่งออกเป็น

                    2.1 งานควบคุมอาคาร     มีหน้าที่

                             1. งานควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารและรื้อถอนอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                             2. งานตรวจสอบและรับรองผังบริเวณก่อสร้างอาคารที่ขออนุญาต

                             3. งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

                             4. งานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

                              5. งานออกเทศบัญญัติควบคุมอาคาร

                             6. งานการระวังชี้แนวเขตที่ดิน

                             7. งานควบคุมและตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง พ.ศ.2548

                             8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

            2.2  งานขออนุญาตอาคาร      มีหน้าที่

                     1.  งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม   พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

                     2. งานออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

                     3. งานบริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตฯ

                     4. งานตรวจสอบ  ควบคุม   ดูแลตาม พ.ร.บ.น้ำมันเชื้อเพลิง  พ.ศ.2542

                     5. งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535

                     6. งานควบคุมและตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505  วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508  และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

                     7. งานควบคุมและตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง พ.ศ.2548

                     8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          3. ฝ่ายผังเมือง  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานจัดทำผังเมือง    และงานควบคุมผังเมือง แบ่งออกเป็น

                    3.1 งานจัดทำผังเมือง    มีหน้าที่

                             1. งานจัดทำผังเมืองรวม

                             2. งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

                             3. งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

                             4. งานสำรวจ รวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง

                             5. งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

                             6. งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

                             7. งานแผนที่ภาษี

                             8. งานออกเทศบัญญัติทางด้านผังเมือง

                             9. งานตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาล

                             10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                    3.2 งานควบคุมผังเมือง     มีหน้าที่

                             1. งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

                             2. งานควบคุมและตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์

                             3. งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ำ

                             4. งานตรวจสอบและดำเนินการตามโครงการพัฒนาเมือง

                             5. งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

                             6.  งานออกเทศบัญญัติทางด้านผังเมือง

                             7. งานควบคุมและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาล

                             8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ส่วนออกแบบและก่อสร้าง     ประกอบด้วย

                    1.  งานธุรการ      มีหน้าที่

                             1. งานสารบรรณของส่วน

                             2. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียนของส่วน

                             3. งานประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

                             4. งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุของส่วน

                             5. งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ

                             6. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

                             7. งานประสานงานเกี่ยวกับประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล

                             8. งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

                             9. งานจัดทำคำสั่ง และประกาศ

                             10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                    2. ฝ่ายวิศวกรรม   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม1  งานวิศวกรรม 2  และงานวิศวกรรม 3  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  แบ่งออกเป็น

                    2.1  งานวิศวกรรม 1     มีหน้าที่

                             1. งานออกแบบ เขียนแบบ คำนวณด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน

                             2. งานวางโครงการ และการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน

                             3. งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมงานถนนและสะพาน

                             4. งานบริการแบบแปลนก่อสร้างงานถนนและสะพานให้แก่ประชาชน

                             5. งานออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานถนนและสะพาน

                             6. งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ  กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน

                             7. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน

                             8. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานถนนและสะพาน

                             9. งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  งานถนนและสะพาน

                             10.งานซ่อมบำรุงรักษาและจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

                             11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                    2.2  งานวิศวกรรม 2      มีหน้าที่

                             1. งานออกแบบ เขียนแบบ คำนวณด้านวิศวกรรม สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             2. งานวางโครงการ และการก่อสร้างด้านวิศวกรรม  สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             3. งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             4. งานบริการแบบแปลนก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ให้แก่ประชาชน

                             5. งานออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             6. งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ  กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             7. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม  สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             8. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             9. งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             10.งานซ่อมบำรุงรักษาและจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

                             11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                    2.3  งานวิศวกรรม 3       มีหน้าที่

                             1. งานออกแบบ เขียนแบบ คำนวณด้านวิศวกรรม งานอาคาร

                             2. งานวางโครงการ และการก่อสร้างด้านวิศวกรรม  งานอาคาร

                             3. งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม  งานอาคาร   

                             4. งานออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานอาคาร    

                             5. งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ  กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม   งานอาคาร 

