เว็บลิงค์ เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลช้างเผือก
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ
เทศบาลตำบลแม่ข่า
เทศบาลตำบลแม่อาย
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว 
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เทศบาลตำบลสันกำแพง
เทศบาลตำบลต้นเปา
 เทศบาลตำบลอมก๋อย
 เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 เทศบาลตำบลสันป่าตอง
 เทศบาลตำบลบ้านกาด
 เทศบาลตำบลไชยปราการ
 เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 เทศบาลตำบลเวียงฝาง
  เทศบาลตำบลสันมหาพน
 เทศบาลตำบลเมืองงาย
 เทศบาลตำบลเชียงดาว
 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
 เทศบาลเมืองแกนพัฒนา
  เว็บลิงค์ ที่น่าสนใจ
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
ตำบลดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต
ชมรมนิติกร อปท.
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น 
ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
กลุ่มเพื่อนพนักงานจัดเก็บฯ
ชมรมจัดเก็บรายได้ อปท.
กลุ่มเพื่อนนักวิชาการศึกษาฯ
กลุ่มช่างอบต.
ชมรมช่างโยธา อปท.
ชมรมช่างโยธา
กรมส่งเสริมฯ
กรมป้องกันและบรรเทาฯ
 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า.
สำนักงบประมาณ  
คณะกรรมการกฤษฎีกา
 ก.พ.ร.
กรมบัญชีกลาง 
ราชกิจจานุเบกษา