bullet bar สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ   ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ   ข้อมูลด้านสังคม อัตรากำลัง ข้อมูลด้านการคลัง พระราชบัญญัติเทศบาล ฐานข้อมูลท่องเที่ยว

 

  bullet bar สภาพทั่วไปของเทศบาลนครเชียงใหม่
BD14981  ที่ตั้งและลักษณะของชุมชน
          ชุมชนเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงตอนกลางเชิงดอยสุเทพ มีแม่น้ำปิงไหลผ่านใจกลางเมืองในแนวเหนือ - ใต้ ชุมชนดั้งเดิมหรือบริเวณเมืองเก่าตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ต่อมาเมื่อชุมชนได้พัฒนาให้มีความเจริญขึ้น โดยมีการขยายตัวข้ามแม่น้ำปิงมาทางฝั่งตะวันออก และภายหลังจากที่ได้มีการตัดถนนอ้อมเมือง ชุมชนได้พัฒนาออกไปหลายทิศทางตามเส้นทางคมนาคม และโครงข่ายสาธารณูปโภค ธุรกิจการพัฒนาที่ดินและที่พักอาศัยได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก สภาพที่แท้จริงของชุมชนเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันไม่ได้คงอยู่แต่เฉพาะในเขตเทศบาลเท่านั้น แต่ได้ขยายออกไปตามบริเวณชานเมืองและชนบทโดยรอบ
BD14981  อาณาเขต
          เทศบาลนครเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
                    ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมือง ตำบลสันผีเสื้อ และอำเภอแม่ริม
                    ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองหอย และตำบลป่าแดด
                    ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองป่าครั่ง และตำบลฟ้าฮ่ามบางส่วน
                    ทิศตะวันตก ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติ ป่าดอยสุเทพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
BD14981  พื้นที่รับผิดชอบ
          เทศบาลนครเชียงใหม่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๔๐.๒๑๖ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๑๔ ตำบลในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ คือ ตำบลหายยา ตำบลช้างม่อย ตำบลศรีภูมิ ตำบลวัดเกต ตำบลช้างคลาน ตำบลพระสิงห์ ตำบลสุเทพบางส่วน ตำบลป่าแดดบางส่วน ตำบลหนองป่าครั่งบางส่วน ตำบลท่าศาลาบางส่วน ตำบลป่าตัน ตำบลหนองส่วนบางส่วนและตำบลช้างเผือกบางส่วน
BD14981  แผนที่
                               map1
คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

BD14981  จำนวนประชากร

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ตามทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2554 - 2559

 พ.ศ.

 ชาย

 หญิง

 รวม

 จำนวนบ้าน

 2554

 64,493

 73,300

 137,793

 76,816

 2555

 63,472

 72,286

 135,758

 78,138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล


            ประชากรในปี พ.ศ. 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่มีประชากรรวม 0 คน และจำนวนบ้าน 0 หลังคาเรือน
เมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง พบว่า จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎรมีแนวโน้มหดตัวลง ขณะที่จำนวนบ้านมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ นอกจากจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎรแล้ว ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพ
นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว แรงงานต่างด้าว/ต่างถิ่น ซึ่งเป็นประชากรที่เข้ามาใช้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
โดยประชากรกลุ่มนี้ยังไม่มีการสำรวจจำนวนที่แน่ชัด 


 

 bullet bar อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ มีบุคลากรปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น 1,382 คน โดยแยกเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 407 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 64 คน และพนักงานจ้าง จำนวน 911 คน
รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงจำนวนบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อไปนี้

หน่วยงาน

พนักงาน

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง

รวมพนักงาน

จ้าง

รวม

ตามภารกิจ

ทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล

70
9  104  69 173  252

สำนักการคลัง

35
 5  12  40

 52

 91

สำนักการช่าง

-ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

17

21

 2

1

 15

3

 7

 4

22

 7

 41

 29

-ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

19  -  12  6  18  37

-ส่วนการโยธา

23
 11  40  81  121  155

-ส่วนช่างสุขาภิบาล

21
 5  33  39  72  98

สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

84
 9  41  42  83  176

กองวิชาการและแผนงาน

30
 3  23  33  56  89

สำนักการศึกษา

24
 5  28  30  58  87

กองสวัสดิการสังคม

9
 1  7  -  7  17

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

2

-

-

-

-

2

แขวงนครพิงค์

12
 2  12  40  52  66

แขวงกาวิละ

13
 1  20  43  63  77

แขวงศรีวิชัย

14
 5  24  31  55  74

แขวงเม็งราย

13
 6  22  50  72  91

รวม

407
 64  396 515  911 1,382

ที่มา: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

 

