ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

 

๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

๑๔/๐๓/๒๕๖๒

๒๕๖๑

 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ภารโรง และ แม่ครัว

 

๑๙/๑๐/๒๕๖๑

 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป

 

๐๑/๑๐/๒๕๖๑

 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชกาารเป็นพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุจำพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชกาารเป็นพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุจำพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน (ตำแหน่งนายแพทย์)

 

 

๐๗/๐๖/๒๕๖๑

 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การขึ้นบัญชี ผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

 

๐๑/๐๖/๒๕๖๑

 

 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้าง (สัมภาษณ์)

 

 

๑๗/๐๕/๒๕๖๑

 

 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง ๓ พ.ค. ๒๕๖๑

 

 

๐๓/๐๕/๒๕๖๑

 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

 

๓๐/๐๔/๒๕๖๑ 

 

 

๒๕๖๐

 

 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง

 

๒๐/๑๑/๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การขึ้นบัญชี ผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ๒๙/๘/๒๕๖๐

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

 

๑๗/๐๘/๒๕๖๐

 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง

 

๐๑/๐๗/๒๕๖๐

 

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร

 

๒๓/๐๖/๒๕๖๐

 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การขึ้นบัญชี ผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

 

๑๕/๐๕/๒๕๖๐

 

คำสั่งเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรับผิดชอบ โครงการ "ปรับลดขั้นตอนการบริการผู้ป่วยนอก"

 

๐๑/๐๕/๒๕๖๐

 

 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

 

 

๐๒/๐๕/๒๕๖๐

 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง

๑๘/๐๔/๒๕๖๐

 

 

 

๒๕๕๙

 

 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่ง

๓๐/๐๓/๒๕๕๙ 

 

 

 

 

๒๕๕๘

 

   
   

 

 

 

๒๕๕๗

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2557 (1/2) ๒๑/๘/๕๗

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2557 (2/2)

๒๑/๘/๕๗

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประจำปี 2557

๒๐/๘/๕๗ 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประจำปี 2557

๑๘/๘/๕๗ 

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล กำหนดวัน เวลา สถานที่และ ระเบียบในการเข้ารับการคัดเลือกฯ สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงใหม่

๘/๘/๕๗ 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

๓๐/๗/๕๗ 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล สายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประจำปี 2557

๓๐/๗/๕๗ 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง

๒๙/๗/๕๗ 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 8 (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)

๒๗/๖/๒๕๕๗  

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2557

๒๗/๖/๒๕๕๗  

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมือง ระดับ 7 (นักบริหารงานช่าง 7)

๒๗/๖/๒๕๕๗  

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นบัญชี ผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

๑๙/๖/๒๕๕๗  

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้ ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล กรณีที่มีเหตุพิเศษของเทศบาลนครเชียงใหม่

๕/๖/๒๕๕๗ 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง

๒๘/๕/๒๕๕๗  

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงาน กรณีที่มีเหตุพิเศษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล กรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

๒๖/๕/๒๕๕๗ 

ประกาศกรรมการการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล กรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

๑๙/๕/๒๕๕๗

โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 8

 /๔/๒๕๕๗
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล กรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา   ๔/๔/๒๕๕๗
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556   ๔/๔/๒๕๕๗
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 4/2557   ๒๘/๓/๒๕๕๗
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 1   ๗/๓/๒๕๕๗
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2557   ๓/๓/๒๕๕๗
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำงแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2557   ๓/๓/๒๕๕๗
โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 รุ่น

รายชื่อ รุ่นที่ 2

รายชื่อ รุ่นที่ 3

  ๒๐/๒/๒๕๕๗
โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557   ๒๐/๒/๒๕๕๗
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2557  ๑๙/๒/๒๕๕๗
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2557  ๑๙/๒/๒๕๕๗
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ๗/๒/๒๕๕๗
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ๗/๒/๒๕๕๗
ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 8(นักบริหารงานสาธารณสุข 8)
๓/๑/๒๕๕๗
ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับ9(นักบริหารการศึกษา 9)
๓/๑/๒๕๕๗
ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าแขวงกาวิละ ระดับ 7 (นักบริหารงานเทศบาล 7)
๓/๑/๒๕๕๗
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ9 (นักบริหารงานเทศบาล 9)
๓/๑