สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพทั่วไป 
  ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ   ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ   ข้อมูลด้านสังคม

 

   สภาพทั่วไปของเทศบาลนครเชียงใหม่
 ที่ตั้งและลักษณะของชุมชน
          ชุมชนเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงตอนกลางเชิงดอยสุเทพ มีแม่น้ำปิงไหลผ่านใจกลางเมืองในแนวเหนือ - ใต้ ชุมชนดั้งเดิมหรือบริเวณเมืองเก่าตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ต่อมาเมื่อชุมชนได้พัฒนาให้มีความเจริญขึ้น โดยมีการขยายตัวข้ามแม่น้ำปิงมาทางฝั่งตะวันออก และภายหลังจากที่ได้มีการตัดถนนอ้อมเมือง ชุมชนได้พัฒนาออกไปหลายทิศทางตามเส้นทางคมนาคม และโครงข่ายสาธารณูปโภค ธุรกิจการพัฒนาที่ดินและที่พักอาศัยได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก สภาพที่แท้จริงของชุมชนเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันไม่ได้คงอยู่แต่เฉพาะในเขตเทศบาลเท่านั้น แต่ได้ขยายออกไปตามบริเวณชานเมืองและชนบทโดยรอบ
 อาณาเขต
          เทศบาลนครเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
                    ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมือง ตำบลสันผีเสื้อ และอำเภอแม่ริม
                    ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองหอย และตำบลป่าแดด
                    ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองป่าครั่ง และตำบลฟ้าฮ่ามบางส่วน
                    ทิศตะวันตก ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติ ป่าดอยสุเทพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
 พื้นที่รับผิดชอบ
          เทศบาลนครเชียงใหม่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๔๐.๒๑๖ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๑๔ ตำบลในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ คือ ตำบลหายยา ตำบลช้างม่อย ตำบลศรีภูมิ ตำบลวัดเกต ตำบลช้างคลาน ตำบลพระสิงห์ ตำบลสุเทพบางส่วน ตำบลป่าแดดบางส่วน ตำบลหนองป่าครั่งบางส่วน ตำบลท่าศาลาบางส่วน ตำบลป่าตัน ตำบลหนองส่วนบางส่วนและตำบลช้างเผือกบางส่วน
 แผนที่
                               map1
คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

สถิติการเข้ารับบริการทำบัตรประชาชน ประจำปี 2559

 

การให้บริการ จำนวนผู้รับบริการ (ราย)
สำนักทะเบียน (งานบัตรฯ) 18,381
เคาน์เตอร์ GCS. 10,240
แรงงานต่างด้าว 202
บุคคลพื้นที่สูง 10
บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน 5
รวมผู้มารับบริการ 28,838

 

 GCS

 

สถิติการจัดเก็บรายได้งานบัตรประชาชน ประจำปี 2559

 

รายได้สำนักทะเบียนฯ (งานบัตร) รายได้เคาน์เตอร์ GCS แรงงานต่างด้าว บุคคลพื้นที่สูง  บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน  รวมรายได้ทั้งหมด 
ธรรมเนียม ค่าปรับ คัดรับรอง ธรรมเนียม ค่าปรับ คัดทร.14 ถ่ายรูป ทร.38/1
156,450 54,610 1,400 48,980 7,300 560 2,880 4,040 340 300 276,860

 

 

 จำนวนประชากร

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ตามทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2553 - 2559

 พ.ศ.

 ชาย

 หญิง

 รวม

 จำนวนบ้าน

 2553

 66,036

 75,325

 141,361

 75,878

 2554

 64,493

 73,300

 137,793

 76,816

 2555

 63,472

 72,286

 135,758

 78,138

 2556

 63,075

 71,396

 134,471

 79,821

 2557

 62,345

 70,289

 132,635

 81,025

 2558

 62,035

 70,020

 132,055

 82,916

2559

63,036

68,055

131,091

86,657

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 เมษายน 2559


            ประชากรในปี พ.ศ. 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่มีประชากรรวม 131,091 คน และจำนวนบ้าน 86,657 หลังคาเรือน
เมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง พบว่า จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎรมีแนวโน้มหดตัวลง ขณะที่จำนวนบ้านมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ นอกจากจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎรแล้ว ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพ
นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว แรงงานต่างด้าว/ต่างถิ่น ซึ่งเป็นประชากรที่เข้ามาใช้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
โดยประชากรกลุ่มนี้ยังไม่มีการสำรวจจำนวนที่แน่ชัด 


กิจการสถานธนานุบาล

 

 Pawnshop1

สถานธนานุบาล 1 (ท่าแพ)
จำนำ 39,235 ราย 745,098,500.00
บาท
ไถ่ถอน 37,117 ราย 712,286,550.00 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ 25,108,954.00 บาท
กำไรทรัพย์หลุดจำนำ 2,505,655.00

บาท

 

 Pawnshop2

สถานธนานุบาล 2 (ประตูช้างเผือก)
จำนำ    38,349
ราย  681,123,450.00 บาท
ไถ่ถอน  37,589 ราย 676,449,100.00
บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ    23,351,138.50 บาท
กำไรทรัพย์หลุดจำนำ    2,626,660.00 บาท

 

 

 

Pawnshop3

สถานธนานุบาล 3 (ประตูเชียงใหม่)
จำนำ 55,971
ราย 993,502,840.00 บาท
ไถ่ถอน 54,533 ราย 978,640,240.00 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ 34,903,059.50 บาท
กำไรทรัพย์หลุดจำนำ 3,216,407.00 บาท

 

 

 

 Pawnshop4

 

สถานธนานุบาล 4 (ข้างอำเภอเมือง)
จำนำ 4,376
ราย 68,481,700.00 บาท
ไถ่ถอน 2,924 ราย 45,610,100.00 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ 1,197,799.75 บาท
กำไรทรัพย์หลุดจำนำ 58,405.00 บาท