  ฐานข้อมูลท่องเที่ยว

" ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์ " 

เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อยู่กระจัดกระจายกัน


ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ได้จัดแบ่งตามเส้นทางหลวง

ดังต่อไปนี้เชียงใหม่

อำเภอเมือง เชียงใหม่
วัดสวนดอก
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดสวนดอก  
ท่องเที่ยว
เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เสาหลักเมือง (ข้างใน)  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดพระสิงห์ ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์  
ท่องเที่ยว
วัดเจดีย์หลวง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ยอดเจดีย์หักโค่นลง  
ท่องเที่ยว
วัดเชียงมั่น
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดเชียงมั่น  
ท่องเที่ยว
วัดตำหนัก
 
วัดกู่เต้า
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เจดีย์คล้ายผลแตงโมงเรียงซ้อนกัน  
ท่องเที่ยว
วัดเจ็ดยอด
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เจดีย์เจ็ดยอด  
ท่องเที่ยว
วัดแสนฝาง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดแสนฝาง (ศิลปแบบพม่า)  
ท่องเที่ยว
เวียงกุกาม cool!
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดปู่เปี้ย  
ท่องเที่ยว
วัดเจดีย์เหลี่ยม(เจดีย์กู่คำ)
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
วัดอุโมงค์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดอุโมงค์  
ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่  
ท่องเที่ยว
ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  กาดสวนแก้ว  
ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
สนามบิน เชียงใหม่
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
วัดพันเตา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
วัดมหาวัน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
   
  เส้นทางสายตะวันตก (ทางหลวง 1004)
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระธาตุดอยสุเทพ  
ท่องเที่ยว
สวนรุกขชาติห้วยแก้ว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำตกห้วแก้ว  
ท่องเที่ยว
สวนสัตว์เชียงใหม่
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หมีแพนด้า  
ท่องเที่ยว
พระตำหนักภูพิงค์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ป้ายหน้าพระตำหนักภูพิงค์  
ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
ศูนย์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวม้ง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
   
     
  เส้นทางสายตะวันตกเฉียงใต้ (ทางหลวง 108)
หมู่บ้านทำเครื่องเงิน
 
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
 
โรงงานทำเครื่องเคลือบดินเผา
 
โรงงานทำเครื่องเขิน
 
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง
 
บ้านถวาย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  บ้านถวาย  
ท่องเที่ยว
เวียงท่ากาน
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
วัดพระบรมธาตุศรีจอมทอง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  โบสถ์วัดพระธาตุศรีจอมทอง  
ท่องเที่ยว
วัดพระธาตุดอยน้อย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระธาตุดอยน้อย  
ท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ยามเย็น....บนยอดดอยอินทนนท์  
ท่องเที่ยว
หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก
 
วัดพุทธเอิ้น
 
บ้านไร่ไผ่งาม
 
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เขาช่องขาด ที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง  
ท่องเที่ยว
หน่วยพัฒนาต้นน้ำที่ 6 (แม่โถ)
 
ทะเลสาบดอยเต่า
 
น้ำตกวชิรธาร
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
น้ำตกแม่กลาง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
น้ำตกแม่ยะ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 
น้ำตกสิริภูมิ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
บ้านร้อยอันพันอย่าง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
อุทยานล้านนา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
กฤษดาดอย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
โครงการหลวงห้วยผักไผ่
 
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
วัดท่ากาน
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 
     
