สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพทั่วไป    ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ   ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ   ข้อมูลด้านสังคม

 

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของเทศบาลนครเชียงใหม่

BD14981  งบประมาณ

            

revenue60 resize           

expenditure2560 resize         expenditure2560-1 resize   

 

 สถานธนานุบาล
          เทศบาลนครเชียงใหม่ มีสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ๔ แห่ง ซึ่งเปิดให้บริการด้านการเงินแก่ประชาชนที่มีความต้องการด้านการเงินระยะสั้น
มีผู้ใช้บริการจำนวนมากในแต่ละปี

Pavement resize

ที่มา : สถานธนานุบาล ๑, ๒, ๓,๔ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

สถิติต่างๆของเทศบาลนครเชียงใหม่     

people56-60 resize

ID-card60 resize