                             6. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานอาคาร   

                             7. งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  งานอาคาร

                             8. งานทดสอบวัสดุ  งานทดสอบคุณสมบัติของหินและดิน

                             9. งานวิเคราะห์ วิจัย คุณสมบัติของวัสดุ หินและดิน

                             10.งานซ่อม บำรุงรักษา และจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

                             11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

              3.  ฝ่ายสถาปัตยกรรม      มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสถาปัตยกรรม 1  สถาปัตยกรรม 2 และงานสถาปัตยกรรม 3   แบ่งออกเป็น

                    3.1  งานสถาปัตยกรรม  1    มีหน้าที่

                             1. งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ ของอาคารต่าง ๆ

                             2. งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่าง ๆ

                             3. งานให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ของอาคารต่าง ๆ

                             4. งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่าง ๆ

                             5. งานออกรายการทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่าง ๆ

                             6. งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ

                             7. งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ

                             8. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ

                             9. งานให้บริการทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ

                             10.งานซ่อม บำรุงรักษา และจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

                             11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                 3.2 งานสถาปัตยกรรม  2     มีหน้าที่

                             1. งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             2. งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             3.งานให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             4. งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             5. งานออกรายการทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             6.งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             7. งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             8. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             9. งานบริการแบบแปลนก่อสร้าง ทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ให้แก่ประชาชน

                             10.งานซ่อม บำรุงรักษา และจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

                             11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                 3.2 งานสถาปัตยกรรม  3     มีหน้าที่

                              1. งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             2. งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             3. งานให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             4. งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             5. งานออกรายการทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ           

                             6. งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมของอาคาร

และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             7. งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

                             8. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น

                             9. งานบริการแบบแปลนก่อสร้าง ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ให้แก่ประชาชน

                             10. งานซ่อม บำรุงรักษา และจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

                             11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

7.  ส่วนการโยธา     ประกอบด้วย

              1. งานธุรการ     มีหน้าที่

                 1. งานสารบรรณ

                 2. งานควบคุมจัดทำระเบียน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และงานพัสดุอื่น ๆ

                 3. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียนของส่วนการโยธา

                 4. งานควบคุมวันลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่น ๆ

                 5. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

                 6. งานการประชุม การประสานงานการประชุมสภา  การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล

                 7. งานด้านงบประมาณของส่วนการโยธา

                 8. งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี

                 9. งานจัดทำร่างงบประมาณประจำปี

                 10. งานประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

                 11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

              2. ฝ่ายสาธารณูปโภค   มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานบำรุงรักษาทางและสะพาน งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ   แบ่งออกเป็น

                 2.1. งานบำรุงรักษาทางและสะพาน      มีหน้าที่

                    1. งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาถนนและสะพาน

                    2. งานวางโครงการ และควบคุมการก่อสร้าง

                    3. งานให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนและสะพาน

                    4. งานประมาณราคาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน

                    5. งานควบคุมพัสดุ งานบำรุงรักษาทางและสะพาน

                    6. งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณการเกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา

                    7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                 2.2งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ       มีหน้าที่

                    1. งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที่

                    2. งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ

                    3. งานประมาณราคาการบำรุงรักษาด้านสาธารณูปการอื่น ๆ

                    4. งานควบคุมพัสดุงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

                    5. งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง

                    7. งานออกแบบ เขียนแบบเกี่ยวกับงานไฟฟ้า

                    6. งานควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานไฟฟ้า

                    7. งานจัดสถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานไฟฟ้า

                    8. งานประมาณราคาเกี่ยวกับงานไฟฟ้า

                    9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

              3.  ฝ่ายสวนสาธารณะ   มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานบำรุงรักษาสวนสาธารณะ งานเรือนเพาะชำและขยายพันธ์   และงานตกแต่งเมืองและพื้นที่สาธารณะ   แบ่งออกเป็น

                    3.1  งานบำรุงรักษาสวนสาธารณะ     มีหน้าที่

                             1. งานควบคุมและบำรุงรักษาสวนสาธารณะ  ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขนาดใหญ่  เช่น สวนล้านนา ร.9, สวนบวกหาด, สวนกาญจนาภิเษก และสวนสาธารณะที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งมีลักษณะพื้นที่ตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป

                             2.  งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะขนาดเล็ก เช่น สวนบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สวนข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสวนสาธารณะอื่นๆ ซึ่งมีขนาดต่ำกว่าพื้นที่ 10 ไร่ลงมา

                             3. งานจัดหาพันธ์ไม้และขยายพันธ์ไม้ต่าง ๆ เพื่อไว้ใช้ในการตกแต่งในความรับผิดชอบของงานบำรุงรักษาสวนสาธารณะ

