bullet bar สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพทั่วไป    ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ   ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ   ข้อมูลด้านสังคม

 

 bullet bar ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลนครเชียงใหม่
BD14981

ถนนภายในเขตเทศบาล มี ๔ ลักษณะ ประกอบด้วย
                              
           

          ๑. ถนนลาดยาง จำนวน ๕๒๖ สาย ความยาวทั้งสิ้น ๑๙๙.๑๑๕ กิโลเมตร
          ๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๗๓ สาย ความยาวทั้งสิ้น ๕๗.๙๙๒ กิโลเมตร
          ๓. บล๊อกคอนกรีต  จำนวน ๙ สาย ความยาวทั้งสิ้น ๑.๐๗ กิโลเมตร
          ๔. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ สาย ความยาวทั้งสิ้น ๐.๓๖๓ กิโลเมตร
BD14981 สะพานและสะพานลอยคนข้ามภายในเขตเทศบาล
          ๑.สะพานข้ามแม่น้ำปิง จำนวน ๖ แห่ง ประกอบด้วย
          - สะพานเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ - สะพานนครพิงค์
          - สะพานนวรัฐ - สะพานจันทร์สม
          - ขัวเหล็ก - สะพานเม็งราย
                     
          ๒.สะพานข้ามคลองแม่ข่า จำนวน ๙ แห่ง ประกอบด้วย
          - ถนนรัตนโกสินทร์ - ถนนอัษฎาธร
          - ถนนวิชยานนท์ - ถนนหน้าโรงแรมปริ้นส์
          - ถนนช้างม่อย - ถนนท่าแพ
          - ถนนลอยเคราะห์ - ถนนศรีดอนชัย
          - ถนนระแกง  

          ๓.สะพานลอยคนข้าม จำนวน ๙ แห่ง ประกอบด้วย
          - หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่   - หน้าตลาดวโรรส
          - หน้าสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่  - หน้าตลาดต้นลำไย
          - หน้าโรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย - หน้าโรงเรียนมงฟอร์ตประถม
          - หน้าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ - หน้าโรงพยาบาลแมคคอมิค
          - หน้าสวนกาญจนาภิเษก (ถนนมหิดล)