สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพทั่วไป    ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ   ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ   ข้อมูลด้านสังคม

 

 ข้อมูลด้านสังคมของเทศบาลนครเชียงใหม่

การศึกษา  ศาสนา   ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  การสาธารณสุข   ชุมชน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ชุมชน
          ปัจจุบัน เทศบาลนครเชียงใหม่ประกอบด้วย ๔ แขวง โดยแต่ละแขวงจะมีชุมชนอยู่ใน เขตรับผิดชอบของตน โดยชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในปัจจุบันมีทั้งสิ้น ๙๗ ชุมชน ดังต่อไปนี้ 
ตารางแสดงชุมชนในเขตรับผิดชอบของแต่ละแขวงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

แขวงเม็งราย แขวงกาวิละ แขวงนครพิงค์ แขวงศรีวิชัย
๑. ชุมชนระแกง ๑. ชุมชนท่าสะต๋อย ๑. ชุมชนบ้านท่อ ๑. ชุมชนสวนดอก
๒. ชุมชนทิพย์เนตร ๒. ชุมชนต้นขาม ๒. ชุมชนแม่หยวก ๒. ชุมชนศรีวิชัย
๓. ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย ๓. ชุมชนเมืองกาย ๓. ชุมชนเมืองลัง ๓. ชุมชนวัดโลกโมฬี
๔. ชุมชนฟ้าใหม่ประตูก๊อม ๔. ชุมชนเมืองสาตรหลวง ๔. ชุมชนศรีมงคล ๔. ชุมชนช่างแต้ม
๕. ชุมชนแม่ขิง ๕. ชุมชนเมืองสาตรน้อย ๕. ชุมชนป่าตัน ๕. ชุมชนสามัคคีพัฒนา
๖. ชุมชน ๕ ธันวา ๖. ชุมชนใจแก้ว ๖. ชุมชนหมู่บ้านเทียมพร ๖. ชุมชนป่าห้า
๗. ชุมชนลอยเคราะห์ ๗. ชุมชนหนองหอย ๗. ชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า ๗. ชุมชนเอราวัณซอย ๔
๘. ชุมชนป่าพร้าวนอก ๘. ชุมชนขนส่งซอย ๙ ๘. ชุมชนเชียงมั่น ๘. ชุมชนคูปู่ลุน
๙. ชุมชนกำแพงงาม ๙. ชุมชนรถไฟ ๙. ชุมชนป่าเป้า ๙. ชุมชนแจ่งหัวริน
๑๐.ชุมชนศาลาแดง ๑๐.ชุมชนเคหะชุมชน ๑๐.ชุมชนล่ามช้าง ๑๐.ชุมชนอินทนิล
๑๑.ชุมชนธาตุคำ ๑๑.ชุมชนศรีปันครัว ๑๑.ชุมชนศรีลานนา ๑๑.ชุมชนทานตะวัน
๑๒.ชุมชนวัดดาวดึงษ์ ๑๒.ชุมชนบ้านเด่น ๑๒.ชุมชนป่าแพ่ง-วังสิงห์คำ ๑๒.ชุมชนบวกหาด
๑๓.ชุมชนวัดนันทาราม ๑๓.ชุมชน ๑๒ สิงหา ๑๓.ชุมชนเชียงยืน ๑๓.ชุมชนหมื่นเงินกอง
๑๔.ชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลาย ๑๔.ชุมชนหนองเส้ง ๑๔.ชุมชนหมู่บ้านอุ่นอารี ๑๔.ชุมชนพวกแต้ม
๑๕.ชุมชนพวกเปียร่วมใจพัฒนา ๑๕.ชุมชนบ้านใหม่ ๑๕.ชุมชนข่วงสิงห์พัฒนา ๑๕.ชุมชนควรค่าม้า
๑๖.ชุมชนช่างฆ้อง ๑๖.ชุมชนบ้านแพะ ๑๖.ชุมชนวัดชมภูช้างม่อย ๑๖.ชุมชนเจดีย์ปล่อง
๑๗.ชุมชนวัดศรีปิงเมือง ๑๗.ชุมชนศรีสร้อยทรายมูล ๑๗.ชุมชนวัดเชตวัน ๑๗.ชุมชนพระเจ้าเม็งรายสามัคคี
๑๘.ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ๑๘.ชุมชนหนองประทีป ๑๘.ชุมชนป้านปิง  
๑๙.ชุมชนชัยมงคลบ้านเม็ง ๑๙.ชุมชนหนองป่าครั่ง ๑๙.ชุมชนหลิ่งกอก  
๒๐.ชุมชนวัดพันอ้น ๒๐.ชุมชนบ้านวัดเกตุ ๒๐.ชุมชนบ้านเอื้ออาทรป่าตัน  
๒๑.ชุมชนช้างคลาน ๒๑.ชุมชนวัดกู่คำ    
๒๒.ชุมชนหมื่นตูม ๒๒.ชุมชนสันป่าข่อย    
๒๓.ชุมชนวัดท่าขาว ๒๓.ชุมชนสันนาลุง    
๒๔.ชุมชนทิพรัตน์วิลล่า ๒๔.ชุมชน ร.๗ พัน ๑    
๒๕.ชุมชนเชียงใหม่แลนด์ ๒๕.ชุมชนฟ้าฮ่าม    
๒๖.ชุมชนอินทรนุรักษ์ ๒๖.ชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า    
๒๗.ชุมชนวัดทรายมูลเมือง ๒๗.ชุมชนการเคหะหนองหอย๒    
๒๘.ชุมชนวัดศรีดอนไชย-
     เจริญประเทศ
๒๘.ชุมชนการเคหะหนองหอย๑    
๒๙.ชุมชนบ้านเวียงทอง  ๒๙.ชุมชนบ้านเด่นพัฒนา    
       


ที่มา : งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่