                             4. งานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                             5. งานจัดทำแผนงานปฏิบัติการประจำปี

                             6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                    3.2 งานเรือนเพาะชำและขยายพันธ์     มีหน้าที่

                             1. งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

                             2. งานจัดสร้าง ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ

                             3. งานประมาณราคาในการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ

                             4. งานประดับตกแต่งสถานที่เกี่ยวกับงานรัฐพิธี หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และส่วนราชการ

                             5. งานให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานอื่น

                             6. งานเพาะและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ รวมทั้งจัดหาพันธุ์ไม้เพื่อใช้ในการตกแต่งสวนสาธารณะ, สวนหย่อม และพื้นที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ

                             7. งานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

                             8. งานจัดทำแผนงานปฏิบัติการประจำปี

                             9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                    3.3 งานตกแต่งเมืองและพื้นที่สาธารณะ       มีหน้าที่

                             1. งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านภูมิทัศน์

                             2. งานวางโครงการ ทางด้านภูมิทัศน์เมืองเพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียว

                             3. งานจัดทำแผนปฏิบัติการดูแลรักษาและตกแต่งพื้นที่สีเขียวของเมือง

                             4. งานจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว

                             5. งานตกแต่งเมือง และพื้นที่ภูมิทัศน์

                             6. งานประมาณราคาก่อสร้างด้านสถาปัตย์

                             7. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่เกี่ยวกับงานของฝ่ายสวนสาธารณะ

                             8. งานจัดหาพันธุ์ไม้ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งเมืองและพื้นที่สาธารณะ

                             9. งานประเพณีงานประจำปี เช่น งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  งานลานนาพฤกษาชาติ  ฯลฯ

                             10. งานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง                      

11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          4.   ฝ่ายวิศวกรรมจราจร       มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์  วางแผนออกแบบ รวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่ายถนน ระบบการจราจรและขนส่ง การจัดให้มีและอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยด้านการจราจรและขนส่งในเขตพื้นที่     แบ่งออกเป็น

     4.1  งานวิเคราะห์และวางระบบจราจร   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                    1. การศึกษาปัญหาด้านการจราจรและขนส่ง วิเคราะห์วิจัย วางแผนและจัดทำโครงการเสนอแนะการพัฒนาการขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่

                    2. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผน

                    3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดเก็บสถิติข้อมูลการจราจรและขนส่ง สภาพและลักษณะการจราจรเพื่อประกอบการวางแผนจัดระเบียบการจราจร และเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางการพยากรณ์แนวโน้มของการจราจรและการขนส่งในพื้นที่ในอนาคต

                    4. การออกแบบรูปแบบการขนส่งประเภทต่าง ๆ    การออกแบบการจราจร    เช่น  การขยาย การต่อเชื่อมทาง การขยายทางร่วม ทางแยก การปิดเปิดเกาะกลางถนน การเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

                    5. การกำหนดมาตรฐานเพื่อจัดและควบคุมระบบการคมนาคมและขนส่งทางบก และทางน้ำ การควบคุมการจอดรถยนต์

                    6. การเสนอแนะมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้รถใช้ถนน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร

                    7. การวิเคราะห์ วางแผนด้านการคมนาคมและขนส่ง ด้านการจราจร การเสนอแนะมาตรการทางกฎหมาย เพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจร อันได้แก่ การเดินรถทางเดียว การห้ามจอดรถ การปรับปรุงเครื่องหมายจราจรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

                    8. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เพื่อนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์   วิจัยการจราจรมาดำเนินการร่วมกัน อันจะเป็นการวางระบบการจราจรและแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่

                    9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          4.2  งานสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร     มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                    1. การวางแผน และออกแบบด้านสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การควบคุมสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การติดตั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

                    2. การซ่อมบำรุง รักษา จัดทำ และติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์ถนน ได้แก่ ป้ายเครื่องหมายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ขอบทาง และอุปกรณ์ถนนที่เป็นเครื่องเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชน

                    3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

8.   ส่วนช่างสุขาภิบาล     ประกอบด้วย

1.  งานธุรการ    มีหน้าที่

                             1. งานสารบรรณ

                             2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ในการศึกษาดูงาน  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

                             3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

                             4. งานงบประมาณ, จัดทำแผนประจำปี

                             5. งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ

                             6. งานพัสดุ -ซื้อ -จ้าง

                             7. งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                             8. งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

