สถานที่ท่องเที่ยว
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
หอศิลป์เมืองเชียงใหม่ ภายในหอศิลป์เมืองเชียงใหม่

          หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนในท้องถิ่นได้รับรู้ถึงคุณค่าประวัติศาสตร์ รู้จักวิถีชีวิต ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของบ้านเมืองของตนเอง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจนครเชียงใหม่ตลอดจนผู้คนในท้องถิ่น
          ภายในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน นิทรรศการศิลปกรรมล้านนา กิจจกรรมทางวัฒนธรรม ห้องจำหน่ายของที่ระลึก ห้องสารสนเทศ และห้องภัณฑารักษ์
          ที่ตั้ง : ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
          โทรศัพท์ : 0-5321-7793, 0-5321-9833 โทรสาร : 0-5321-9833
          เว็บไซต์ : www.chiangmaicitymuseum.org 

 

 

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

          เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของประเทศไทย จัีดตั้งขึ้นเพื่อต้องการให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างรายได้ของประเทศ โดยเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว และยกระดับความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานโลกในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธรรมชาติ (Nature Center ) ซึ่งจะก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า และการเข้าถึงทรัพยากรสัตว์ป่าแก่เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจและตระหนักต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าเหล่านี้ในธรรมชาติ รวมทั้งทำให้ท้องถิ่นมีรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจการลงทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างโอกาสในการจ้างงานให้แก่แรงงานท้องถิ่น
          เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จึงเป็นการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มนุษย์จัดทำขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และในขณะเดียวกันจะเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า นำไปสู่การอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย ตลอดจนเป็นแหล่งจ้างงาน เป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น
          ที่ตั้ง : เลขที่ 33 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
          โทรศัพท์ : 0-5399-9000 โทรสาร : 0-5399-099, 0-5399-079
          เว็บไซต์ : www.chiangmainightsafari.com 

 

ไหว้พระ ๙ วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
วัดเชียงมั่น วัดเชียงมั่น เป็นวัดแรกในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1840 เป็นที่ประดิษฐานพระเสตังคมณีหรือพระพุทธรูปแก้วผลึกสีขาวปางมารวิชัย ถือเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่
วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ มีพระธาตุประจำปีมะโรง เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานกว่า 655 ปี ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกประเภทวรมหาวิหาร เป็นที่รวมไว้ซึ่งศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมล้านนาเป็นจำนวนมาก
วัดเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวง เป็นวัดที่มีเจดีใหญ่ที่สุดแต่เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวทำให้ยอดเจดีย์โค่นลงมา ถือเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ยิ่ง
วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล สร้างราวสมัยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์นครเชียงใหม่ในสมัยที่ถูกพม่าปกครอง ลักษณะของเจดีย์วัดชัยมงคลจึงเป็นศิลปะพม่า-มอญ
วัดดวงดี วัดดวงดี ชื่อเดิมคือวัดต้นหมากเหนือ มีเจ้านายเมืองเชียงใหม่องค์หนึ่งเป็นผู้สร้างวิหารและโบสถ์แบบพื้นเมืองล้านนา
วัดลอยเคราะห์ วัดลอยเคราะห์ สร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงค์เม็งราย วัดนี้จึงมีอายุราว 500 ปี มีพระพุทธรูปปางถวายเนตรและพระเจ้าทันใจประดิษฐานอยู่
วัดดับภัย วัดดับภัย ตามตำนานเล่าว่าเมื่อพญาอภัยล้มป่วยรัษาอย่างไรก็ไม่หาย จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อดับภัยอาการป่วยจึงหายไป วัดนี้ยังมีบ่อน้ำอยู่หน้าวิหารที่เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย
วัดเชียงยืน วัดเชียงยืน เป็นวัดโบราณแห่งหนึ่งซึ่งมีโบสถ์แปดเหลี่ยมที่เก่าแก่ด้วยรูปแบบศิลปะพม่าภายในประดิษฐานพระพุทธรูปพม่าซึ่งจะห้ามผู้หญิงเข้าไปตามความเชื่อของชาวล้านนา
วัดหมื่นเงินกอง วัดหมื่นเงินกอง เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์มังราย เป็นสถาปัตยกรรมแบบพื้นเมืองล้านนาในย่านสามล้านอันเป็นที่พักขุนนางชั้นสูง
วัดอู่ทรายคำ วัดอู่ทรายคำ เป็นที่ประดิษฐานของพระสิงห์หยกองค์ที่ ๑ เป็นหยกประเภทเจดไดท์ พระสิงห์หยกองค์ที่ ๒ เป็นหยกเนฟไฟร์เจ็ต พระสิงห์หยกองค์ที่ ๓ เป็นหยกพม่า พระสิงห์หยกองค์ที่ ๔ เป็นหยกพม่าเนื้อแข็งประเภทเจดไดท์