เส้นทางสายเหนือ (ทางหลวง 107 เชียงใหม่-ฝาง)
โรงงานไทยศิลาดล
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  โรงงานไทยศิลาดล  
ท่องเที่ยว
รอยัลปิง การ์เดนท์ แอนด์สอร์ท
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  รอยัลปิง การเด้นท์ รีสอร์ท  
ท่องเที่ยว
ศูนย์ฝึกช้างแตงดาว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
ถ้ำเชียงดาว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดถ้ำเชียงดาว  
ท่องเที่ยว
ดอยเชียงดาว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ยอดดอยเชียงดาว  
ท่องเที่ยว
วัดถ้ำตับเต่า
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ทางเข้าถ้ำ  
ท่องเที่ยว
โครงการหลวงห้วยลึก
ป่าเกี๊ยะ(แม่ตะมาน)
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ล่อแพแม่ตะมาน  
ท่องเที่ยว
ดอยอ่างขาง cool!
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ดอยอ่างขาง  
ท่องเที่ยว
ดอยผาหลวง ผ้าห่มปก
 
บ่อน้ำร้อนฝาง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำพุร้อนฝาง  
ท่องเที่ยว
ดอยปู่หมื่น
 
วัดท่าตอน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดท่าตอน รอยต่อสองจังหวัด เชียงราย-เชียงใหม่  
ท่องเที่ยว
 
ท่าตอน-เชียงราย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  แม่น้ำกก...เริ่มต้นล่องแก่งท่าตอน-เชียงราย...ที่นี่  
ท่องเที่ยว
 
     
เส้นทางหลวง 1096 แม่ริม-สะเมิง แยกจากทางหลวง 107
ฟาร์มกล้วยไม้และผีเสื้อสายน้ำผึ้ง
 
สวนกล้วยไม้เมาท์เท่น ออคิด
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  สวนกล้วยไม้ เมาท์เท่นออคิด  
ท่องเที่ยว
ฟาร์มงูแม่สา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ทางเข้าฟาร์มงูแม่สา  
ท่องเที่ยว
แม่สาเฮ้าส์ไปรเวทคอลเล็คชั่น
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เรือนไม้  
ท่องเที่ยว
สวนกล้วยไม้แม่แรม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  สวนกล้วยไม้แม่แรม  
ท่องเที่ยว
น้ำตกแม่สา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ทางเข้าน้ำตกแม่สา  
ท่องเที่ยว
ฟาร์มผีเสื้อแม่สา
 
การแสดงของช้าง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
 
แม่สาวาเลย์ cool!
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Maesa Valley Resort  
ท่องเที่ยว
พระตำหนักดาราภิรมย์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระตำหนักดาราภิรมย์  
ท่องเที่ยว
เอราวัณรีสอร์ท
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
หมู่บ้านควายไทย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หมู่บ้านควายไทย  
ท่องเที่ยว
น้ำตกตาดหมอก
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำตกตาดหมอก  
ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน  
ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พิพิธภัณฑชาวเขา  
ท่องเที่ยว
บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่
น้ำตกแม่ยิ้ม
     
  เส้นทางหลวง 1095 แม่มาลัย-ปาย แยกจากทางหลวง 107
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  จุดชมวิวห้วยน้ำดัง  
ท่องเที่ยว
โป่งเดือดป่าแป๋
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำพุร้อนที่สูงที่สุดในประเทศไทย  
ท่องเที่ยว
น้ำตกหมอกฟ้า
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำตกหมอกฟ้า  
ท่องเที่ยว
ม่อนอังเกตุ
 
 ห้วยน้ำรู(สามหมื่น)
 
 ป่าสนบ้านวัดจันทร์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ป่าสนวัดจันทร์  
ท่องเที่ยว
     
  เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ทางหลวง 1001 เชียงใหม่-พร้าว)
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  อ่างเก็บน้ำแม่งัด  
ท่องเที่ยว
วัดดอยแม่ปั๋ง
 
 
     
เส้นทางสายตะวันออก (ทางหลวง 118 และ 1006)
หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  การทำร่มบ่อสร้าง  
ท่องเที่ยว
วัดบวกครกหลวง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เจดีย์และวิหาร วัดบวกครกหลวง  
ท่องเที่ยว
กาดดารา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ทางเข้ากาดดารา  
ท่องเที่ยว
ถ้ำเมืองออน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ถ้ำเมืองออน  
ท่องเที่ยว
น้ำพุร้อนสันกำแพง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
รุ่งอรุณน้ำพุร้อน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  รุ่งอรุณน้ำพุร้อน  
ท่องเที่ยว
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เขื่อนแม่กวง  
ท่องเที่ยว
 
หนองบัวพระเจ้าหลวง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ท่องเที่ยว