                             9. งานรับเรื่องร้องเรียน

                             10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                    2. ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว    มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานสถานีขนถ่ายและโรงงานเตาเผาขยะติดเชื้อ    แบ่งออกเป็น

                    2.1  งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    มีหน้าที่

                             1. จัดหาที่ดิน สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์รวมการจัดการขยะโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่

                              2. สำรวจ ออกแบบ ระบบกำจัดขยะ

                             3. ควบคุม ดูแลระบบขนถ่ายขยะ

                             4. ควบคุม ดูแลระบบคัดแยกขยะ

                             5. ควบคุม ดูแลระบบทำปุ๋ย

                             6. ควบคุม ดูแลการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในการจัดการขยะ

                             7. เผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอย ให้ความรู้ บรรยายสรุปการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ  ให้แก่ผู้ศึกษาดูงาน

                             8. สนับสนุน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการมูลฝอย

                             9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                    2.2  งานสถานีขนถ่ายและโรงงานเตาเผาขยะติดเชื้อ       มีหน้าที่

                             1. รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

                             2. รับผิดชอบการปฏิบัติงานขนถ่ายขยะติดเชื้อและจัดการขยะติดเชื้อ

                             3. เผยแพร่ความรู้ด้านการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

                             4. สนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

                             5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          3.  ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ     มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ แบ่งออกเป็น

                    3.1 งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย      มีหน้าที่

                             1. งานรับน้ำเสียจากอาคาร สถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตควบคุมการบำบัดน้ำเสีย เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

                             2. งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร สถานประกอบการมิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น คู คลอง ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยน้ำทิ้งลงในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

                             3. งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง การตรวจสอบเอกสาร รวมทั้งการสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต

                             4. งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตท่อเชื่อม น้ำทิ้ง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม

                             5. งานดูแลรักษาบ่อบำบัดน้ำเสีย

                             6. งานดักขยะในบ่อสูบน้ำเสียในอาคาร

                             7. งานควบคุมการใช้เครื่องจักรกล อุปกรณ์การไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

                             8. งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สถานที่โรงบำบัดน้ำเสีย

                             9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                    3.2  งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ    มีหน้าที่

                             1. งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียและแหล่งน้ำตามธรรมชาติแหล่งน้ำต่าง ๆ

                             2. ควบคุมการเติมคลอรีน หลังจากบำบัดน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสียในน้ำเสียจากแหล่งอื่น ๆ

                             3. ควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในระบบน้ำเสีย

                             4. การตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย   น้ำทิ้ง    จากสถานประกอบการของเอกชนในรายที่น่าสงสัย หรือประชาชนร้องขอ

                             5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                    3.3 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ      มีหน้าที่

                             1. งานขุดลอกทำความสะอาด ท่อ ราง ทางระบายน้ำฝน ท่อระบายน้ำโสโครก และท่อน้ำทิ้ง

                             2. งานขุดลอกความตื้นเขิน แม่น้ำ คูคลอง

                             3. งานซ่อมแซมปรับปรุงฝา ท่อ/ราง ระบายน้ำ

                             4. งานดูแลทำความสะอาดทางน้ำอื่น ๆ และงานปรับปรุงทางระบายน้ำ

                             5. งานดักขยะในบ่อพัก และบ่อดักไขมัน

                             6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          4. กลุ่มงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง      มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานควบคุมคุณภาพอากาศและเสียง  และงานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม     แบ่งออกเป็น

                    4.1 งานควบคุมคุณภาพอากาศและเสียง     มีหน้าที่

                             1. จัดทำแผนการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

                             2. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประสานงาน การป้องกัน ควบคุม และแก้ไขมลพิษทางอากาศ รวมทั้งประเมินความเสียหายของคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

                             3. ติดตาม ตรวจสอบ ประมวลผลการดำเนินการป้องกันคุณภาพอากาศและเสียง

                             4. ดำเนินการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง

                             5. งานป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุรำคาญจากมลพิษทางอากาศและเสียง

                              6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                    4.2  งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม      มีหน้าที่

                             1. จัดทำแผนการสิ่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                             2. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประสานงาน การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                             3. สำรวจ และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ สถิติ ด้านสิ่งแวดล้อม

                             4. ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

                             5. รณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                             6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย