คู่มือประชาชน

 

ข้อที่๑ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  Download
ข้อที่2  002การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  Download
ข้อที่3  003การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  Download
ข้อที่4  004การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  Download
ข้อที่5  005การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ  Download
ข้อที่6 006การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน  Download
ข้อที่7  007การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคล0ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติแ  Download
ข้อที่8  008การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  Download
ข้อที่9  009การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  Download
ข้อที่10  010การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่  Download
ข้อที่11  011การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก -เด็กชาย- เป็น -นาย- และจาก -เด็กหญิง- เป็น -น.ส.-%29  Download
ข้อที่12  012การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  Download
ข้อที่13  013การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน  Download
ข้อที่14  014การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว  Download
ข้อที่15  015การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น  Download
ข้อที่16  016การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ Download
ข้อที่17  017การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ Download
ข้อที่18  018การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ Download
ข้อที่19  019การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ  Download
ข้อที่20  020การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย  Download
ข้อที่21 021การขอเลขที่บ้าน  (1)  Download
ข้อที่22  022การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว  Download
ข้อที่23  023การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ Download
ข้อที่24  024การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ  Download
ข้อที่25  025การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  Download
ข้อที่26  026การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน  Download
ข้อที่27  027การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย  Download
ข้อที่28  028การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน  Download
ข้อที่29  029การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร  Download
ข้อที่30  030การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย  Download
ข้อที่31  031การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม  Download
ข้อที่32  032การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสั  Download
ข้อที่33  033การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน  Download
ข้อที่34  034การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพ  Download
ข้อที่35  035การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย (1)  Download
ข้อที่36  036การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย  (1)  Download
ข้อที่37  037การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ  Download
ข้อที่38  038การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย  Download
ข้อที่39  039การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด  Download
ข้อที่40  040การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว %28Certificate of Identity%29  Download
ข้อที่41  041การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด ห  Download
ข้อที่42  042การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต  Download
ข้อที่43  043การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง  Download
ข้อที่44  044การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน  Download
ข้อที่45  045การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น  Download
ข้อที่46  046การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน  Download
ข้อที่47  047การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง  Download
ข้อที่48  048การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด  Download
ข้อที่49  049การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น  Download
ข้อที่50  050การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน  Download
 ข้อที่51  051การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ  Download
 ข้อที่52  052การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร  Download
 ข้อที่53  053การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ  Download
 ข้อที่54  054การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น  Download
 ข้อที่55  055การรับแจ้งการตายเกินกำหนด  (1)  Download
 ข้อที่56  056การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น  Download
 ข้อที่57  057การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม  Download
 ข้อที่58  058การรับแจ้งการย้ายเข้า  Download
 ข้อที่59  059การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด  Download
 ข้อที่60  060การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ  Download
 ข้อที่61  061การรับแจ้งการย้ายปลายทาง  Download
 ข้อที่62  062การรับแจ้งการย้ายออก  Download
 ข้อที่63  063การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง  Download
 ข้อที่64  064การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า  Download
 ข้อที่65  065การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน  Download
 ข้อที่66  066การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง %2  Download
ข้อที่67  067การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  Download
ข้อที่68  068การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี  Download
ข้อที่69  069การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20%2F1  Download
ข้อที่70  070การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง  Download
ข้อที่71  071การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล  Download
ข้อที่72  072การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบ  Download
ข้อที่73  073การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499  Download
ข้อที่74  074การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ  Download
ข้อที่75  075การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  Download
ข้อที่76  076การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  Download
ข้อที่77  077การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  Download
ข้อที่78  078การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  Download
ข้อที่79  079การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  Download
ข้อที่80  080การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  Download
ข้อที่81  081การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34  Download
ข้อที่82  082การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  Download
ข้อที่83  083การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33  Download
ข้อที่84  084การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  Download
ข้อที่85  085การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Download
ข้อที่86  086การแจ้งขุดดิน  Download
ข้อที่87  087การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  Download
ข้อที่88  088การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  Download
ข้อที่89  089การแจ้งถมดิน  Download
ข้อที่90  090การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  Download
ข้อที่91  091การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  Download
ข้อที่92  092การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  Download
ข้อที่93  093การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2  Download
ข้อที่94  094การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี  Download
ข้อที่95  095การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี  Download
ข้อที่96  096การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  Download
ข้อที่97  097การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  Download
ข้อที่98  098การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  Download
ข้อที่99  099การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  Download
ข้อที่100  100การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  Download
ข้อที่101  101การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน  Download
ข้อที่102  102การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Download
ข้อที่103  103การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Download
ข้อที่104  104การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Download
ข้อที่105  105การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  Download
ข้อที่106  106การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  Download
ข้อที่107  107การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  Download
 ข้อที่108  108การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  Download
ข้อที่109  109การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป  Download
ข้อที่110  110การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  Download
ข้อที่111  111การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ  Download
ข้อที่112  112การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป  Download
ข้อที่113  113การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  Download
ข้อที่114  114การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  Download
ข้อที่115  115การขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ฆจส.2  Download
ข้อที่116  116การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  Download
ข้อที่117  117การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  Download
ข้อที่118  118การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป  Download
ข้อที่119  119การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  Download
ข้อที่120  120การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป  Download
ข้อที่121  121การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  Download
ข้อที่122  122การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม  Download
ข้อที่123  123การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Download
ข้อที่124  124การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม  Download
ข้อที่125  125การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่  Download
ข้อที่126  126การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  Download
ข้อที่127  127การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Download
ข้อที่128  128การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2551  Download
ข้อที่129  129การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  Download
ข้อที่130  130การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง  Download
ข้อที่131  131การรับชำระภาษีป้าย  Download
ข้อที่132  132การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  Download
ข้อที่133  133การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  Download
ข้อที่134  134การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน  Download
ข้อที่135  135การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  Download
ข้อที่136  136การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  Download
ข้อที่137  137การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 1 %3A ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต%29  Download
ข้อที่138  138การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 2 %3A ขั้นตอนออกใบอนุญาต%29  Download
ข้อที่139  139การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 1 %3A ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต%29  Download
ข้อที่140 140การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต  Download
ข้อที่141  141 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ  Download
ข้อที่142  142 การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  Download
ข้อที่143  143 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  Download
ข้อที่144  144การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  Download
ข้อที่145 145การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง  Download