สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพทั่วไป    ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ   ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ   ข้อมูลด้านสังคม

 

 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครเชียงใหม่

 พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

           "พื้นที่สีเขียว" หมายถึง พื้นที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพืชพรรณที่ปลูกบนดินที่ซึมน้ำ หมายรวมถึงพื้นที่สีเขียวในเมืองและนอกเขตเมือง อาจเป็นพื้นที่สาธารณะหรือเอกชนที่สาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน์ พื้นที่อรรถประโยชน์ เช่น พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณพื้นที่แนวกันชน พื้นที่สีเขียวในสถาบันต่างๆ พื้นที่ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติอันเป็นถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงพื้นที่ชายหาด พื้นที่ริมน้ำ พื้นที่ที่เป็นริ้วยาวตามแนวเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ
และแนวทางสาธาณูปการต่างๆ หรือพื้นที่อื่นๆ เช่นพื้นที่สีเขียวที่ปล่อยรกร้าง พื้นที่สีเขียวที่ถูกรบกวนสภาพธรรมชาติและพื้นที่สีเขียว
ที่มีการใช้ประโยชน์ผสมผสานกัน 

เทศบาลนครเชียงใหม่จำแนกพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ความรับผิดชอบออกเป็น  4 ประเภท
(1) พื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน์ มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 0.44 ตารางกิโลเมตร
(2) พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ 0.78 ตารางกิโลเมตร
(3) พื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 0.03 ตารางกิโลเมตร
(4) พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาว 0.03 ตารางกิโลเมตร
รวมพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 0.78 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.94 ของพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่
ซึ่งเมื่อเทียบกับการใช้พื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการกับจำนวนประชากรตามทะเบียนแล้วพบว่า
เฉลี่ยมีพื้นที่สีเขียว 3 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานที่จะต้องมี 4 ตารางเมตรต่อคน
ทั้งนี้ ยังไม่ได้รวมประชากรที่เข้ามาใช้บริการ               

พื้นที่สีเขียวที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จำแนกออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 

๑. พื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน์ มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ ๐.๔๔ ตารางกิโลเมตร

สถานที่

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 
(ตร.ม.)

สถานที่

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 
(ตร.ม.)

๑. สวนล้านนา ร.๙

๒๔๐,๐๐๐

๙. สวนกาญจนาภิเษก

๑๖,๐๐๐

๒. สวนหย่อมเชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ

๒,๔๐๐

๑๐. สวนหย่อมบ้านพักวิทยาลัยนาฎศิลป์เก่า

๔,๗๐๐

๓. สวนหย่อมตลาดต้นลำไย

๔,๘๐๐

๑๑. สวนหย่อมหน้าจวนผู้ว่าราชการเชียงใหม่

๒,๔๐๐

๔. สะพานนวรัฐด้านทิศตะวันตก

๒๐

๑๒. สวนหย่อมหน้าสุสานหายยา

๓,๖๐๐

๕. หน้าสวนบวกหาด

๒๐,๑๑๖

๑๓. สวนรถไฟ

๗๕,๒๐๐

๖. สวนหย่อมซอยเจดีย์ปล่อง

๔๐๐

๑๔. สวนบ้านเด่น

๑๖,๐๐๐

๗. สวนรุกขชาติ (สวนสุขภาพห้วยแก้ว)

๔๙,๖๐๐

๑๕. สวนหย่อมถนนระแกง

๑,๖๖๐

๘. สวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ

๘,๐๐๐

   
ที่มา : ฝ่ายสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา สำนักการช่าง  

๒. พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ ๐.๗๘ ตารางกิโลเมตร

สถานที่

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 
(ตร.ม.)

สถานที่

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 
(ตร.ม.)

๑. สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

๓๐,๐๐๐

๑๖. สวนหย่อมประตูสวนดอก

๑,๔๐๐

๒. ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

๔๘,๐๐๐

๑๗. สวนหย่อมประตูสวนปรุง

๑,๒๐๐

๓. อนุสาวรีย์ช้างเผือกและสวนหย่อม

๒๐๐

๑๘. แจ่งศรีภูมิ

๑,๖๐๐

๔. สวนหย่อมหน้าวัดสวนดอก

๔,๘๐๐

๑๙. แจ่งกะต๊ำ

๑,๐๐๐

๕. สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

๑,๕๒๔

๒๐. แจ่งหัวริน

๑,๖๐๐

๖. สวนหย่อมหน้าวัดพระสิงห์

๘๕๖

๒๑. กุโบร์มุสลิมสันติธรรม

๑๔,๔๐๐

๗. สวนหย่อมอนุสาวรีย์พญาเม็งราย

๑๘๐

๒๒. สุสานหายยา

๗๓,๐๐๐

๘. สวนหย่อมศูนย์เยาวชน

๑,๓๗๒

๒๓. บ้านพักผู้ว่าราชการเชียงใหม่

๕,๐๐๐

๙. สุสานช้างเผือก

๕,๐๐๐

๒๔. อนุสาวรีย์ค่ายกาวิละ

๔,๘๐๐

๑๐. อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

๓,๔๔๐

๒๕. สุสานคริสเตียนหนองประทีป

๑,๐๐๐

๑๑. สุสานบ้านเด่น

๖,๐๐๐

๒๖. สวนหย่อมแจ่งกู่เฮือง

๔๐๐

๑๒. สนามกอล์ฟยิมนาคา

๖๐,๐๐๐

๒๗. ลานประตูท่าแพทางทิศใต้

๕,๐๐๐

๑๓. ประตูท่าแพ

๕,๒๐๐

๒๘. สวนหย่อมหน้าวัดนามวารี

๕๘

๑๔. สวนหย่อมประตูช้างเผือก

๔๐

๒๙. สวนหย่อมหน้าวัดโลกโมฬี

๕๕

๑๕. สวนหย่อมประตูเชียงใหม่

๑,๑๑๖

   
ที่มา : ฝ่ายสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา สำนักการช่าง

๓. พื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ ๐.๐๓ ตารางกิโลเมตร

สถานที่

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 
(ตร.ม.)

