คู่มือประชาชน(สำหรับลดขั้นตอน)

 

ข้อที่๑ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  Download
ข้อที่๒ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  Download
ข้อที่๓ การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  Download
ข้อที่๔ การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  Download
ข้อที่๕ การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ  Download
ข้อที่๖ การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน  Download
ข้อที่๗ การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคล๐ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  Download
ข้อที่๘ การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  Download
ข้อที่๙ การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  Download
ข้อที่๑๐ การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่  Download
ข้อที่๑๑ การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก -เด็กชาย- เป็น -นาย- และจาก -เด็กหญิง- เป็น -น.ส.-  Download
ข้อที่๑๒ การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  Download
ข้อที่๑๓ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน  Download
ข้อที่๑๔ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว  Download
ข้อที่๑๕ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น  Download
ข้อที่๑๖ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ Download
ข้อที่๑๗ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ Download
ข้อที่๑๘ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ Download
ข้อที่๑๙ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ  Download
ข้อที่๒๐ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย  Download
ข้อที่๒๑ การขอเลขที่บ้าน  (๑)  Download
ข้อที่๒๒ การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว  Download
ข้อที่๒๓ การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ Download
ข้อที่๒๔ การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ  Download
ข้อที่๒๕ การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  Download
ข้อที่๒๖ การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน  Download
ข้อที่๒๗ การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย  Download
ข้อที่๒๘ การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน  Download
ข้อที่๒๙ การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร  Download
ข้อที่๓๐ การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย  Download
ข้อที่๓๑ การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม  Download
ข้อที่๓๒ การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสั  Download
ข้อที่๓๓ การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน  Download
ข้อที่๓๔ การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพ  Download
ข้อที่๓๕ การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย (๑)  Download
ข้อที่๓๖ การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย  (๑)  Download
ข้อที่๓๗ การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ  Download
ข้อที่๓๘ การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย  Download
ข้อที่๓๙ การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด  Download
ข้อที่๔๐ การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity  Download
ข้อที่๔๑ การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด  Download
ข้อที่๔๒ การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต  Download
ข้อที่๔๓ การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง  Download
ข้อที่๔๔ การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน  Download
ข้อที่๔๕ การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น  Download
ข้อที่๔๖ การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน  Download
ข้อที่๔๗ การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง  Download
ข้อที่๔๘ การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด  Download
ข้อที่๔๙ การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น  Download
ข้อที่๕๐ การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน  Download
ข้อที่๕๑ การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ  Download
ข้อที่๕๒ การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร  Download
ข้อที่๕๓
การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ  Download
ข้อที่๕๔
การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น  Download
ข้อที่๕๕ การรับแจ้งการตายเกินกำหนด  (๑)  Download
ข้อที่๕๖ การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น  Download
ข้อที่๕๗ การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม  Download
ข้อที่๕๘ การรับแจ้งการย้ายเข้า  Download
ข้อที่๕๙ การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด  Download
ข้อที่๖๐ การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ  Download
ข้อที่๖๑ การรับแจ้งการย้ายปลายทาง  Download
ข้อที่๖๒ การรับแจ้งการย้ายออก  Download
ข้อที่๖๓ การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง  Download
ข้อที่๖๔ การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า  Download
ข้อที่๖๕ การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน  Download
ข้อที่๖๖ การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง %๒  Download
ข้อที่๖๗ การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  Download
ข้อที่๖๘ การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี  Download
ข้อที่๖๙ การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา ๒๐%๒F๑  Download
ข้อที่๗๐ การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง  Download
ข้อที่๗๑ การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล  Download
ข้อที่๗๒ การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียน  Download
ข้อที่๗๓ การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙  Download
ข้อที่๗๔ การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ  Download
ข้อที่๗๕ การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  Download
ข้อที่๗๖ การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  Download
ข้อที่๗๗ การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒  Download
ข้อที่๗๘ การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  Download
ข้อที่๗๙ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑  Download
ข้อที่๘๐ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  Download
ข้อที่๘๑ การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔  Download
ข้อที่๘๒ การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑  Download
ข้อที่๘๓ การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓  Download
ข้อที่๘๔ การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒  Download
ข้อที่๘๕ การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ Download
ข้อที่๘๖ การแจ้งขุดดิน  Download
ข้อที่๘๗ การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ  Download
ข้อที่๘๘ การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ  Download
ข้อที่๘๙ การแจ้งถมดิน  Download
ข้อที่๙๐ การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ  Download
ข้อที่๙๑ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  Download
ข้อที่๙๒ การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  Download
ข้อที่๙๓ การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒  Download
ข้อที่๙๔ การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี  Download
ข้อที่๙๕ การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี  Download
ข้อที่๙๖ การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  Download
ข้อที่๙๗ การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  Download
ข้อที่๙๘  ๐๙๘การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  Download
ข้อที่๙๙ การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  Download
ข้อที่๑๐๐ การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  Download
ข้อที่๑๐๑
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน  Download
ข้อที่๑๐๒ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Download
ข้อที่๑๐๓ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Download
ข้อที่๑๐๔ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Download
ข้อที่๑๐๕ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  Download
ข้อที่๑๐๖ การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  Download
ข้อที่๑๐๗ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  Download
 ข้อที่๑๐๘ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  Download
ข้อที่๑๐๙ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป  Download
ข้อที่๑๑๐ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  Download
ข้อที่๑๑๑ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ  Download
ข้อที่๑๑๒ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป  Download
ข้อที่๑๑๓ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  Download
ข้อที่๑๑๔ การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  Download
ข้อที่๑๑๕ การขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ฆจส.๒  Download
ข้อที่๑๑๖ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  Download
ข้อที่๑๑๗ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  Download
ข้อที่๑๑๘ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป  Download
ข้อที่๑๑๙ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  Download
ข้อที่๑๒๐ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป  Download
ข้อที่๑๒๑ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  Download
ข้อที่๑๒๒ การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม  Download
ข้อที่๑๒๓ การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Download
ข้อที่๑๒๔ การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม  Download
ข้อที่๑๒๕ การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่  Download
ข้อที่๑๒๖ การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  Download
ข้อที่๑๒๗ การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Download
ข้อที่๑๒๘ การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๕๑  Download
ข้อที่๑๒๙ การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  Download
ข้อที่๑๓๐ การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง  Download
ข้อที่๑๓๑ การรับชำระภาษีป้าย  Download
ข้อที่๑๓๒ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  Download
ข้อที่๑๓๓ การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  Download
ข้อที่๑๓๔ การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน  Download
ข้อที่๑๓๕ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  Download
ข้อที่๑๓๖ การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  Download
ข้อที่๑๓๗ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ ๑  ขั้นออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต  Download
ข้อที่๑๓๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ ๒  ขั้นตอนออกใบอนุญาต  Download
ข้อที่๑๓๙ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ ๑  ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต  Download
ข้อที่๑๔๐ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ ๒ ขั้นตอนออกใบอนุญาต  Download
ข้อที่๑๔๑ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ  Download
ข้อที่๑๔๒ การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  Download
ข้อที่๑๔๓ การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  Download
ข้อที่๑๔๔ การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  Download
ข้อที่๑๔๕ การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง  Download
ข้อที่๑๔๖

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิด ๒๐๐ ตารางเมตร

Download
ข้อที่๑๔๗ การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร Download
ข้อที่๑๔๘

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

Download
ข้อที่๑๔๙

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Download