สถานที่

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 
(ตร.ม.)

๑. ภูมิทัศน์ลำคูไหว

๑๒๐

๒. ภูมิทัศน์คลองแม่ข่า

๓๑,๒๐๐

ที่มา : ฝ่ายสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา สำนักการช่าง(ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙) 

๔. พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาว มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ ๐.๐๓ ตารางกิโลเมตร

สถานที่

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ
(ตร.ม.)

สถานที่

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ
(ตร.ม.)

๑. แม่น้ำปิงฝั่งทิศตะวันตก

๑๖

๒๗. เกาะกลางแจ่งศรีภูมิ

๕๕๐

๒. ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน

๑,๒๐๐

๒๘. เกาะกลางแจ่งกะต๊ำ

๖๐

๓. Local Road ใกล้สถานีรถไฟ

๒๙. เกาะกลางแจ่งกู่เฮือง

๒,๑๓๘

๔. สวนพักผ่อนเชิงสะพานนวรัฐ

๑,๐๐๘

๓๐. เกาะกลางถนนท่าแพ

๒๐

๕. ต้นไม้ริมฝั่งแม่น้ำปิง

๓,๒๐๐

๓๑. เกาะกลางสมเพชร

๓๕๐

๖. สวนหย่อมเชิงสะพานนวรัฐด้านทิศเหนือ

๔๐๐

๓๒. เกาะกลางหน้า ททท.

๔๔

๗. แม่น้ำปิงฝั่งทิศตะวันออก

๑,๖๗๒

๓๓. เกาะกลางประตูสวนดอก

๓๒

๘. เกาะกลางแจ่งหัวริน

๓๕

๓๔. เกาะกลางประตูสวนดอกแยกถนนสุเทพ

๑๓๕

๙. เกาะกลางประตูช้างเผือกด้านนอก

๒๕

๓๕. เกาะกลางแยกหน้าวัดเชียงยืน

๑๒

๑๐. เกาะกลางประตูช้างเผือกด้านใน

๓๑

๓๖. เกาะกลางแยกถนนวัวลาย

๘๐

๑๑. เกาะกลางวงเวียนหน้าสนามกีฬาเทศบาล

๕๙

๓๗. ถนนสุเทพ

๑,๕๐๐

๑๒. เกาะกลางแยกถนนลอยเคราะห์

๒๘

๓๘. ถนนอัษฎาธร

๘๐๐

๑๓.เกาะกลางสนามกีฬาเทศบาลหน้าวิทยาลัยพละ

๔๖

๓๙. ถนนรัตนโกสินทร์

๑,๘๐๐

๑๔. เกาะกลางแยกน้ำพุสมเพชร

๑๕๗

๔๐. ถนนเจริญเมือง

๑,๖๐๐

๑๕. เกาะกลางสี่แยกโรงเรียนบัวระวงค์

๒๔

๔๑. ถนนเลียบทางรถไฟ

๒๐๐

๑๖. เกาะกลางถนนสายสนามบิน

๒๐๐

๔๒. เกาะกลางตลาดทิพย์เนตร

๓๓

๑๗. เกาะกลางหน้าตลาดต้นลำไย

๑,๘๓๔

๔๓. เกาะกลางโรงแรมวโรรสแกนด์พาเลซ

๓๘

๑๘. สวนหย่อมสี่แยกเมืองสมุทร

๒๕

๔๔. เกาะกลางสวนแยกอัษฎาธร

๑๙. สามแยกป่าแพ่ง ถนนรัตนโกสินทร์

๒๕

๔๕. เกาะประตูสวนปรุง

๖๐

๒๐. สวนหย่อมห้าแยกสันติธรรม

๔๖. เกากลางหน้าโรงเรียนวัฒโนทัยฯ

๒๘

๒๑. ถนนทางเข้าสนามบิน

๒๐๐

๔๗. ถนนวังสิงห์คำ

๕๐

๒๒. ถนนมหิดล

๑๕๐

๔๘. ถนนวิชยานนท์

๒๐

๒๓. ถนนห้วยแก้ว

๒,๕๐๐

๔๙. ถนนบุญเรืองฤิทธิ์

๑,๐๐๐

๒๔. ถนนแก้วนวรัฐ

๘๐๐

๕๐. ถนนศรีดอนชัย

๒๐๐

๒๕. ถนนท่าแพ

๑,๐๐๐

๕๑. ภูมิทัศน์สี่แยกรินคำ

๑,๐๐๐

๒๖. ถนนช้างคลาน

๒,๐๐๐

   

ที่มา : ฝ่ายสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา สำนักการช่าง

 

 

พื้นที่สีเขียว   ขยะมูลฝอย    คุณภาพน้ำ   คุณภาพอากาศ